Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၄.၁၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သတိရွိမႈႏွင့္ ပါးနပ္မႈ

*************************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

သတိရွိမႈႏွင့္ ပါးနပ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ တုိက္ဆုိက္မႈမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအဆက္အစပ္တို႔ကို ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ပင္မႏုိင္ငံေရးေရစီေၾကာင္းႀကီးကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ အင္အားစုႀကီးမွာ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ပင္ရွိေသးသည္ဟု ယခုျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေရးမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသည့္ အာဏာရွိအသိုင္းအဝုိင္းထဲမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ထိုးႏွက္မႈမ်ားရွိသလို ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရ အာဏာရွင္ခ်င္းအတူတူဟု ယူဆ၍ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးကိစၥကို အစိုးရမွကိုင္တြယ္ပံုမွာ အမွန္ပင္ည့ံဖ်င္းပါသည္ဟုဆိုခ်င္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနလို ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရား၏ လုပ္ေဆာင္ပံု မွားယြင္းသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လား သို႔တည္းမဟုတ္ အေျပာင္းအလဲကို ေႏွးသြားေစလိုသည့္၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေစလိုသည့္အင္အားစုမွ အခ်ိန္ကိုက္ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလားဆုိသည္ကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအေရးခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အရာမွာကား ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ပခုကၠဴ ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီးသံဃာမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ လူထုလႈပ္ရွားမႈအားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေလရာ ယခုလုိပြင့္လင္းလာသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာၾကၿပီး ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိကာ လာေရာက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္သြားႏုိင္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္သင့္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေနအထား….။ တ႐ုတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားရွိသည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္႐ုံမက ယင္း၏ ဗိုလ္က်မႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာလ်က္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ တင္းမာမႈႀကီးႀကီးမားမားမရွိေသးေခ်။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကို ႏုိင္ငံေရးအရလက္မခံ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ မည္သို႔မွ်ပစ္ပယ္ထားလို႔မရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ National Intelligence Council မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Global Trend in 2030: Alternative World စာတမ္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၂၀၃၀ အေရာက္တြင္ အေမရိကန္ကို ေက်ာ္တက္သြားႏုိင္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပါးပါးနပ္နပ္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း။

***************************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment