Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃ဝ.၁၁.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. ကလင္တန္၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အား အကဲျဖတ္ျခင္း

(30 Nov 2011 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Joshua Kurlantzick ေရးသားေသာ Judging Cliton’s Burma visit ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အတိုက္အခံတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပံုစံသစ္(သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံ

(The Wall Street Journal မွ 29 Nov 2011 ရက္စြဲပါ “ Myanmar : dissidents new model for freedom” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အာရွကုိ အေမရိကန္ ျပန္လည္အာရုံစုိက္ေၾကာင္း တရုတ္အေပၚ သတိေပးလုိက္သည့္ ဟီလာရီ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္

(The Vancouver Sun သတင္းစာမွ၊ 28 Nov 2011 ရက္စြဲပါ Clinton's visit to Burma warns China of U.S refoucs on Asia ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

              ******************************************************************

ကလင္တန္၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အား အကဲျဖတ္ျခင္း

(30 Nov 2011 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Joshua Kurlantzick ေရးသားေသာ Judging Cliton’s Burma visit ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

              ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးစတင္မည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း ထိုသို႔ ေသာ အေမရိကန္၏ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္၏ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္သည္ ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အေရးအႀကီးဆံုး ပေလယာ မဟုတ္ ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ရွင္းေနသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ မဟာဗ်ဴဟာခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္လိုမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးလာေရးႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္ကို အကဲျဖတ္ရလွ်င္ သူမ၏ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိ စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အကယ္၍ ျပည့္ဝခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ၏ အေရးႀကီးပံုကို သရုပ္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

(၁) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးေရး ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အေစာပိုင္းက အက်ဥ္းသားမ်ားကို တစ္သုတ္ လႊတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ အဆိုအရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိေနေသးသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယခင္က အေမရိကန္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ရာ၊ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ယခု ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္သတင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ထြက္လ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ကလင္တန္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္ယူၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္းခြဲ၍ လႊတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈဟု ဆိုရလိမ့္မည္။

(၂) စစ္တပ္၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မူဝါဒညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Derek Mitchell သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သမွ်သည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရွိ အရပ္သားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္သာရွိၿပီး၊ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္မႈ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔ သည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးတြင္ အေရးပါ ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။

(၃) တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ တိုး၍ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာေဒသအျပင္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မည္မွ်ရွိေနသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိႏိုင္ေပ။ တိုင္းရင္းသား ေဒသ မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ၊ ကခ်င္ေဒသသည္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေနေသာေဒသျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သံတမန္မ်ား၊ ကုလ သမဂၢႏွင့္ အျခားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တြင္ ေနရာအႏွံ႔ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ထိေတြ႕ႏိုင္မည္ဆိုပါက ကလင္တန္အတြက္ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္ မႈ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ လာေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ မရိုးမသားႏွင့္ မရွင္းမလင္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ဆီနိတ္တာ Richard  Lugar ၏ ရံုးသည္ ေၾကညာ ခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္မွစ၍ ၿပံဳယမ္းထံမွ ႏ်ဴကလီယားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကူအညီမ်ားရယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ ကလင္တန္ကသာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားဆက္ဆံေရးကို ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္မွ ႏ်ဴကလီယားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ နားခ်ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

                                 *******************************************************************

အတိုက္အခံတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပံုစံသစ္(သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံ

(The Wall Street Journal မွ 29 Nov 2011 ရက္စြဲပါ “ Myanmar : dissidents new model for freedom” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

              ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေႏွးႏွင့္အျမန္ တကယ္ျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာေနၿပီ။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပိုမို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေနရာတကာမွ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဒသတြင္း တစ္မူထူး ေသာ ပံုစံသစ္တစ္ခုအျဖစ္ စတင္အမႊန္းတင္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ သူတို႔၏ အစိုးရမ်ားကို စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။

                ေနာက္ဆံုးသာဓကအေနျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ Ambiga Sreenevasan က ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ “ ျမန္မာတို႔ ၏ ေနာက္ဆံုးအေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ သူမတို႔၏ မေလးရွားေခါင္းေဆာင္မ်ား ယခင္အပတ္က အဆိုျပဳ ထားသည့္ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္မႈထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေၾကာင္း” ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

                ယခင္သီတင္းပတ္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ျမန္မာတို႔၏ ဥပေဒၾကမ္းအရ ဆႏၵျပလိုသူမ်ားသည္ ၅ ရက္ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူျခင္း၊ ဦးေဆာင္ ေဟာေျပာ မည့္သူမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စက္ရံုမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ အစိုးရရံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မေႏွာင့္ယွက္ရဟု ဆိုသည္။

                Ms. Sreenevasan ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ ျမန္မာေတြရဲ႕ဥပေဒဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေလးရွားေတြရဲ႕ အဆိုျပဳမူၾကမ္းထက္ ၆ ဆ ေလာက္ပိုၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝပါတယ္” ဟု အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ မေလးရွားတို႔၏ အဆိုျပဳမူၾကမ္းဥပေဒတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဆႏၵျပပြဲ တားျမစ္ခြင့္အာဏာကို ရုပ္သိမ္းေပးထားေသာ္လည္း လမ္းမ်ားေပၚ အပါအဝင္ ေနရာမ်ားစြာ၌ ဆႏၵျပခြင့္ ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ၃၀ ရက္ ႀကိဳတင္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

                “ ျမန္မာေတြရဲ႕ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ကၽြန္မတို႔ မေလးရွားထက္ ပိုၿပီးလစ္ဘရယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အထင္အရွားပါပဲ။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာ ကေတာ့ သူတို႔ (ျမန္မာ) က လမ္းေပၚဆႏၵျပပြဲေတြကို မတားျမစ္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာေတြရဲ႕ ဥေပဒမူၾကမ္းကေတာင္ ကၽြန္မတို႔ထက္ ပိုၿပီးလစ္ဘရယ္က်တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ထြက္ေပၚလာၿပီဆိုေတာ့ မေလးရွားေတြအဖို႔ အလြန္ရွက္ဖို႔ေကာင္းေနပါၿပီ” ဟု သူမက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

                “မေလးရွားတာဝန္ရွိသူေတြ ဘယ္ေလာက္အေၾကာက္လြန္ေနတယ္ဆိုတာကို ဒီအခ်က္က ျပသေနပါတယ္” ဟု သူမက နိဂုံးခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည္။ မေလးရွားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း သူမ၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

                “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒက ျမန္မာေတြရဲ႕ဥပေဒထက္ ပိုၿပီးဆိုးဝါးတယ္ဆိုတာကေတာ့ လံုးဝအေျခအျမစ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ပါပဲ၊ သူတို႔ေျပာတာေတြ အားလံုးပာာ အ႐ူးခ်ီးပန္းပါပဲ။ ဒီလူေတြပာာ ျပည္သူေတြကို ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈကို ရက္ ၃၀ အစား ၁၀ ရက္ကို ေျပာင္းေပးမွာ ပါ။ ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္မထားတဲ့ နယ္ေျမေတြအတြက္ပဲ တင္ျပရမွာပါ” ပာု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Najib Razak က တနလာၤေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ Bernama သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

                မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာစံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ လမ္းေပၚဆႏၵျပမႈကို ခြင့္မျပဳျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူလူထုကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤါေန႔တြင္ မေလးရွား ေရွ႕ေနေကာင္စီ ကိုယ္စားျပဳ ေရွ႕ေန ၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွားရွားပါးပါး ခ်ီတက္ဆႏၵျပကာ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ပာု သိရွိရသည္။

                အမွန္တကယ္၌ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား အနည္းငယ္ကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ ပံုံစံသစ္တစ္ခုပာု ယံုၾကည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္း မီဒီယာအေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကိုေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳျခင္း ေနာက္ပိတ္ဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အရပ္သား အခြင့္အေရးမ်ား တိုင္းတာသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုး၌ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား၌ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲပာု လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ယံုၾကည္ထားသည္။ ယခုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေရရွည္ခံ မွာလားပာု အခ်ိဳ႕က ေမးခြန္းထုတ္သည္။ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုေပးလာသည့္တိုင္ေအာင္ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ ေဆာင္းပါးမ်ား မထုတ္ေဝမွီ ဆင္ဆာဘုတ္သို႔ တင္ျပ ေနရဆဲပာု သိရသည္။

                သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔ စတင္ကာစေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည္ဆိုပါက အျခား အာရွေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လွည့္ကြက္ထဲသို႔ ပို႔ႏိုင္ေပလိမ့္ မည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ Youtube အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားစြာ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ႐ုတ္သိမ္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပို၍ အြန္လိုင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚလာပါက အိ္မ္နီးျခင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေတာ္ဝင္မိသားစုအေပၚ ေဝဖန္မႈကို တားျမစ္ေသာ ဥပေဒ၏ ေခတ္မမွီ၊ ေနာက္ျပန္ဆြဲ ပံုမ်ားကို ပို၍ ပင္ ေဝဖန္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

                အမွန္စင္စစ္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ စကၤာပူႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အရပ္သား အခြင့္အေရးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မၾကာေသးမီကပင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာတို႔ ဆက္လက္၍ ပိုမိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလာပါက အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ပာု မွန္းဆလွ်င္ လြဲႏိုင္မည္ မပာုတ္ပါ။

                **************************************************************************************

အာရွကုိ အေမရိကန္ ျပန္လည္အာရုံစုိက္ေၾကာင္း တရုတ္အေပၚ သတိေပးလုိက္သည့္ ဟီလာရီ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္

(The Vancouver Sun သတင္းစာမွ၊ 28 Nov 2011 ရက္စြဲပါ Clinton's visit to Burma warns China of U.S refoucs on Asia ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာမည့္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္သည္ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ အာရွေဒသႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္း စကားမ်ားအနက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုဟုဆုိရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းသတင္းစကားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ အဓိကဦးတည္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဝါရွင္တန္ အေနျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာမွ် စိတ္စြဲလမ္းမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အာရွေဒသကုိ အာရုံ စုိက္လာျခင္းကုိ အာရွ အစုိးရမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ားလည္းထြက္ေပၚလာသည္။

အမွန္အတုိင္းဆုိပါက အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဆုိထားေသာ 'အာရွကိုမ႑ƞ