Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၆.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ တံခါးဖြင့္ျခင္းႏွင့္အတူ ထုိင္းကုန္သြယ္ေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ရွိ

(Bangkok Post မွ 5 Mar 2012 ရက္စဲြပါ With Myanmar open Thai Trade May thrive ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံအထက္သုိ႔ေရာက္

(BBC သတင္းဌာနမွ 4 March 2012 ရက္စြဲပါ China military budget tops $100bn ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

****************************************************************************

ျမန္မာ တံခါးဖြင့္ျခင္းႏွင့္အတူ ထုိင္းကုန္သြယ္ေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ရွိ

(Bangkok Post မွ 5 Mar 2012 ရက္စဲြပါ With Myanmar open Thai Trade May thrive ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

                ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာကုိတံခါးဖြင့္ေပးကာ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိလက္ကမ္းႀကိဳဆုိေနၿပီျဖစ္၍ ထုိင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ရွိသင့္သည္ဟု ထုိင္းႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဌာနက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်င့္သံုးခဲ့ဖူးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ကမၻာတစ္လႊားရပ္နီး၊ ရပ္ေဝးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အာ႐ုံစိုက္ရာ အခ်က္အခ်ာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာလ်က္ ရွိသည္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္သြယ္ေရးမစ္ရွင္ကုိ ဦးေဆာင္သြားေရာက္ခဲ့သူ ITPD ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ နန္တာဝမ္ဆာခြန္တာနာဂါက “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး က်ယ္ျပန္႔ႀကီးထြားေတာ့မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ရန္ကုန္ကုိ အသံုးျပဳရန္ ထုိင္းကုန္သည္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးေနသည္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

တပ္ခ္ျပည္နယ္ မဲေဆာက္ခ႐ုိင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္ကုိ ၿပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလက ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားသည္ ထိုင္းကုန္သည္မ်ားကုိအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကုိလည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသည္ဟု ယင္းက ဆုိသည္။

ေနာက္ထပ္စဥ္းစားသံုးသပ္ေနသည့္ အစီအစဥ္မွာကန္ခ်ဘူရီတြင္ ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားထပ္မံဖြင့္ လွစ္ရန္ႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ ပရာေခ်ာက္ဘာရီခန္ရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ လူဝင္မႈစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္ဟုလည္းသိရွိရသည္။

ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာအၾကား အခြန္၂ႀကိမ္ စည္းၾကပ္မႈဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္လည္းဇန္နဝါရီလက စ၍ အႀကံဳးဝင္ သက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ရာ တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ထက္ပုိေသာသြင္းကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ ၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမႈကုိကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီဟုဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခ်ဳိ႕ရည္၊ ဘီစကစ္၊ ပီေက၊ ကိတ္မုန္႔၊ ေဝဖာ၊ ေခ်ာကလက္၊ အသားစည္သြပ္ဗူး၊ သစ္သီးစည္သြပ္ဗူး၊ ေခါက္ဆဲြ၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္ႏွင့္ လတ္ဆတ္သီးႏွံမ်ားအပါအဝင္ ထုိင္းကုန္စည္မ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈကုိ ဖယ္ရွားေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမုိပြင့္လန္းလ်က္ရွိသည္။

ITPO ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥစ္နန္တာဝန္ကသူမ၏ဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကုိ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယတန္စားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လုိအပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္ကုိ ဦးစားေပး သံုးသပ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီးေသာထိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖိနပ္ႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

အလားအလာေကာင္းေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွာေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ အထည္အလိပ္၊ လူသံုးကုန္၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအထူးသျဖင့္ ေစ်းေပါေသာ လုပ္သားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအေပၚ အားျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာရွာေဖြရန္အတြက္ ထုိင္းစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ပုိင္တြန္ထ႐ိုင္ ဗီ၈်စ္ကာဆန္သည္လည္း ေနာက္ထပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ တစ္ခုကုိဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ေဒၚလာ ၂.၈၄ ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မႏွစ္ကတင္ပုိ႔ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကထက္ ၃၇ ရာခုိင္ႏ