Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

IRIN, 9th June 2010

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ေျမယာဥပေဒ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည့္စံုေသာ ေနထိုင္စရာ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနဆဲဟု ကုလသမဂၢ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ (UN Human Settlements Programme) မွ ေဒသဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Srinivasa Popuri က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နာဂစ္ အကူအညီမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ယူထားေသာ Recovery Coordination Center ၏ အဆိုအရ ေနထိုင္ရန္ အိမ္မ်ား အပါအဝင္ နာဂစ္လြန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး က႑မ်ဳိးစံု အတြက္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေနအိမ္ေပါင္း ၇၅၂,၂၉၉ ထိခိုက္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ အစိုးရက အိမ္ ၃၀,၀၀၀၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ၃၇,၀၀၀ စုစုေပါင္း ေနအိမ္သစ္ ၆၇,၀၀၀ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခဲ့သည္။

မုတ္သုန္မိုးသည္ ေမလလယ္ခန္႔မွ စ၍ ေလးလခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္သည္ ျဖစ္ရာ အေျခအေနကို ပိုမို ဆုိးရြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ေနထိုင္သူ လူေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔သည္ ဆိုးဝါးေသာ ဒုကၡကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ စံခ်ိန္တင္ ဆိုးရြားလွေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရရွိေသာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္မႈသည္ ျပႆနာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ေျမယာ ရပိုင္ခြင့္ ကိစၥမ်ားသည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေးပၚ ေဒသရွိ ေနစရာ မရွိေသာလူမ်ား ၾကားတြင္ လတ္တေလာ ဖိစီးလ်က္ ရွိေသာ စိုးရိမ္စရာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ နာဂစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏ ပ်က္စီးသြားေသာ ရြာမ်ားသို႔ ျပန္မသြားၾကေတာ့ေပ။

"လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ ေနရာေဟာင္းကို ျပန္မသြားလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔ရြာေဟာင္းက မလံုၿခံဳဘူးလို႔ သူတို႔ ခံစားေနရၿပီ" ဟု ေနာ္ေဝ ဒုကၡသည္ေကာင္စီမွ Chris Bleers က ေျပာသည္။

၎တို႔သည္ ကုန္းေျမ ပိုျမင့္ေသာ ေနရာ၊ ျမန္မာ့ ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ ေျမယာ ဥပေဒအရ ရြာေျမဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္သာ လူမ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ တစ္ခုလံုး၏ ၁.၃၉ % ကသာ ရြာေျမျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေနအိမ္မဲ့ေနေသာ လူအမ်ားစုသည္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝမသိရွိသူမ်ား ပါသည္။

"ဒီမွာ ေျမေတြအားလံုးကို အစိုးရကပဲ ပိုင္ပါတယ္။ ေျမအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္လို႔ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ ရြာသားေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ ခ်မွတ္ေပးပါတယ္။ ေျမတစ္ခုဟာ အမွန္တကယ္ လြတ္ေနတယ္ဆိုရင္ အသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ရဖို႔ ႐ံုးမွာ ေလွ်ာက္ထားၾကရပါတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကလည္း မေပးႏိုင္ဘူး။ လူေတြက သူတို႔ကို ဘယ္သူက ကူညီႏိုင္မလဲ ဆိုတာလည္း မသိဘူး" ဟု Popuri က ေျပာသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ေျမယာမပိုင္ဆိုင္သူ မည္မွ်ရွိသည္ကိုလည္း မသိႏိုင္ပါ။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ရြာမ်ားတြင္ အသစ္ ေရာက္လာေသာ မိသားစု အသစ္မ်ား ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေပ။

ကုလသမဂၢသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိုကိစၥကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဦးျမင့္သိန္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ NGO မ်ားအား ေျမယာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ေပးေနသူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ ဆိုးဝါးစြာ ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

"သူတို႔ဟာ ေျမယာ ဥပေဒေတြနဲ႔ မရင္းႏွီးၾကပါဘူး။ အဲဒီရြာက ေခါင္းေဆာင္ တင္ထားတဲ့ သက္ႀကီးဝါႀကီးေတြကိုပဲ ျပႆနာကို တင္ျပေစၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္က အေျဖရွာေပးပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္သိန္းက IRIN သို႔ ေျပာသည္။

ေျမယာ ဥပေဒမ်ားကို သိလာရန္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဦးျမင့္သိန္းသည္ မိသားစု ၃,၃၄၉ ခုအား တရားဝင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားၿပီး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment