Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃၁.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး

(27 July 2012 ရက္စြဲပါ Jakarta/Brussels မွ International Crisis Group၏ Exceutive Summary ျဖစ္ေသာ Myanmar: The Politics of Economics reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဂ်ပန္စက္မႈထုတ္ကုန္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဆက္တိုက္က်ဆင္း

(30 July 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Japanese Industrial output in unexpacted fall ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး

(27 July 2012 ရက္စြဲပါ Jakarta/Brussels မွ International Crisis Group၏ Exceutive Summary ျဖစ္ေသာ Myanmar: The Politics of Economics reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ အစြန္႔ပစ္ခံႏိုင္ငံဘဝမွခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ၎၏စီးပြားေရးကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကာလရွည္ၾကာခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ အေရးယူမႈမ်ားကလည္းေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ဤႏိုင္ငံေရးအရအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႀကီးကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အနီးကပ္ပတ္သက္ၾကည့္႐ႈေနသည္။ အကယ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက တိုင္းျပည္တလႊားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အစိုးရေဟာင္း၏ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ အခြင့္ထူးမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေနသူမ်ားမွာမူ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိေနမႈႏွင့္ တစ္ဦးတည္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္အာမခံခ်က္မ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္သည္။ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပါတီအီလစ္မ်ားသည္ အေျခအေနေကာင္းေနႏိုင္ပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၿပိဳင္ဆို္င္မႈမ်ားကိုၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အျမတ္ခြန္မ်ားလည္း ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနေသာ ေဒသတြင္းမွေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္ရွိေသာစီးပြားေရးသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အားလံုးအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို ေနာက္သို႔အခ်ိန္ေရႊ႕ရန္ မရွိႏိုင္ဘဲ၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာစီးပြားေရးႏွင့္ အံဝင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈအေျမာက္အမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကိုင္တြယ္ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳနည္းေသာအစိုးရတစ္ခုအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္စြန္႔စားရမႈမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပရန္ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံေရးအရဖိအားမ်ားကိုမူ ျငင္းဆန္၍ ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

သဘာဝက်က် တရားမွ်တစြာႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက ယခုစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရသူမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရလဒ္ကိုျပည္သူအမ်ားက စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အေသအခ်ာရရွိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလိုိုရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ားတြင္ ျမင္သာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္မႈခံစားႏိုင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုမိုသံုးစြဲလာႏိုင္ျခင္း၊ ေျမယာဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကုန္က်ေငြမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ယခင္ကဲ့သို႔ မရဘဲ ဆံုး႐ႈံးသြားေတာ့မည့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္သံုးမ်ိဳးမွာ ယခင္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးခ႐ိုနီမ်ား၊ စစ္တပ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ မိုႏိုပိုလီစနစ္၊ လိုင္စင္၊ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ စစ္တပ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုမွာ ယခုအခါ အျမတ္ခြန္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ USDP ႏွင့္ ၎ကို ဝန္းရံေနသူမ်ား ေဘးေရာက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အာဏာမ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရေဟာင္း၏ အဓိကေဒါက္တိုင္မ်ားသည္ ယခင္အေျခအေနႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို လမ္းလြဲသြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုမူ မေတြ႕ရေပ။ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုေျပာင္းသြားၿပီး၊ ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလြဲမေသြျဖစ္လာေတာ့မည္ဆိုသည္ကို အားေကာင္းစြာခံစားသိရွိရသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အသာစီးရၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရေနသူမ်ားကလည္း လက္ရွိတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးတြင္ ေကာင္းစြာေနရာယူထားႏုိင္ၿပီဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကလည္ အၿပိဳင္အဆိုင္မရွိဘဲ၊ စည္းစနစ္မရွိ ျပန္႔က်ဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၎၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ကို အေထာက္အကူမျပဳဘဲ ေငြမ်ားပင္ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိလာသည္။ ယခင္က မ်က္ႏွာသာေပးခံရေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လာမႈကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးလာၾကၿပီး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စိန္ေခၚျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ စြန္႔စားရမည့္ကိစၥသည္ ရလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္ထက္ ပို၍အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာရသည္။ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္လာၿပီး ၎တို႔၏ မသန္႔ရွင္းေသာအတိတ္ကို ျပည္ဖံုးကားခ်ရန္ႀကိဳးစားလာကာ ယခုအသစ္ျဖစ္လာေသာ စီးပြားေရးတြင္ တန္ဖိုးရွိစြာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္သစ္ကပ္လာၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾကြယ္ဝမႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ၎တို႔၏ အရင္းအႏွီးမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ားထက္ ႏွာတဖ်ားသာလ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္ ဒုသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္မႈသည္ ယခုအထိ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေရးပါဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၎ကို ယခင္စီးပြားေရးအီလစ္မ်ား၏ နာယကအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားကက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည္။ ၎၏ ႏႈတ္ထြက္မႈသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးအစီအစဥ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ မလိုအပ္လွဘဲ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း အာမခံခ်က္မရွိေပ။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္၏ ႀကီးမားေလးနက္မႈသည္ အစိုးရ၏ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေနေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို လႊမ္းမိုးၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ားမွာလည္း စီမံခ်က္(master plan)ႀကီးေပၚတြင္ အေျခမခံဘဲ ၾကံဳသလိုလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အရွိန္ႏႈန္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေရးၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီေနေရး ထိန္းသိမ္းထားရန္မွာလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ျဖစ္ေစမႈသည္ ျငင္းဆန္ရန္ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ခ်က္ျခင္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေကာင္းဆံုးစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္တိုင္ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါက တစ္ခါတစ္ရံ အျခားနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ လုိက္၍ညႇိေပးရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လာျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ မူဝါဒအသစ္မ်ား၊ ဥပေဒအသစ္မ်ားေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ ပမာဏကို ကိုင္တြယ္ရန္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရား၌ စြမ္းရည္မွာအကန္႔အသတ္ရွိေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈတို႔မွာ အားတက္ဖြယ္ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမွာ တစ္ခုေပၚတစ္ခု အျပန္အလွန္တည္မွီ၍ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း အဆိုပါနယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္နီးကပ္စြာ တြဲလ်က္ရွိေနသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အာမခံခ်က္ရွိလာသည္နွင့္အမွ် အဆိုပါေဝးလံေသာ သယံဇာတေပါေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိလာႏိုင္ရန္ ဖိအားအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အာဏာရွင္အတိတ္မွ ေဝးရာထြက္သြားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အစိုးရက မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး(Macroeconomic)တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ား အဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ စိတ္ကူးႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးအရ အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအရ မေရရာမႈမ်ားသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ စြန္႔စားရမည့္အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ျဖစ္ေနမႈမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ရလာႏိုင္သည့္အက်ိဳးအျမတ္အလားအလာမ်ားမွာ ႀကီးမားလွေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေႏွးေကြးမေနသင့္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနေသာ ေဒသအလယ္တြင္ တည္ရွိေနၿပီး၊ ၎ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုအမွီလိုက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထဲမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ က်႐ံႈးမႈမ်ားကို နမူနာယူေလ့လာသင္ခန္းစာယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

                                                                    ***********************************************

ဂ်ပန္စက္မႈထုတ္ကုန္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဆက္တိုက္က်ဆင္း

(30 July 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Japanese Industrial output in unexpacted fall ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားသည္ တတိယလဆက္တိုက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဆက္လက္က်ဆင္းခ့ဲၿပီး စီးပြားေရးသည္ အ႐ံႈးဖက္သို႔ ဦးတည္ေနၿပီေလာပာု ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

စက္႐ံုမ်ားမွထုတ္လုပ္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဇြန္လတြင္ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေမလ ၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မွာယူမႈအားနည္းလာသည္ဆိုသည္ကို ျပဆိုသည္။

“စက္မႈထုတ္လုပ္မႈသည္ တန္းေနသည့္သေဘာ ရွိပါသည္”ပာု စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေမလက ထုတ္လုပ္မႈျပန္လည္နလံထူခဲ့ၿပီပာု ခန္႔မွန္းမႈကို ေခ်ပခဲ့သည္။

ထိုသို႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ စက္ပစၥည္း၊ သံႏွင့္ သံမဏီက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့မည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ပာု ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသေနသည္။

ဗပာိုဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကမူ စီးပြားေရးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကငလ်င္ႏွင့္ဆူနာမီအၿပီးတြင္ ျပန္လည္နလံထူလာၿပီပာု ေျပာၾကားမႈ အၿပီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔က ဥေရာပေၾကြးၿမီျပႆနာသည္ နလံထူေရးတြင္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

“အစိုးရနဲ႔ ဂ်ပန္ဘဏ္က ေျပာေနေပမယ့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈပာာ ပိုၿပီးအားနည္းတဲ့ဘက္ကို သြားေနပါတယ္”ပာု ဒိုင္ဝါသုေတသနအဖြဲ႕မွ Satoshi Osanai ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီလို႔ဆိုရင္လည္း ယာယီပဲျဖစ္မွာပါ။ စီးပြားေရးက လအတန္ၾကာဆက္ၿပီး အားနည္းေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ အေမရိကန္ကို ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာၿပီဆိုေပမယ့္ တိုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္လာဖို႔ အနည္းငယ္သာ အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္”ပာု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ယန္းေငြမာေနျခင္းကလည္း အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႀကီးျမင့္ေနမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

*****************************************************************************************************                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၁.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာ့ေႏြဦးစိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္း

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာ့ေႏြဦးစိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္း

မွဴးေဇာ္

(ဇူလိုင္ ၃၀ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၈) အမွတ္(၂၉)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

ျမန္မာေႏြဦး နိဒါန္းအစ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုေအာက္မွ ေတြ႔ဆံုပြဲသည္ပင္ ျမန္မာ့ ေႏြဦးနိဒါန္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ရာထူးလက္ခံ ကတ္သစၥာျပဳပြဲသည္ပင္ ျမန္မာေႏြဦးသည္ကား ပုရစ္ဖူးတို႔တစ္ေဝေဝ ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားေသာ အမွန္တရားဟု ဆိုကမွာမည္မထင္ေပ။ ကေမာၻဒီးယားႏို္င္ငံ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္း တြင္ ေျခလွမ္းတိုင္းကို သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး လွမ္းေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္းတြင္ အမွာမခံႏိုင္ေသာသေဘာမ်ိဳး ေျပာသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ မွန္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ ျမန္မာေႏြဦးသာျဖစ္၍ ေဆာင္းလက္ မည္းႀကီး၏ ဖံုးအုပ္မႈကို မခံရေရးသည္ပင္ ႏို္င္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေႏြဦးကိုစိန္ေခၚႏိုင္ေသာ  အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမ်ား မရွိသလို ေနာက္ျပန္လန္က်ေစႏိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း လက္ခ်ိဳးေရ၍ ရႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုခဲ့ပါပုရစ္ဖူးတို႔ ေဝစာစ၊ ရြက္ႏုေဝတို႔ စိမ္းစိုစ ေႏြဦးပံုရိပ္တြင္ အလွတရားတို႔ ဆင္ျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပါဝင္ၾကကုန္ေသာ Stakeholderမ်ား၏ ရင့္က်က္မႈေရခ်ိန္တို႔မွာ အဓိကအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေနသည္။ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဟူေသာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အနာဂတ္အိမ္မက္မ်ား အၾကား အခ်ိန္ခြဲေဝရရိမႈမလံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္အလိုက္ တြန္းတင္မွရမည္ဟူေသာ သေဘာတရားတစ္ခု သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ပုစာၦတစ္ပုဒ္သဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္။

ေႏြဦးကို စိန္ေခၚမည့္သူမ်ား

ျမန္မာ့ေႏြဦးကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေႏြသီးကို စိန္ေခၚမည့္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ External Factor မ်ား ျဖစ္ေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဒုတိယလႈိင္း၏ အရွိန္အဟုန္သည္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံ ထားၾကသည္။ ဒုတိယလႈိင္းသည္ ဆိုခဲ့ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို အံတုရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ ဒုတိယလႈိင္းသည္ ေနာင္တြင္ႀကံဳလာရမည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။ ဒုတိယလႈိင္းသည္ပင္ ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္အား ျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒုတိယလႈိင္းသည္ပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင္အိ္ပ္မက္မ်ား ျဖစ္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရားမွ ႀကိဳးနီနီမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ေရး ႏွစ္ခုအၾကားမွာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွစ္ခုၾကားမွ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမ်ား၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အခုအခံအဟန္႔အတားမ်ား မ႑ိဳင္မ်ားအခ်င္ခ်င္း ထူေထာင္တည္ေဆာက္သြားရမည့္ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ပြင့္လင္းမႈ ႏွင့္ ေခတ္မီမႈတို႔၌ ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ စည္းျခားေရးျပႆနာမ်ား အစရွိသည့္ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးမ်ားကို ဒုတိယတန္ဖိုးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါ လိမ့္မည္ ။အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒုတိယလႈိင္းဟူ၍ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖ&#