Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(27 ဇန္နဝါရီ 2011 ရက္စြဲပါ The Economist မွ A parlia,ent, but not as you know it ကို တုိက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႀကီးမားလွေသာ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု သစ္ႀကီးက ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ ႐ွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအ ၿပီးတြင္ စစ္တပ္ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အား ဇန္နဝါရီ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ သမိုင္းသစ္ ေရးထိုးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ပထမဆံုး လုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ သမၼတ တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေရးပင္ ျဖစ္သည္။

အမတ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ အရာ တစ္ခုမွာ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒသစ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး  အတြဲ (၁၇) တြဲ ပါေသာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က တိတ္တဆိတ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရက တရားဝင္ ေၾကညာျခင္း မျပဳေသာ ပါလီမန္သစ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ ႏုိင္သည္မ်ားကို မွန္းဆႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီးသူ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းပင္ ေမးခြင့္မ႐ွိဟု ဆိုသည္။ ေမးလိုေသာ ေမးခြန္းကို အစည္းအေဝး မက်င္းပမီ ၁၀ ရက္ ႀကိဳတင္၍ လႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ျပႆနာ ျဖစ္ေစမည္ ဟုတ္မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံ႔ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးေစရန္ ဟုတ္မဟုတ္ တို႔ကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးမည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အားနည္းခ်က္မ်ား ႐ွိၿပီး ညံ့ဖ်င္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေမးရန္ ႐ွိေတာ့မည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ပယ္ျပစ္ရန္ အခြင့္အေရး ႐ွိေနေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ စတင္သည့္ ေန႔တြင္  ကင္မရာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ကက္ဆက္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အသံလႊင့္ ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္ မလာရန္ သတိ ေပးထားသည္။ ျပည္သူမ်ား အဖို႔ ပါလီမန္တြင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ စဥ္းစားရန္ပင္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ တာဝန္႐ွိသူ၏ တိုက္႐ိုက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးေလးေသာ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ စစ္တပ္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) ကသာ လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ USDP သည္ အမတ္ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို အႏုိင္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့သည္။

USDP သည္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ အမတ္ ေနရာ ငါးပံု ပံု ေလးပံုခန္႔ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလံုးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ အမတ္ေနရာ၏ ၂၅ % ကို ရ႐ွိထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္မွသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားမည့္ ပါလီမန္သည္ ၎တို႔အား ဆန္႔က်င္မည့္ အင္အားကို အနည္းဆံုးတြင္ ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ သမၼတ ေနရာကို ၎အလို ႐ွိပါက အလြယ္ တကူပင္ ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေနာက္ကြယ္ မွေန၍ ႀကိဳးကိုင္ျခင္းကို ပို၍ ႏွစ္သက္ေပလိမ့္မည္။

ပါလီမန္တြင္ အတိုက္အခံ အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွသာ ဝင္ေရာက္လာသည္။ အနည္းဆံုး တစ္ေနရာ အႏုိင္ရေသာ ပါတီ အပါအဝင္ (၁၇) ပါတီ ရွိေနသည္။ NDF ပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ ေမွာက္ျခင္းကို သေဘာ မတူေသာ NLD အဖြဲ႕ဝင္ ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ NDF သည္ (၁၆) ေနရာသာ အႏုိင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ NDF ၏ တာဝန္႐ွိ အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက မိမိတို႔ အင္အား ေသးေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား ေျပာဆိုခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ ၎က ေျပာရာတြင္ NDF တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ (၃) ခု တင္ျပရန္ ႐ွိေၾကာင္း ႏုိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္၊ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိေနရာ အတုိက္အခံ အဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ ရေပလိမ့္မည္။ အမွန္ တကယ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ ေဆာင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ရျခင္းသည္ NDF အဖို႔ အာဏာ႐ွင္ စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရရုံသာ ႐ွိေပလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ အာဆီယံ အသင္းႀကီး ကလည္း ယခု လႊတ္ေတာ္ကို ညႊန္ျပလ်က္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္၍ အေနာက္ႏုိင္ငံ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြသည္ ၎တို႔၏ ပါတီအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားအား ေခ်ပရာတြင္ NDF သည္ စစ္တပ္၏ ႐ုုပ္ေသး႐ုပ္ တစ္ခု မဟုတ္သလို ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုေရး လုပ္မည့္သူလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား အတြက္မူ ထိုထက္ ပို၍ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခု အနက္ (၇)ခုတြင္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ား အေ႐ြးခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အေပၚ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္သည္။ ေဒသ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အမ်ား ထင္သလို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ႐ုံးထိုင္ရမည္ မဟုတ္ပဲ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္ အအံု တြင္သာ ထိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

NLD သည္ ယခု လႊတ္ေတာ္ကို အတု အေယာင္ အျဖစ္ လက္မခံခဲ့ပါ။  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မလြတ္မီ အထိ ေထာင္ထဲတြင္ ၁၉ႏွစ္ ေနခဲ့ရေသာ NLD ၏ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က "ပါလီမန္က ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေရာက္ မေရာက္ေရာက္ အေျခအေနက အတူတူပါပဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မွ မ႐ွိတာ" ဟု ေျပာခဲ့သည္။

NLD သည္  ေဘးမွ ထိန္းသိမ္း ေပးမည့္ ေနာက္ထပ္ အစိုးရ သဖြယ္ လုပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မႈေၾကာင့္  ပါတီအျဖစ္ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ျခင္းအား တရား႐ုံးတြင္ တရားဝင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ေလွ်ာက္ထားလ်က္ ႐ွိသည္။ NLD သည္ အတုိက္အခံ ျပဳရာတြင္ ပိုမို ဆန္းသစ္ ထိေရာက္မႈ ႐ွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကိုလည္း သေဘာေပါက္သည္။ အိုင္ဒီယာ တစ္ခုမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ၍ "အြန္လိုင္း ပါလီမန္" ဖန္တီး၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတိုက္ အခံမ်ား အေၾကာင္း ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး ႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု အပတ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အင္တာနက္ကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ တပ္ဆင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ သူမသည္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမွ စ၍ စုစည္းႏုိင္ေရး အတြက္ ၎ပါတီမွ ျပဳလုပ္ေသာ  လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အစီအစဥ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းကို အခ်ိန္ မ်ားစြာ ေပးခဲ့သည္။

အစိုးရက ပါလီမန္ ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ျပည္သူ လူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထက္ ပို၍ စိတ္ဝင္စားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သူမကသာ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ဆဲ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ အမွန္ တကယ္တြင္လည္း စမ္းၾကည့္မည္ ဆိုပါက အစိုးရက ကာကြယ္ ေျပာဆိုလ်က္ ႐ွိေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း အသစ္သည္ ပါလီမန္မွ ထြက္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရန္ကုန္ ျပည္ပသို႔ ခရီး ထြက္ၾကည့္လိုက္ပါက သူမ၏ သတင္း စကားမ်ား တစ္ျပည္လံုး ျပန္႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စစ္အစိုးရသည္ သူမအား ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္  ကန္႔သတ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လုပ္ ဝံ႔ဦးမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေခ်သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment