Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၆.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ အလားအလာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ အလားအလာ

ဘုန္းထက္ဝင္း

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ပါ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေန သည့္အရာမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလို စီးပြားေရးလုပ္ကြင္းလုပ္ကြက္မ်ား မ်ားစြာ က်န္ေနေသးသည့္ (ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ကင္းပြန္းတပ္သလို Virgin land) ေစ်းကြက္သစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အေျပးအလႊားလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလို သည့္ေနရာလည္းျဖစ္ရာ ယခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ အေတာ္ေလး အေရးႀကီး သည့္ အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ အဆိုပါ FDI ဥပေဒမူၾကမ္းကိုပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားမွ ဘက္ေပါင္းစံု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း အရင္းအႏီွးႀကီးႀကီးမားမား တတ္ႏုိင္သည့္ တိုင္းရင္းသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ကာကြယ္မႈေပးလြန္းသည္ဟု ဆိုၾက သလို အခ်ိဳ႕ကလည္း အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ကူဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ (၁၀)၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃)ပါ “ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း၊ သို႔မ ဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က လက္ခံသည့္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြပါဝင္ရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒႏွင့္ တစ္ ဆက္တည္း ဆက္စပ္သံုးသပ္ရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ပုဒ္မ (၁၀)၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၄) ႏုိင္ငံျခားမတည္ေငြရင္း ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသာ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ‘ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရပါက ႏုိင္ငံျခားမတည္ေငြရင္းသည္ စုစုေပါင္းမတည္ေငြရင္း၏ အမ်ားဆံုး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ရမည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ ေဒၚလာငါးသန္းအေပၚ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၅၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိရမည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္သြားေလရာ အရင္းအႏွီးတတ္ႏုိင္သည့္ crony စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖို႔ေတာ့ ေတြ႕ႀကံဳလာမည့္ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းသစ္တြင္ အက်ပ္အတည္း ဆိုက္သြားႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ယခု ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ခ်မ္းသာလာၾကေသာ လက္တစ္စုပ္စာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ားသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္ဟု ေဝဖန္ေနျခင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယင္းဥပေဒၾကမ္းမွာ အာဆီယံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေတာင္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု သံုးသပ္ မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဥပေဒအတည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာၾကမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ တကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အျခားစြန္႔စားရမႈမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးစြန္႔စားမႈ မလုပ္လိုၾကေခ်။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစြန္႔စားရမႈ နည္းၿပီး ေပၚလစီ တည္ ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္၍ေကာင္းသည့္ အေျခအေနရွိသည္ဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား တဖြဲဖြဲ ေရာက္လာၾကမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဘ႑ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား စနစ္တက်တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေပၚတြင္သာမက စီးပြားေရးက႑ႀကီးတစ္ရပ္လံုးကိုပါ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းရာတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ အထူးပင္ အေရးႀကီးအခန္းက႑ကို တာဝန္ယူထားသည့္ ဗဟိုဘဏ္ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး ေပၚ ထြန္းလာဖို႔ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ ယင္းဘာသာရပ္ကို ေကာင္းစြာ တတ္ကၽြမ္း နားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွားပါေနေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္လာသည့္ အထက္ပါေဖာ္ျပၿပီးသည့္ ဥပေဒႏွစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေငြလံုးေငြရင္း မ်ားစြာ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘဏ္မ်ားမွ တဖန္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္၍ေတာ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဗဟို ဘဏ္အပါအဝင္၊ အစိုးရဘဏ္မ်ား၊ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမူတည္သည္။ ထုိသို႔ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွင္သန္ႏုိင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳလွ်င္ ယင္းဂယက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈဆီသို႔ပါ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။ အ ေရးႀကီးသည္မွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ေတာ့ ထိုသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္ထားသည့္ မူဝါဒ ျဖင့္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားမွာ ယခုဖြင့္ေပးလုိက္လွ်င္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အေနအထားထက္ မ်ားစြာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိုမ်ားႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္လုိက္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားသည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရိမ္လို အဖြဲ႕အစည္းက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လာေရာက္က်င္းပမည္ဟုလည္း တရားဝင္ ေၾကညာထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရး က်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ထားၾကသည္။ အမွန္လက္ေတြ႕ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္သစ္တြင္ ပါဝင္မည့္ stakeholder အသီးသီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ အဓိက မူတည္ေနပါေၾကာင္း….။

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၆.၉.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္
  2. ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ၿပီ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. သမၼတႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမည္
  2. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္မွခြင့္ယူ
  3. ေျမာင္းျမ NLD ပါတီဝင္မ်ားမွ ဆႏၵုျပမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒအား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၂/၂၀၁၂ ျဖင့္ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္း ဥပေဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ လယ္ယာေျမအား ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္မ်ားအား တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေပး ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမကို သိမ္းယူရာတြင္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အျမန္ဆံုးၿပီးစီးေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈမရွိပါက မူလလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းထံ ေပးအပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“လယ္ယာေျမသိမ္းယူတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒမွာလည္း ျပ႒ာန္းေပးၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ လယ္ယာေျမသိမ္းယူတဲ့ကိစၥေတြကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိကို ရွိေနတုန္းပါပဲ။ အခု တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာလည္း လယ္သိမ္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြ ေတာက္ေလ်ာက္ျဖစ္ေနတာပါ။ ခု လယ္ယာေျမဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ေတာင္သူေတြ အတြက္ တကယ္ကို အားပါပဲ”ပာု ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဥပေဒမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ လယ္ယာစီးပြား သတင္းအမွတ္စဥ္ (၅၈၃) တြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ခြဲေဝ၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေပးမည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ၿပီ

အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြလိုအပ္ပါက ထုတ္ေရာင္းေလ့ရွိသည့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Boon)မ်ားကို ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္ အလွန္ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရက ထုတ္ေရာင္းတဲ့ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Boon)ေတြကို ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ထုတ္ေရာင္းႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါ တယ္။ ေငြလိုေနတဲ့ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႕ ေငြပိုေနတဲ့ တျခားပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုကို ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြ ထုတ္ေရာင္းႏိုင္ေအာင္ပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ ေငြလုိေနတဲ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပည္တြင္း ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ေရာင္းေလ့ရွိၿပီး မလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ငါးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေရာင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ရွိ ျပည္ပဘဏ္မ်ားမွ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလု