Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၉.၁၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မၿငိမ္သက္မႈအေပၚစိုးရိမ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢထုတ္ေဖာ္

(Reuters မွ 27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “UN expresses concern over Myanmar unrest” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရခိုင္ေဒသအိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ကုလထပ္မံကူညီ

(The Natioon မွ 28 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “UN gives $5.3m to assist Myanmar displaced” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဇန္နရီလတြင္ ဂြမ္းဂ်ဳးသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားလည္မည္

(The Chosul Llbo  မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Aung San Suu Kyi to Visit Gwangju in January” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မၿငိမ္သက္မႈအေပၚစိုးရိမ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢထုတ္ေဖာ္

(Reuters မွ 27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “UN expresses concern over Myanmar unrest” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ေကာ္မတီတစ္ရပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရခိုင္ႏွင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားမႈအေပၚ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္ၿပီး အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္းမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အဖဲြ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံ အေထြေထြညီလာခံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား အဓိကေဆာင္႐ြက္ေသာ “တတိယေကာ္မတီ”က ေနာက္ဆက္တဲြမပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္ညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ အတညျ္ပဳ၍မရေသးေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဝါးလံုးသိမ္း ေရးသားျပဳစုထားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္လမွစ၍ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအၾကား အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးကာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မတရားျပဳက်င့္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက စြပ္စြဲထားၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရကမူ အျမင့္ဆံုး သည္းခံမႈကိုက်င့္သံုး၍ အဓိက႐ုဏ္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္ဟု တုန္႔ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အေနအထားအေပၚ အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင္း  ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အေျခအေန တိုးတက္မႈရွိေစမည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာအေနာက္ဖက္ကမ္း႐ိုးတန္း ရခိုင္ေဒသတြင္ အနည္းဆံုး႐ိုဟင္ဂ်ာ ၈ သိန္းခန္႔ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္မွ တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ေနထို္င္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံရခိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္သင့္ခံေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည္ဟု ‘တတိယေကာ္မတီ’သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ေတြထဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရွိပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

******************************************

ရခိုင္ေဒသအိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ကုလထပ္မံကူညီ

(The Natioon မွ 28 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “UN gives $5.3m to assist Myanmar displaced” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူမ်ိဳးစုျခင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသူ ၃၆,၀၀၀ ခန္႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢဗဟိုအေရးေပၚ ကူညီမႈရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ CERF ၏ေနာက္ထပ္ေဒၚလာ ၅.၃ သန္းကူညီမႈကို လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ဟု ကုလသမဂၢက အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကျငာသည္။

ကုလေအဂ်င္စီ ၅ ခုႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုထပ္တိုး ရန္ပံုေငြေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ အာဟာရ၊ အမိုးအကာ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ စားနပ္ရိကၡာရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာကူညီေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး အက္ေရွာ့နီဂမ္က “CERF ရဲ႕ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ရန္ပံုေငြေပးမႈကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားခ်င္း စာနာကူညီေရး ေအဂ်င္စီေတြဟာ အေရးေပၚေနစရာ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ေသာက္ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစတဲ့ အားခ်င္းအသက္ကယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလဌာနခ်ဳပ္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရသိရွိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လမွစ၍ ရခိုင္ႏွင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား မျပန္အလွန္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရက အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ရသည္။

ဇြန္လက ပထမအႀကိမ္ျဖစ္စဥ္တြင္ လူ ၁၀၀ ခန္႔ေသဆံုး၊ အိမ္ေျခရာေပါင္းမ်ားစြာ မီးေလာင္ကာ လူ ၇၅,၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ စက္တင္ဘာလကုန္မွစတင္ကာ ဒုတိယအႀကိမ္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားမႈတြင္ အနည္းဆံုး ၈၉ ဦး ေသဆံုး၊ အိမ္ေျခ ၅၃၀၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ျပာက်ကာ လူ ၃၆,၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢကခန္႔မွန္းထားသည္။

CERF ရန္ပံုေငြထဲမွ ေဒၚလာ ၂ သန္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သူ ၃၆,၀၀၀ အတြက္ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာ ကူညီမႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္  WFP က ေျပာၾကားသည္။

WFP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မားကပ္စ္ပ႐ိုင္ယာက “ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေအာက္တိုဘာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္မွီ ျဖန္႔ခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ဇြန္လ အဓိက႐ုဏ္းေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရိကၡာသိုေလွာင္မႈေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ရလို႔ အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့သြားပါၿပီ။ လိုအပ္ခ်က္ အသစ္ေတြတိုးလာတာကို ေျဖရွင္းဖို႔ CERF ရံပံုေငြကို အေရးေပၚအသံုးျပဳခဲ့ရတာပါ။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး အေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ CERF က ေဒၚလာ ၁၀ ေက်ာ္ ခဲြေဝေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးဌာန OCHA က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကနဦး OCHA ကူညီေရးအစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုကူညီရန္ ေဒၚလာ ၃၂.၅ သန္းရွာေဖြထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္မွ ၂၀၁၃ ဇြန္ထိဒုကၡသည္ ၁၁၅,၀၀၀ ကိုကူညီရန္အတြက္ OCHA ကေဒၚလာ ၆၇.၆ သန္းအထိ တိုးျမႇင့္ ျပင္ဆင္လုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းသာ ရရွိေသးသည္ဟု သိရွိရသည္။

ကုလသမဂၢသည္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ CERF ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ဌာနသည္ ကယ္ဆယ္ေရးရန္ပံုေင ြေဒၚလာ ၂.၇ ဘီလီလ်ံသံုးစြဲကာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၇ ႏိုင္ငံမွ အေရအတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား NGO မ်ား၊ ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလွဴရွင္မ်ားက ဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္ေပးၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

***************************************

ဇန္နရီလတြင္ ဂြမ္းဂ်ဳးသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားလည္မည္

(The Chosul Llbo  မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Aung San Suu Kyi to Visit Gwangju in January” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂြမ္းဂ်ဳးလူ႕အခြင့္အေရးဆုကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကရရိွခဲ့ေသာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂြမ္းဂ်ဳးၿမိဳ႕ သို႕ေနာက္ႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၃၀ တြင္သြားေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပံဳခ်မ္းအထူး အိုလံပစ္ပဲြေတာ္သုိ႕ ဖိတ္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ အားကစားပဲြတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဂြမ္းဂ်ဳးသုိ႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု “ေမ ၁၈ အမွတ္တရေဖာင္ေဒးရွင္း”က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံကာလတြင္ အထက္ပါဆုကိုရရိွခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအား ဂြမ္ဂ်ဳးၿမိဳ႕ေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက  ဂုဏ္ျပဳတည္ခင္းမည့္ညစာစားပဲြတြင္ ဆုလက္ခံေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားမည္ ဟုသိရသည္။

သူမသည္ ေမ ၁၈ အမွတ္တရ အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ဗိဗာန္သို႔ လာေရာက္အေလးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခ်ဳိနန္ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္တြင္ လက္ခ်ာ ပို႕ခ်မည္ဟု ေဖာင္ေဒးရွင္းကေျပာၾကားသည္။

                                                                               *****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၉.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာသမၼတ ၾသစေၾတးလ်သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္

(29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ National Times မွ Daniel Flitton ေရးသားေသာ Burma Prsident to visit Australia သတင္းကို                   ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ေရွ႕တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိဟု ျဗိတိန္ရႈျမင

         (27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ U.K sees challenges ahead of Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. Juroku Bank ႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္ သေဘာတူလက္တဲြ

(Kyodo News မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “joroko, Myanmar banks tie up” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ ေနာက္ဆံုးဆႏၵျပမႈ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး

(Reuters မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar Police arrest activists over latest copper mine protest” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာသမၼတ ၾသစေၾတးလ်သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္

(29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ National Times မွ Daniel Flitton ေရးသားေသာ Burma Prsident to visit Australia သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Gillard အစုိးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေရွ႕လတြင္ ေကာ္ေဇာနီျဖင့္ ဧည္႔ခံျခင္းကိုခံယူရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏူိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမုိကေရစီသို႔ဦးတည္ရန္ ပဲ့ကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါသည္။

၄င္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွစ၍ ကင္ဘာရာႏွင့္ဆစ္ဒနီသို႔ ႏွစ္ရက္တာလာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Bob Carr က ဦးသိန္းစိန္အား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စတင္ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ မၾကာမီက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard က ထပ္မံဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ Zette Brake ကေျပာၾကားရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အား ၾသစေၾတးလ်သို႔ဖိတ္ေခၚရန္ အခ်ိန္မတုိင္ေသးေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာ ထင္ရွားေနေသးေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္မွ&