Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၀.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေျပာၾကားတဲ့ ႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေန

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေျပာၾကားတဲ့ ႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေန

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လက္ရွိအာဏာရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးသံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕က အေရးမပါသေယာင္ ေရးသားေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါမည္။ အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြား ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တည္ဆဲအီလစ္မ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သေဘာထားမွာ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၿမဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲအီလစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားသူမ်ားရွိသလို၊ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ၁၀လအတြင္း ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ အရပ္ရပ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုိလားသူမ်ားက ဦးေဆာင္သြားသည့္အခ်က္ကိုေတာ့ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍မရႏုိင္ပါ။ သေဘာထား တင္းမာၾကသူမ်ားသည္လည္း အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေဆာင္မွျဖစ္ေတာ့မည္ဟူေသာ အသိရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျပည္သူမ်ားေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ ထင္ မွတ္မထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိအေျပာင္းအလဲကို လိုလားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အစပထမ၌ သံသယ ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ အမွန္စင္စစ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္တြင္ေရာ၊ အစိုးရတြင္ေရာ ၾသဇာႀကီးမားသည္ဟု နာမည္ရွိသည့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသူရေရႊမန္း၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး ပကတိအေျခအေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးရွိလွသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္း၏ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ ေျပာၾကားသြားေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ပါသည္။

မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက “အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံေျပာဆိုရမည္ဆုိလွ်င္ ယေန႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လက္ရွိရေနၾကေသာ လုပ္ခ၊ လစာ၊ စရိတ္နဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားဟာ ယေန႔ေခတ္ကာလနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြမရွိၾကပါ။ အေျခခံစားဝတ္ ေနေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ ေလာက္ငွစြာမရွိၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ျပခ်က္သည္ ယေန႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာ၊ စရိတ္နဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ မ်ားအား ထုိက္သင့္သလုိ အလ်င္အျမန္တိုးေပးရန္ လိုအပ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေထာက္ျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ယင္းတင္ျပခ်က္ကို ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚဖို႔ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈသေဘာအရ မက္လံုးေပးအပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ခလစာ၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းတို႔ကိုမူဝါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည့္ လူ႔သားအရင္းအျမစ္ကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် အသံုးခ်ၿပီး ႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မက္လံုးမ်ားျဖင့္(ဆုေပးစနစ္ျဖင့္) လူေတာ္ရွာေဖြသည္မွာ မွန္ကန္သည့္မူဝါဒျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေတာ္သည့္လူကို ေကာင္းမြန္ေနဖို႔ဆိုရာတြင္ ယင္းႏွင့္အတူဒဏ္ေပးသည့္စနစ္ကိုပါ ပူးတြဲက်င့္သံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း ယင္းသေဘာပင္ ကိုပင္“အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏုိင္ မွာျဖစ္သလို၊ အူမေတာင့္ၿပီး သီလမေစာင့္လွ်င္ေတာ့ သူတာဝန္ပဲျဖစ္ၿပီး၊ သူတရားကိုသူစီရင္ သြားမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ဖက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ အျခားတစ္ဖက္က စည္းကမ္းနဲ႔ ဥပေဒ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ Clean ျဖစ္လာမယ္။ Clean ျဖစ္လာမွ Good Governance လုပ္လာႏုိင္မွာ”……။ ဆက္လက္ၿပီး “ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း လုပ္ခလစာနည္းတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးလက္ဘက္ရည္ဖိုး၊ အလွဴေငြနဲ႔ စာရြက္စာတမ္းေၾကးမ်ားေတာင္းယူျခင္းနဲ႔ အျခားမေလွ်ာ္ကန္ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ဆန္သည့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေနရာအႏွံ႔၊ ဌာနအမ်ားစုလိုလိုပင္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနတာကို ဝမ္းနည္းစြာ ၾကားသိေနရပါသည္” ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးပကိအေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံေရးအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကြင္းလုပ္ကြက္ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ စီးပြားေရးမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း အစိုးရပိုင္လုပ္ ငန္းႀကီးမ်ားက အဓိက လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳေရး ဥပေဒ ခိုင္ခုိင္မာမာမရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ အားနည္းျခင္းတို႔မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတြင္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားကို အေမွာင္ခ် ထားသလိုျဖစ္ေနၿပီးပုဂၢလိကပိုင္း၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အားနည္းသြားေစသည္။ အရာရာကို ႏုိင္ငံ ေတာ္ကသာ တာဝန္ယူရလွ်င္ အစိုးရ၏ လက္တံမွာ အေတာ္ရွည္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္လည္းႀကီး သလို ထိေရာက္မႈလည္း နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က “အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈတစ္ခုတည္းကို မၾကည့္ဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (EIA)၊ လူမႈဘဝအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (SIA)၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (SIA) အစရွိသည့္ အစရွိေသာ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမ်ားမွာ တစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ စီမံကိန္းအမွား မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ စက္႐ုံသာၿပီးစီး ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမရွိ၊ လုပ္သားမလုံေလာက္၊ စက္႐ုံသာၿပီးစီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလိုေလာက္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရ၊ စက္႐ုံသာၿပီးစီး စြမ္းအင္(ေခၚ) ဂက္(စ္)မလံုေလာက္၊ ဂက္(စ္)မရ၊ အျခားလိုအပ္ေသာေလာင္စာစြမ္းအင္မ်ားမရ၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမလံုေလာက္၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမရ၊ ထြက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ေစ်းႏႈန္းမ်ားမယွဥ္ႏုိင္၍ ဝယ္ယူမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စြမ္းအင္ျပည့္ မလည္ပတ္ႏုိင္ျခင္း၊ ရပ္ထားရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သျဖင့္ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိမူ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ မိန္႔ခြန္းပါအခ်က္မ်ားမွာ အေပၚယံၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ပကတိ အေျခအေန မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ အေလးထား သံုးသပ္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည့္ သေဘာျဖစ္ ေသာ္လည္း ေသခ်ာစမ္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မထိေရာက္ေသာစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အ သက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေျပာၾကားသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား မ်ား ခဲ့သလိုယခုႏွစ္သည္လည္း စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားမ်ားမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေစတနာမွာ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္လဲမႈတြင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေစတနာအျပင္ ပညာ၏အခန္းက႑မွာေရွ႕တန္းေရာက္အေရးပါလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

**********************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၀.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပန္လည္စတင္မည္
  1. စက္မႈဇုန္ ၄ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဇကမၻာ ျပန္လည္ရွင္းလင္း

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေရႊညဝါဆရာေတာ္အား ၈၈ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေမွာ္ဘီသို႔ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္
  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုၿခံဳေရးကို ျပည္သူအမ်ား စိုးရိမ္
  2. ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပန္လည္စတင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရပ္နားထားခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းအား ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္စ တင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသ ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံတို႔မွ ေျဖ ေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္နည္းတူ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တရွိန္ထိုး ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာလည္း ပိုမို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က႑မ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ နည္းပညာ အရ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လည္ပတ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

WY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စက္မႈဇုန္ ၄ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဇကမၻာ ျပန္လည္ရွင္းလင္း

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႕သာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္ အပိုင္း(၄)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Orchid Hotel၌ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စက္မႈဇုန္အပိုင္း (၄)ရွိ လယ္ေျမမ်ားကို ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ သိမ္းယူျခင္းမပာုတ္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစီအမံမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ အပိုင္း(၄) တည္ေဆာက္ရန္ ယင္းေနရာရွိ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူ ျခင္းမျပဳႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎လယ္သမားမ်ားအား ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ေပးေသာ္လည္း လက္မခံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုိသုိ႔ လက္မခံသည့္အ&