Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB News, 15th July 2010

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါက အစိုးရ ေလ်ာ္ေၾကး အစီအစဥ္ ခံစား ရရွိခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ စည္းကမ္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးကို လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ ေန႔စြဲပါ ပိုင္သြန္ေကသြန္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ လူဝင္မႈဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မတီတို႔ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စု ၁၄ ခုက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၈၀ % ပါဝင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား "လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ္ေၾကး အစီအစဥ္" တြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတြင္ အတြင္းက်က် ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ပစ္ပယ္ ဆက္ဆံခဲ့ၾကၿပီး ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ ခံစားခြင့္ကို မၾကာခဏ ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ယခင္ကပင္ သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နိမ့္က်ေသာ အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရသည္" ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္လက ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတြင္း တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား အေပၚ ႀကီးမားေသာ ႏွိမ္နင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီး စုစည္းကာ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုမည့္ အစိုးရဌာန ဖြဲ႕စည္းျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသြားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေလ်ာ့နည္းေသာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးဘဲ မၾကာခဏ လြတ္ေျမာက္ သြားႏိုင္ၾကသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဖာင္ေဒးရွင္း HRDF မွ စိန္ေဌးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ကဲ့သို႔ေသာ မေတာ္တဆမႈ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ပိုင္သြန္ေကသြန္က ေပးစာကို လက္ခံခဲ့သည္ဟု စိန္ေဌးက ေျပာဆိုသည္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ကာ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားသူ၊ ဒုကၡိတ ျဖစ္သူ၊ ေသဆံုးသူ "အလုပ္သမား အားလံုး" ကို လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အတြက္ အေျခအေန၊ စည္းမ်ဥ္းစနစ္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၁၉၉၄ လုပ္ငန္းခြင္ ေလ်ာ္ေၾကး အစီအစဥ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ခံေနရၿပီး သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြဲျခား မဆက္ဆံေရး စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံ က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ေပးစာတြင္ တိုင္ၾကားထားသည္။

လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အလားတူ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားစြာကို ထိုင္းအစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ တရားမဝင္ ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ေလ်ာ္ေၾကး အစီအစဥ္ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို အေျခခံကာ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ပယ္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စိန္ေဌးက ဆုိသည္။

"ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဥပေဒနဲ႔ ထိုင္းေလ်ာ္ေၾကး ဥပေဒေတြကို ကိုးကားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆို တင္ျပခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏိုင္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment