Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၄. ၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မလိုက္နာပါက ပာိုတယ္ GM မ်ားအား အေရးယူမည္
  2. ထားဝယ္စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမွ မက္စ္ျမန္မာ ႏႈတ္ထြက္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရ
  2. ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရ
  1. ၈၈ ျပည္သူ႕အင္အားစုပါတီမွ ပါတီဝင္ (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ NDF ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မလိုက္နာပါက ပာိုတယ္ GM မ်ားအား အေရးယူမည္

ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပာိုတယ္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ငါး ရပ္ကို ပာိုတယ္မ်ားလိုက္နာမႈမရွိပါက ပာိုတယ္တာဝန္ခံ(GM)မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“လက္ရွိ ႏိုင္ငံတြင္းပာိုတယ္အခန္းခေတြက အရမ္းကို ျမင့္ေနပါတယ္။ သူတို႔က ဒီလိုျမင့္ေနေတာ့ ခရီသြားလုပ္ငန္းကို ေတာ္ေတာ္ထိခိုက္တယ္။ ခုဆို ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆို ပိတ္ေတာင္ပိတ္လုိက္ရၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပာိုတယ္ေတြ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ငါးရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာပါ။ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ေတာ့ ပာိုတယ္တာဝန္ခံ(GM)ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပာိုတယ္မ်ား လိုက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္(၅)ရပ္မွာ အေျခခံအဆင့္ရွိေသာ(Standard Room) အခန္းခႏႈန္းထားမ်ား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ ထက္မပိုရန္၊ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ မရွိေစရန္၊ ပာိုတယ္အခန္းႀကိဳတင္ဝယ္ယူၿပီးေသာ (သို႔) ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ စေပၚတင္ ဝယ္ယူထားေသာ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိေစရန္၊ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူျခင္း (သို႔) စေပၚတင္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ိဳးမရွိပါက အဆိုပါပာိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပာိုတယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပာိုတယ္ မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီအၾကား သေဘာတူညီမႈ(သို႔) ကန္ထ႐ိုက္ျပဳျခင္းတို႔ကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ မွတ္ပံုတင္ထားရွိရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ဖက္မွ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပ၍ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရမည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ပာိုတယ္မ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ပာိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ခရီသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့ပာိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံႀကီးသံုးခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီက႑မွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္မွာ မပာုတ္ပါဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေတြေပးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ပဲ ရည္ရြယ္ပါတယ္လို႔ သိရပါ တယ္”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပာိုတယ္အလံုးေပါင္း ၈၀၀၀ ရွိၿပီး ပာိုတယ္အခန္းေပါင္း ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ ထက္မွ စတင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္ဝင္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ပာိုတယ္အခန္းမလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္၏ ထပ္မံေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ထားဝယ္စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမွ မက္စ္ျမန္မာ ႏႈတ္ထြက္

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အစုရွယ္ယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းအတြင္းရွယ္ယာပါဝင္ထားမႈမ်ားကို ႏႈတ္ထြက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

“ထားဝယ္ေရနပ္ဆိပ္ကမ္းမွာ အစုရွယ္ယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ထားတာကို ခု ႏႈတ္ထြက္လိုက္ပါၿပီ။ ဒါ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္တာပါ။ ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆိုင္ပါဘူး”ပာု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို အီတာလ်ံ-ထိုင္း(ITD)ႏွင့္ Max Myanmar ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ Dawei Development Company (DDC) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီမွ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မက္စ္ျမန္မာမွ အစုရွယ္ယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္းေျခာက္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အခုလကုန္မွာ အၿပီးသတ္ၿပီးရင္ ႏႈတ္ထြက္ေတာ့မွာပါ။ ဒီထားဝယ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံထြက္လာတဲ့အတြက္ ႏႈတ္ထြက္လိုက္တာပါ”ပာု မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ စီမံကိန္းေျခာက္ခုမွာ ဇုန္အတြင္း ေရရရွိေရးအတြက္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေက်းရြာမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ ေပးျခင္း၊ လမ္းမႀကီးႏွင့္ လမ္းကြန္ရက္မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မိုင္းခြဲျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

 *****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရ

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ  လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ ထပ္မံထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ႏုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား ၃၇ဦး၊ ႏုိင္ငံသားအက်ဥ္းသူ ၉ဦးႏွင့္ စုစုေပါင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၄၆ဦးအား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး အျခားႏုိင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသား ၃၄ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ကေလးအက်ဥ္းေထာင္မွ ကိုေအးေအာင္၊ သရက္ေထာင္မွ ကိုသန္းေဇာ္၊ ကသာေထာင္မွ ေအာင္ ေအာင္ဦး၊ ျပည္ေထာင္မွ ျပည့္ၿဖိဳးေမာင္၊ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္မွ ေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ျမင္းၿခံေထာင္မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ထားဝယ္အက်ဥ္းေထာင္မွ မဝါ၊ မဦးႏွင့္ ကိုမင္းလြင္တုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယင္းသို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ႏွင့္ အတူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ စာရင္း၌ ရန္ကုန္တိုင္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေစာဝီလ်ံ၊ ေစာဖရန္စစ္၊ အန္ေထာ္နီ၊ ကိုျမင့္ႀကိဳင္၊ ထြန္းျမတ္သူ၊ ကိုေအးသိန္း(ခ) ကုိရန္ ႏုိင္၊ ကိုေဇာ္မင္းေအာင္၊ ကိုေစာႏုိင္ဝင္း၊ ကိုမိုးသီး (ခ) ကိုေအာင္မိုးေဇာ္၊ မေအးေအးႏြယ္ႏွင့္ မဇာဏီ