Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၃၀.၁၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ADB စြမ္းအင္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝဟုဆုိ

(27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ ADB မွ ADB energy assesment shows wealth of possibilities in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေမရိကန္ဆီနိတ္တာက ဖမ္းမိေသာေျမာက္ကိုးရီးယား ပစၥည္းသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းဆို

(29 November 2012 ရက္စဲြပါ Canada.com မွMelthew Pennington ,AP ေရးသားေသာ US senator writes Myanmar Leader over seported seizure of suspect North Korea cargo ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ADB စြမ္းအင္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝဟုဆုိ

(27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ ADB မွ ADB energy assesment shows wealth of possibilities in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အစ ေျမတြင္းအပူဓာတ္မ်ား၊ သံုးမကုန္ႏိုင္ေသာ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား အဆံုးမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း၊ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲရန္ ေငြအရင္းအႏွီး လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္က႑အေပၚ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ဟာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာထုိက္သင့္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လူေလးဦးမွာ တစ္ဦးသာ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ADB ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန စြမ္းအင္ဌာနခြဲဒါ႐ိုက္တာ Anthony Jude ကေျပာပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတံခါးဖြင့္လာေတာ့ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို အသံုးျပဳႏိုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး ေကာင္းေတြရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဦးစားေပးရပါမယ္”ဟု ၄င္းက ဆုိပါ သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္း လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳႏိုင္မႈသည္ အာရွတြင္အနိမ့္ဆံုးအဆင့္၌ ရွိပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူလစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ၏သံုးပံုႏွစ္ပံုသည္ ထင္း၊ မီးေသြး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိရိစၦာန္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးႏိူင္မႈသည္ ရန္ကုန္တြင္ ၆၇% ရွိျပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၁၆% သာရွိပါသည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔ကိုအသံုးျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ေနရျခင္းမွာ ေငြေၾကးအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပညာရွင္မ်ား မရွိျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္အၾကံျပဳထားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ကာလရွည္စီမံခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုျပဳရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမာက္ဖက္မွ ရန္ကုန္သို႔ 500KV ဓာတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္တုိးတက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ စုစည္းႏိုင္မႈ၊ အေသးစိတ္ပါဝင္ႏိုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားခ်ႏိုင္ေရး၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းမ်ား ျပင္ဆင္အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

                        *******************************************************

အေမရိကန္ဆီနိတ္တာက ဖမ္းမိေသာေျမာက္ကိုးရီးယား ပစၥည္းသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းဆို

(29 November 2012 ရက္စဲြပါ Canada.com မွMelthew Pennington ,AP ေရးသားေသာ US senator writes Myanmar Leader over seported seizure of suspect North Korea cargo ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေသာ သေဘာၤေပၚမွ ႏ်ဴကလီယားကိစၥတြင္ အသံုးျပဳဖြယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား ဖမ္းေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသမၼတထံသို႔ အေျဖတစ္စံုတစ္ရာေပးပါရန္ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာတစ္ဦးက ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ယူေရနီယံသန္႔စင္မႈ(သို႔မဟုတ္) ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သေဘာၤတင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လက ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘာၤ ဂ်ပန္တြင္ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္၏ေတာင္းဆုိမူေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ သတၱဳပိုက္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အလ်ဳမီနီယမ္သတၱဳစပ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု အဆိုပါသတင္းစာက ဆိုပါသည္။

ကြန္ကရက္တြင္ ႏ်ဴကလီယားမျပန္္႔ပြားေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ရီပတ္ဗလစ္တင္ ဆီနိတ္တာ Richard Lugar ကအဂၤါေန႔က ျမန္မာသမၼတထံ စာေရး၍ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိဖြင့္ေျပာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ AP သတင္းဌာနက ၾကာသာပေတးေန႔က အဆိုပါစာ၏မိတၱဴကို ရရိွခဲ့ပါသည္။

ယခုဖမ္းမိမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးအရဆက္ဆံေရးကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကတိမ်ားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  စိတ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္က မၾကာေသးမီက ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ကုလသမဂၢ၏ စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာတူညီမူအား Lugau ကခ်ီးက်ဳးခဲ့ပါသည္။

ယခု ဂ်ပန္က ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုျပသရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု Lugar ကေျပာပါသည္။

“သေဘာၤမွပစၥည္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာဆီယံအဖဲြ႔အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု lugar ကေရးသားထားပါသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃၀.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကုိ အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ေလ့လာမည္

(Asian News Network မွ 27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Asean businessmen to study Myanmar's business environment ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. Jaguar Land Rover ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္ရွိန္ျမႇင့္

(Business Times မွ 30 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Jaguar Land Rover revving in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေၾကးနီမိုင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲကႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ လူ ၅၀ ခန္႔ဒဏ္ရာရ

(Reuters မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “50 Hurt as Police try to suppress Myanmar protest” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကုိ အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ေလ့လာမည္

(Asian News Network မွ 27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Asean businessmen to study Myanmar's business environment ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Asia Inc Forum က ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ ကြန္ဖရင့္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကြန္ဖရင့္ျဖစ္ေျမာက္ေရးလုပ္ကုိင္သူ Timothy Ong ကေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ ၁၀၀ ေခါင္းေဆာင္မႈဖုိရမ္ - Asean 100 Leadership Forum ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အဓိကအသားေပး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဘရူႏုိင္းသတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ The Brunei Times သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ျဖစ္လာတဲ့အေနအထားကေန လြတ္ထြက္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံး ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အတုိင္းပဲ တစ္ကမာၻလုံးက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာရုံစုိက္ အေလးေပးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အာဆီယံ ၁၀၀ ဖုိရမ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက်င္းပၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြက ဘာလဲဆုိတာကုိ ပထမဆုံးနားေထာင္ေစခ်င္တာပါ"ဟု Timothy Ong ကရွင္းျပသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႀကီးမားတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရူႏုိင္းရဲ႕စံခ်ိန္နဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ အင္မတန္ႀကီးမားပါတယ္။ လူဦးေရက သန္း ၆၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနပါတယ္"ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကုိ ပထမဦးစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမျပဳဘဲ ျမန္မာသုိ႔အေလာတႀကီး မသြားၾကရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအား အႀကံေပး တုိက္တြန္းထားသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မည္ဆုိပါက စရိတ္စကအနည္းငယ္မွ်သာ ကုန္က်ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အရာရာမွာ စတင္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

အကယ္၍သာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္တုိက္ဝင္ေရာက္သြားမည္ဆုိပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ အရွိန္ျမင့္တက္ လာမည္သာျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလာကထဲသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ မျပဳရေသးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စိတ္ဝင္စားၾကမည္သာ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

"ျမန္မာဇာတ္ထုတ္ဟာ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ လူသားဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေနမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ငါးႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသူ Timothy Ong ကေျပာသည္။ အာဆီယံ ၁၀၀ သည္ ေပါင္းစပ္မႈရွိေသာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ Asia Inc Forum အေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ ကိစၥလည္းပါဝင္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

"ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အင္မတန္ေႏြးေထြးၿပီး အကူအညီေပးၾကလုိ႔ပါ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အင္မတန္လုံၿခံဳမႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပါ"ပာု ၎က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ အာဆီယံ ၁၀၀ ဖုိရမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားေျပာဆုိမည့္ကိစၥမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ "သူဟာ ထူးျခားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စကားေျပာလည္း အင္မတန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္"ပာု  ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္လည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ "ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ အာဆီယံ ၁၀၀ က ႏႈိးဆြေပးမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အာဆီယံ ၁၀၀ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္။

                                                         ***********************************************

 Jaguar Land Rover ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္ရွိန္ျမႇင့္

(Business Times မွ 30 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Jaguar Land Rover revving in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း တံခါးဖြင့္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ လင့္႐ိုဗာ Land Rover ကားစီးေရ ရာဂဏန္းမွ် ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ Jaguar Land Rover ၏အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြားဖက္ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ထဲသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္တရားဝင္ ထိုးေဖာက္ရန္ ေျမစမ္းခရမ္း ပ်ိဳးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလားအလာေကာင္းေသာ လက္တဲြဖက္ကုမၸဏီ ၃ ခုခန္႔ႏွင့္ လတ္တေလာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တရားဝင္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ၂၀၁၃ တြင္ စတင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ Thailand Motor International စီအီးအိုေဒးလ္ဂ်ံဳးက ႐ိုက္တာသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုမၸဏီကို ဘယ္လိုေထာင္မလဲ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မလဲဆိုတာကိုနားလည္ဖို႔ လူတိုင္းႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ေစ်းကြက္က ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ေျပာင္းလဲေနတယ္။ အဲဒီမွာ မူဝါဒအသစ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါကို အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ႈျမင္ထားပါတယ္။” ဟု မစၥတာဂ်ဳံးက ေျပာၾကားသည္။

Jaguar Land Rover ကို Tata Motors Ltd ကပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ တံခါးပိတ္ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏွစ္က တပ္မေတာ္အစိုးရ အာဏာစြန္႔သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တသီတတန္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ အေနာက္အုပ္စု Sanctions မ်ား႐ုတ္သိမ္း ေပးေနျခင္း အာရွစီးပြားေရးအင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယအၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား မ်က္စိက်ရာ ေစ်းကြက္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ဥေရာပ၊ အာရွ၊ အာဖရိကတစ္လႊား ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ Jaguar Land Rover ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ Guava International က ယခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကားေရာင္းခ်မႈနယ္ပယ္တြင္ ဇိမ္ခံကားမ်ား အဓိကတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိထားသည္။

အာဆီယံေစ်းကြက္ေတြ အားလံုးမွာ ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီးေတြ ဖယ္ရွားလို္က္တဲ့အခ်ိန္မွာ Jaguar Land Rover အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိမယ္ဆိုရင္ တစ္ခုထဲ ေပါင္းစည္းက်ယ္ျပန္႔လာမယ့္ ေစ်းကြက္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

                                       ***********************************************

ေၾကးနီမိုင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲကႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ လူ ၅၀ ခန္႔ဒဏ္ရာရ

(Reuters မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “50 Hurt as Police try to suppress Myanmar protest” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အင္အားႀကီး ျမန္မာစစ္တပ္ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏စီးပြားဖက္ တ႐ုတ္လက္နက္ကုမၸဏီခဲြတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အႀကီးစားေၾကးနီမိုင္း စီမံကိန္းအေပၚ ၃ လၾကာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနမႈကို ျမန္မာအဓိက႐ုဏ္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏိွမ္နင္းရာတြင္ မီးသတ္ပိုက္ႏွင့္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဆႏၵျပစခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ရဲမ်ားက မီးခိုးဗံုးမ်ား ပစ္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မွာ အေရျပားေလာင္ကၽြမ္းမႈေဝဒနာကို ခံစားေနၾကရၿပီး အနည္းဆံုး လူငါးဆယ္ခန္႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိကာ ေဆး႐ံုသို႔ ၂၃ ဦး ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ပစ္သြင္းခဲ့ေသာ ဗံုးမ&