Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၃.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ All Inclusive Economics Process

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ All Inclusive Economics Process

ထက္ခုိင္

(Yangon Times အတြဲ (၂၈) အမွတ္ (၅၆၀)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

နိဒါန္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ State of the Union Address တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အပိုင္းႀကီး (၂) ပိုင္းခြဲျခားသြားသျဖင့္ ယင္းအပိုင္း (၂)ပိုင္း အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ Stakeholder မ်ားအားလံုး မိမိတို႔အလုပ္ကို မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္သည္။ နံပါတ္ (၁) အပိုင္းမွာ All Inclusive Political Process ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအပိုင္းမွာ All Inclusive Economic Process ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ ပံုေပၚလာေနျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဖန္တီးေပးေသာ Political Space ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ယင္း Poltical Space တြင္ Player အားလံုးထပ္မံ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း၊ က်န္ရွိသည့္ Playerမ်ားကလည္း ယင္း Space တြင္ ကစားႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာျခင္းစသည့္ Process ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ဖြင့္ေပးေသာ Space မွာ မည္ကာမတၱ Space မဟုတ္ဘဲ Level Play Field ျဖစ္ေစရန္၊ Level Play Field ျဖစ္ လာေတာ့မည္ဟု ခံစားႏုိင္ၾကေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အပိုင္းမွ အားထုတ္မႈျဖစ္သည္။ (ယင္းအားထုတ္မႈတြင္ Player မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ Process တြင္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ Processကို ယံုၾကည္ေစရန္၊ Process ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုအပ္သလို အေလွ်ာ့အတင္း ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း၊ Adjustment တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

 

စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရျခင္း၏ တရားခံ

စူပါပါဝါႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေမးျမန္းေနၾကေသာ စဥ္းစားခန္းဖြင့္၍ Brain Stroming ျပဳလုပ္ကာ သေဘာထား ထင္ျမင္ ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနၾကေသာ “ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ေနၿပီး စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေႏွးေကြးေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ပါသနည္း” ဟူေသာေမးခြန္းသည္ အထက္ပါမ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုမွ Process ႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားၾကည့္ လွ်င္ ေက်နပ္တန္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ အေျဖတစ္ရပ္ရရွိႏုိင္မည္ဟု ယူဆမိသည္။

အရွင္းဆံုးအေျဖထုတ္ရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လိုက္ေလ်ာမႈသည္ အဓိကက်ေနသလို ယင္းလိုက္ေလ်ာမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက “ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ပဋိညာဥ္မူေဘာင္ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားျခင္းကို သတိျပဳမိလွ်င္ အဓိကဇတ္ေဆာင္မ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ခံခဲ့သည္ကုိ မွန္းဆ ၾကည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ Key Player မ်ား၏ အေရအတြက္ လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ခက္ခဲ့သည့္အျပင္ အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕သိရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ Hidden Player မ်ားလည္းရွိေနသည္ဟု သေဘာရေသာေၾကာင့္ ဆံုမွတ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးသည္ အလွမ္းေဝး ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလားတူ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိက်ေသာ Rule of the Game မွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ တစ္လႊာ၊ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကတ္လႊာ၊ အသစ္ျပ႒ာန္း/ျပင္ဆင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားက တစ္လႊာ စသည့္အားျဖင့္ Regulatory Authority သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈမရွိေသာ အေနအထားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ Rule of the Game မွာ အထင္အရွား ရွင္းလင္းျပတ္သားေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေနာက္က်ေႏွးေကြးေနရစ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

Player မ်ိဳးစံု Rule မ်ိဳးစံု

ဗဟိုဦးစီး စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းရျခင္းျဖစ္၍ အတိတ္ကာလ၌ Player အားလံုးပါဝင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာ အေနအထားသည္ အထုိင္ေျပာင္းေသာ္လည္း ဟန္ခ်က္မတည္ၿငိမ္ေသးေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေတာင္းဆိုေနေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လြယ္ကူေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ တန္းတူရည္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေရး အစရွိသည့္ Level Play Field သည္လည္း ေကာင္း၊ Player အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ခြင့္အတြက္လည္းေကာင္း အဓိကျဖစ္ေသာ Rule of the Game ကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအရ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအရ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ကိုင္ေစ၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ပုဂၢလိကေသာ္ လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေစ၊ မည္သည့္လုပ္ငန္း မ်ားကိုေတာ့ ပုဂၢလိကမ်ားကသာလုပ္ကိုင္ေစ စသည့္ တိက်ျပတ္သားေသာ မူဝါဒမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မကြဲျပား ေသးသည့္ စပ္ကူးမပ္ကူး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းခုလတ္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဤသည္တို႔ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္၍ စည္းျပတ္ေစရန္ စည္းတားေပးျခင္း သည္ မရွိမျဖစ္ Rule of the Game ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားကို အရွင္းဆံုးျမင္ေအာင္ၾကည့္လွ်င္ Player မ်ိဳးစံု Rlue မ်ိဳးစံုႏွင့္ စည္းမျပတ္ေသးေသာ သေဘာကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးဟု ေတာင္းဆိုသည့္ Player မ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသလို အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားေနၾကရသူမ်ားကလည္း ႏိႈင္းရအားသာခ်က္ကို မစြန္႔လိုၾကေပ။ ယင္းသို႔ အက်ိဳးစီးပြား ကြာျခားေနျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်က္လွမ္းေနေသာ ဂိမ္း၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ ဝန္ေလးေနသူမ်ားက တစ္ဖက္၊ တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားကတစ္ဖက္ ကြဲျပားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္ သတၱိ တိုးပြားေရးအတြက္ ကုန္လုပ္စြမ္းအားစုမ်ား ရယူသံုးစြဲေရးတြင္လည္း အလားတူျဖစ္ေနရာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ပိုင္ခြင့္ (ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္) သည္လည္း ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနသည္သာျဖစ္သည္။

Institutional Capacity

Player မ်ိဳးစံု Rule မ်ိဳးစံု စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းမွ Player အားလံုးပါဝင္ၿပီး တညီတညႊတ္တည္းေသာ Rule of the Game စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာၿပီး ယင္းအခင္းအက်င္း ခုိင္မာတည္တံ့ေရးမွာ Rule of the Game ကို သတ္မွတ္ေပးေသာ Institution မ်ား၏ Capacity ေပၚတြင္ အထူးပင္မူ တည္ေနသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္က်ေႏွးေကြးေနရျခင္း၏ အေျခခံျပႆနာမွာ Institutional Capacity ျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ Institutional Capacity ျပႆနာသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ Institutional Capacityသည္ လည္း Player မ်ိဳးစံု၊ Rlue မ်ိဳးစံုကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ စနစ္တက် ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ မည္လား၊ မည္မွ်အထိ ေဝးေဝး ေလွ်ာက္ႏုိင္သ နည္း၊ ယင္း Institutional Capactity ပိုမုိခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္းဟူေသာ Solution ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ Civil Society တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကားရွိ အညမညေသဘာတရားက အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ Player မ်ားဘက္သလုိ႔ ၿခံဳငံုေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ “၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ LDC ဘဝမွ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေရး” ဟူေသာ ပန္းတုိင္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေရာ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ ၿပိဳင္တူေရာက္ႏုိင္ရန္မွာ Institutional Capacity ၏ ေျခလွမ္းမ်ားေပၚ မူတည္ေနသည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးေမာ့ေရးဟူသည္မွာ ေရရွည္သေဘာသာမက တစ္ခုလံုးပါဝင္ႏုိင္ေစေသာသေဘာကို ေဖာ္ေဆာင္ ၾကရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ Civil Society တို႔အၾကား  မည္မွ်အထိ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္သနည္း ဟူေသာအခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေန႐ုံသာမက ယင္း ေဒါက္တုိင္ႀကီး သံုးခုမွ စုေပါင္းစြမ္းအား Synergy မည္မွ် အထိ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေပသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ Plyer မ်ားအတြက္ Political Space မ်ားေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး Player မ်ားကလည္း ပါဝင္ခြင့္ကို လက္ခံ ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ Player မ်ားအတြက္ Economics Space မ်ား ေပၚလာ ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး Player မ်ားကလည္း ပါဝင္ခြင့္ကို လက္ခံႏုိင္ေရးမွာ ႀကီးမားလွေသာ စိန္ေခၚမႈမဟုတ္ဟူ၍ သေဘာရသည္။ ယင္း Institution မ်ား အေရးႀကီးသလို ယင္းသုိ႔သတ္မွတ္ေပးလုိက္ေသာ Rule of the Game မ်ားမွာလည္း အေရးႀကီးသျဖင့္ ခုိင္မာေသာ Institution၊ ခုိင္မာေသာ Rule of the Game မ်ား ထြက္ေပၚလာဖို႔ အသက္တမွ် အေရးႀကီး သည္။ အစိုးရမ်ားမည္သို႔ ေျပာင္းေျပာင္း၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ က အစိုးရဖြဲ႕ဖြဲ႕ Institution ႏွင့္ Rule of the Game မ်ား ခုိင္မာတည္တံ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္လ်ာညီေထြ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ေသာ Capacity အရွည္တည္တံ့မွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔ ပန္းတိုင္ကို အစဥ္အၿမဲေရာက္ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးတြင္ All Inclusive Political Process တျဖည္ျဖည္းခ်င္း ပံုေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ All Inclusive Economic Process တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပံုေပၚလာေစရန္အတြက္ Stakeholder အားလံုးက မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ေမတၱာ ရပ္ခံ တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

********************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၃.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အရန္ဆန္ ေႏြစပါး ဝယ္ယူမႈ မူဝါဒေျပာင္း
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဂ်ပန္စူဇူကီးကားကုမၸဏီ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစား

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. မြန္အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ၿပီး မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီျဖင့္ ပူးေပါင္းရန္ရွိ
  2. ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမည္
  3. ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ကရက္ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အရန္ဆန္ ေႏြစပါး ဝယ္ယူမႈ မူဝါဒေျပာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေႏြစပါး အရန္ဆန္ဝယ္ယူရာတြင္ ယခင္ မိုးစပါးအရန္ ဝယ္ယူသကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ဆန္တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမည္ မပာုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စက္ပိုင္၊ ကုန္သည္မ်ားထံမွ စပါးတင္းတစ္ရာလွ်င္ အနိမ့္ဆံုးေစ်း က်ပ္သံုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ မူဝါဒေျပာင္းလဲ၍ သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အခု ႏိုင္ငံေတာ္က ေႏြစပါး အရန္ဆန္ဝယ္ယူရာမွာ အရင္မိုးစပါး အရန္ဆန္ဝယ္ယူတဲ့ပံုစံမိ်ဳးမပာုတ္ဘဲနဲ႔ မူဝါဒေျပာင္းၿပီး သတ္မွတ္လိုက္ တာပါ။ ေႏြစပါး အရန္ဆန္အတြက္ စပါးတစ္တင္းကို က်ပ္ ၃၂၀၀၀ နဲ႔ ၄၆ ေပါင္ႏႈန္းထား ဝယ္ယူသြားမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေႏြစပါး အရန္ဆန္ဝယ္ယူမယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ေလွ်ာ့ၿပီး ဝယ္လို႔ မရပါဘူး”ပာု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ အရန္ဆန္အျဖစ္ဝယ္ယူမည့္ ေႏြစပါးမွာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျပားသည့္အတြက္ ဆန္စပါးပ်က္စီးမႈအေပၚ မူတည္၍ ျဖတ္ေတာက္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ မိုးစပါးဝယ္ယူစဥ္ကဲ့သို႔  စပါးတင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ မပာုတ္ဘဲ ေႏြစပါး အရန္ဆန္အတြက္ က်ပ္ ၃၂၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္သာ ဝယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆန္စပါး အဓိကထြက္တ့ဲ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ကေန ေႏြစပါးအရန္ဆန္ကို ဝယ္ယူသြားမွာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အရန္ဆန္ ေရာင္းဝယ္မည့္ စက္ပိုင္ေတြ၊ ကုန္သည္ေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ယူထားတဲ့ စပါးေတြကို ႀကိတ္ခြဲၿပီးေတာ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၃,၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ကို အေရာက္ပို႔ေပးရမွာပါ”ပာု ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ ဝယ္ယူေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ဝယ္ယူေရး ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ အမွန္တကယ္ ဝယ္ယူမႈရွိ၊ မရွိကို စိစစ္ ေဆာင္ရြက္သြား&#