Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၇.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ခရီး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ခရီး

ကလ်ာ(စီးပြားေရးတကၠသုိလ္)

(Myanmar Times အတြဲ (၂၈) အမွတ္ (၅၅၈)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၆၁,၂၂၈ မုိင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူဦးေရစုစု ေပါင္း ၅၅ သန္းေက်ာ္ရွိကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ဝန္းရံလ်က္တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၿပီးလွ်င္ တတိယအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ အျဖစ္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ (Bay of Bangal)ႏွင့္ အန္ဒမန္ပင္လယ္ (Adman Sea) တို႔ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ဘိုးဘြားဘီဘင္ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေျမေပၚ၊ေျမေအာက္၊ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္ တြင္ ထင္ရွားခဲ့ေၾကာင္းလည္း မွတ္သားရပါသည္။ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝျခင္းသည္ ေလာကတြင္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ဆိုးက်ဳိး ႏွစ္ျဖာေသာရလဒ္မ်ား ခံစားရၿမဲ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ေရာက္ခဲ့ဖူးေလၿပီ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုယ့္ လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဓေလ့ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေပသည္။

ေျမေပၚသယံဇာတမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စာေရးသူတို႔လက္ထက္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ က်န္ရွိေတာ့၏။ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားမွာလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ရွိေခ်ေတာ့မည္သာ၊ စာေရးသူသတိျပဳမိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္၀ယ္ယူမႈ အေျခအေနတခ်ဳိ႕ကို ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပလိုပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသးသည့္ အေနအထားတြင္သာ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။ သစ္၊ ရာဘာ၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွအစ အျခားတြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားအားလံုးသည္ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ထြက္ရွိလာေသာ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ဝါ၊ င႐ုတ္ႏွင့္ အျခားလယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ သား၊ ငါး၊ ပုဇြန္ ႏွင့္ အျခား ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေပသည္။

စာေရးသူသံုးႏႈန္းလိုက္ေသာ ကုန္ၾကမ္းဟုဆုိရာ၌ ဆန္ ႏွင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို မည္သုိ႔မည္ပံုကုန္ေခ်ာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္နည္းဟု အျငင္းမပြား ေစလိုပါ။ ကုန္ေခ်ာဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္း၏ ထုပ္ပိုးနည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ၊ ေဈးကြက္၌ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ ဖန္တီး တင္ျပႏိုင္မႈ၊ ထုပ္ပိုးထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို အာမခံႏိုင္မႈ၊ စားသံုးသူမ်ား အလြယ္တကူဝယ္ယူ စားသံုးႏိုင္သည္အထိ အေခ်ာသတ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္၌ မိမိကုန္ ပစၥည္း၏ မူပိုင္တံဆိပ္ႏွင့္ ပံုမွန္ေဈးကြက္ (Standard Price) ရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ျမန္မာ့ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာမွ သိေပေရာ့မည္။ယခု အခ်ိန္တြင္မူ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မဆိုထားဘိ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္လႊားတြင္ပင္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ားကို စားသံုးသူသို႔ မိမိကုန္ ပစၥည္းမူပိုင္ တံဆိပ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ် မိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆန္ေရ စပါးႏွင့္ အျခားေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား ေပါမ်ားလွေၾကာင္း၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါ ႂကြယ္၀သျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ရိကၡာ ဖူလံု႐ံုသာမက ပို႔ကုန္အျဖစ္ပင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္ကို စာေရးသူ စာဖတ္တတ္စ ကေလးဘဝအရြယ္ကပင္ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရပါ၏။ သို႔ေသာ္ယေန႔ ျပယုဂ္ကို ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သြားၾကားထိုးတံ၊ ၀ါးတူႏွင့္ အိမ္သာသံုးစကၠဴမွအစရွိေသာ အိမ္သံုး ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္သံုးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးဝါးမ်ဳိးစံုတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ဳိး စံုတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားမွ ဝယ္ယူသံုးစြဲေနၾက၏။ အ၀တ္အထည္၊ အလွကုန္ပစၥည္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ေခ်ာ တန္ဖိုးျဖင့္ အျမတ္ေပး ၀ယ္ယူသံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုမူ အနိမ့္ဆံုးေစ်းျဖင့္သာ နီးစပ္ရာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ရသမွ်ေဈးျဖင့္ ထိုးေရာင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္ပ၀င္ေငြရွာမွီးေနၾက၏။အဆံုး၌မူကား အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံုျဖင့္သာ ဥပမာတင္ စားရေပေတာ့မည္။

ဤသည္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏အေရးျဖစ္၏။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ဤအေျခအေနကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကပါသနည္း။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ဟု အျပစ္ပံုခ်လွ်င္ေတာ့ အေျဖမွန္မထြက္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ေပၚလစီသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသကဲ့သို႔

(က) မိမိတို႔ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္

(ခ) အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ နည္းပညာအသံုးခ်ႏိုင္မႈ

(ဂ) ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးေထာက္ခ်င့္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပညာေရးက႑တို႔သည္လည္း တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အေရးပါေသာ အေျခခံ အခ်က္မ်ား အျဖစ္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကိုလည္း သတိမူသင့္လွေပသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုပါသည္။  ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၁၄၅,၉၀၂ စတုရန္းမိုင္ခန္႔ရွိၿပီး ဥပမာ အားျဖင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္သာသာခန္႔သာ က်ယ္၀န္းေသာ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၏။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၁၂၇ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကြ်န္း ႏိုင္ငံေလးျဖစ္၏။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ စစ္႐ံႈးႏိုင္ငံအျဖစ္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေလ်ာ္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ဟီ႐ိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါဆာကီၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ျဖင့္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခံရ၍ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ပထဝီအေနအထား ေၾကာင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ငလ်င္ဒဏ္ကို မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေသာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္၏။ ကမၻာ့ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဂ်ပန္တြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ဆူနာမီသဘာဝေဘးဒဏ္ မခံစားရခင္အခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ၿပီးလွ်င္ ကမၻာ့တတိယေျမာက္ စီးပြားေရး အေတာင့္တင္းဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္၌ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဟြန္႐ွဴးကြ်န္း၏ အေရွ႕ေျမာက္တြင္ရွိသည့္ ဖူကူရွီးမားဒိုင္ အိခ်ိ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုမွ ဆူနာမီ ေဘးႏွင့္ ၉ ဒသမ သုည ရစ္ခ်္တာစေကး ရွိေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရင္ဆိုင္ရေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေရာင္ျခည္ယုိစိမ့္မႈမ်ားအား ထပ္မံရင္ဆိုင္ရသျဖင့္သာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ထိုအဆင့္ မွ ေလွ်ာက် ရပ္တည္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ၍ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္တယ္ခဲ့ပါသနည္း။ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ထိုသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ သယံဇာတအျဖစ္ ပညာတတ္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ထိုလူသားအရင္းအျမစ္ကို အေျချပဳ၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး တိုးတက္ႀကီးပြားေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာေရးသူတင္ျပလိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံအေပၚ အက်ဳိးျပဳလိုစိတ္ကိုလည္း ဤေနရာတြင္ မွတ္မွတ္ ထင္ထင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး လိုပါသည္။ စစ္ၿပီးကာလအတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ သြားေရာက္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေတြ႕ျမင္ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ၾကေသာ အျခားတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ နည္းပညာမ်ားကို မိမိႏိုင္ငံအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္အသံုးခ်ကာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ကို မိမိတို႔ ကာယ၊ ဉာဏအားျဖင့္ ပူးေပါင္း ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးခ်င္း၌လည္း မိမိႏို&