Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Alert Net, 18th August 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၂၀၀၈ ဆိုင္ကလံုးအၿပီး အသက္႐ွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားစြာမွာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့၊ ငတ္မြတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ား ပိုမို အခက္အခဲ ေတြ႕ေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရက ျပဳလုပ္ေနၿပီး မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားထံ မွားယြင္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔လ်က္ ႐ွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဆိုက္ကလံုး နာဂစ္စ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္း ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔ အသက္ ဆံုးရႈံးကာ ေက်း႐ြာမ်ား၊ စပါးခင္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ယခု ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္သြားသည့္ တိုင္ေအာင္ လူေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ယာယီ တဲမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ရဆဲ၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပည္သူမ်ား အတြက္မူ တစ္ခါမွ် မႀကံဳဘူးသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ခါးသီး နာက်င္ ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဖက္အစိုးရ အတြက္မူ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။

ယခုအခါ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီး၍ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု ယခု အပတ္တြင္ အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအား ေၾကညာသည္။ နာဂစ္စ္ ဆိုက္ကလံုး အလြန္ ကယ္ဆယ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းရန္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ပူးတြဲ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အလြန္ ထိေရာက္သည့္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ ဗဟိုအဖြဲ႕ (TCG) ဇူလိုင္ (၃) ရက္က ႐ုတ္သိမ္းသြားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သ္ို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံုးပြင့္ဆိုင္ TCG အဖြဲ႕ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ၎၏ တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းယူဖြယ္ ႐ွိသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး႒ာနက "၎လုပ္ငန္းမ်ား မလိုအပ္ေတာ့'' ဟု အစိုးရက ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ဆိုက္ကလံုး အလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုလိ္ုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ အဆိုကို အတိုခ်ဳံး ေျပာရပါက ဆိုက္ကလံုးအၿပီး အသက္႐ွင္က်န္သူမ်ားသည္ သဘာဝ ကပ္ေဘး မတိုင္မီက ဘဝမ်ိဳးကို ျပန္လည္ရ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ရာ ၎တို႔အတြက္ ၎တို႔ ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္ႏုိင္ေရး အကူအညီမ်ား မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ ေရ႐ွည္ တိုးတက္မႈ (သို႔) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားသာ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ အထက္ပါ အဆိုေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မုန္တိုင္းအလြန္ အသက္႐ွင္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအရာ တစ္ခုမွ မ႐ွိပါ။

ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္မည့္ ဝန္ႀကီး႒ာန သီးသန္႔ မ႐ွိေတာ့သည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ သီးျခား ဝန္ႀကီး႒ာန အသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ိဳးကိ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္ပ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားအတြက္ ဗီဇာ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုလသမဂၢ ႒ာေန ညိႇႏႈိင္းေရး အရာ႐ွိ Bishow Parajuli က AlertNet သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ရ႐ွိရန္ ၄ လမွ ၂ ႏွစ္အထ္ိ ၾကာျမင့္ေလ့ ႐ွိၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာရ႐ွိရန္ ေနာက္ထပ္ ၅လခန္႔ ၾကာတတ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ႐ွိၾကသည္။ အကန္႔အသတ္ မ႐ွိ ရပ္ဆိုင္းရျခင္းလည္း ျဖစ္ႏို္င္ေပသည္။

ဗီဇာခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ ရလဒ္မ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသလို မူလကပင္ စိစစ္ေခၽြတာလိုေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ပိုက္ဆံမ်ား လက္ေတြ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လြန္းသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလွဴ႐ွင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပ႔ံရန္ မလိုလားေသာ အစဥ္အလာ ႐ွိေနၿပီး လူထု မလိုလားသည့္ အစိုးရကို အားေပး ေထာက္ခံရာ ေရာက္သည္ဟု ၎တို႔က ယူဆၾကသည္။

အစိုးရက ၎၏ မူသစ္ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္ မရေသးသည့္ ဗီဇာအခ်ိဳ႕ကို သက္တမ္းတိုးရန္ သေဘာတူလိမ့္မည္ဆိုေသာ သတင္းကို ကယ္ဆယ္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ေစာင့္စားေနၾကသည္။

သံုးပြင့္ဆိုင္ TCG အဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္း မကုန္မီ သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး အုပ္စုမ်ားစြာႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားက "TCG အဖြဲ႕ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ ဆိုင္ကလံုး အသက္႐ွင္သူမ်ားထံ ႐ိုး႐ိုး႐ွင္း႐ွင္း ကူညီႏုိင္ခြင့္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ'' ဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနသည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ မွန္ကန္သည့္ လကၡဏာ႐ွိပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ား ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ အားလံုး၏ ၁၀ ပံု ၁ ပံုပင္ မျပည့္ေသာ အေရအတြက္ကိုသာ အစိုးရက အတည္ျပဳခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထု ေျမာက္ျမားစြာ အကူအညီ လိုအပ္ေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါသနည္း။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အထက္ပါ ကိစၥတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။

"အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ဝင္ထြက္ သြားလာေနတာကို မျမင္ခ်င္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာက္ယွက္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္လာႏုိင္လို႔ပါပဲ'' ဟု Human Rights Watch မွ အာ႐ွေရးရာ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Phil Robert Son က ေျပာၾကားသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ အရပ္ဖက္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု ျပ႒ာန္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တရားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး စေသာ အေရးႀကီး ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားမွာ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ႐ွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment