Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၄.၁၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ထားဝယ္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ BOI သို႔ေျပာၾကား

(4 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ BOI could sweeten Dawei with privileges ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ာ

ထားဝယ္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ BOI သို႔ေျပာၾကား

(4 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ BOI could sweeten Dawei with privileges ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းႀကီးအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိလာေစရန္ ထားဝယ္ရွိ ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးၾကရန္ အေလးေပးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႕(BOI)သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“တကယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ထားဝယ္စီမံကိန္းပာာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ မပာာဗ်ဴပာာက်တဲ့ စီမံကိန္းလို႔မွတ္ယူခဲ့ရင္ ထားဝယ္ကို ျမင္သာ ထင္သာ ျဖစ္လာေစလိုတယ္ဆိုရင္ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ထားဝယ္မွာရွိတဲ့ ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ပံ့ပိုးဖို႔မက္လံုးေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္”ပာု ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး Chatchart Sithipan ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ေလ့လာမႈအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ထားဝယ္စီမံကိန္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံကို ပံုတူမကူးသင့္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကေျပာပါသည္။

BOI ကပံ့ပိုးသင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သံမဏိႏွင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ယမန္ေန႔က Mr.Chatchart ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mr.Chatchart ၏အဆိုအရ Eastern Seaboard ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ အသံုးဝင္ မည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္ပာုသိရပါသည္။

အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Kitiratt Na-Ranong သဘာပတိအျဖစ္ ပါဝင္မည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆-၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ေကာ္မတီေျခာက္ခု အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယမန္ေန႔က အစည္းအေဝးတြင္ ထားဝယ္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ အိုင္တီ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းပညာအကူအညီေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာတို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၅ တြင္ ၿပီးစီးရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ေန႔က ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ MoU လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။

ထားဝယ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ အဓိကစီမံကိန္းရွစ္ခုတြင္ လမ္းမမ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ံု၊ ေရေပးေဝေရး ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရစနစ္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. လ်င္ျမန္ေသာတ႐ုတ္၏ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ

(1 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Strategy Page မွ Screwed by fracked Chinese ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

လ်င္ျမန္ေသာတ႐ုတ္၏ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ

(1 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Strategy Page မွ Screwed by fracked Chinese ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံကိုပိုမိုရယူလာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို၍အေရးႀကီးလာပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံမ်ားမွာ အေမရိကန္အတြက္အေရးပါမႈ နည္းလာပါသည္။ (လ်င္ျမန္ေသာ နည္းပညာသည္ တျဖည္းျဖည္း အေမရိကန္အား ေရနံ လြတ္လပ္စြာတင္သြင္းမႈကို ျဖစ္လာေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္အတြက္ ေနရာေကာင္းတြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အေရးပါလာပါသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံမ်ား တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္သို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ပိုမိုေစ်းသက္သာေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္သည္ ေရနံပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရနံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သယ္ယူလာၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဆယ္စုႏွစ္အကုန္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ၎လိုအပ္ေသာေရနံ၏ ၇၀% ကိုတင္သြင္းမည္ျဖစ္ရာ အမ်ားစုကို အိႏၵိယသမုဒၵရာမွ တစ္ဆင့္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဖတ္သန္းခအမ်ားစုသည္ အဂတိလိုက္စားေသာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔သာသြားၿပီး ပိုက္လိုင္းအတြက္ ေျမေပးခဲ့ေသာ ေဒသခံမ်ားမရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား မၿငိမ္သက္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ပိုက္လိုင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တရားဝင္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရရွိေနသည့္အျပင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္လည္း အဓိကပါဝင္ေနပါသည္။ အႀကီးဆံုးတရားမဝင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ သစ္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားသည္ သစ္မ်ားကို ဝယ္ယူ၍ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔ၾကပါသည္။ ေဒသခံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ လာဘ္ေငြယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေရာင္းအဝယ္မွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမို ႀကီးထြားလာပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပိုက္လိုင္း၊ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ တရားမဝင္သစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက ရွိေနပါေသးသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေျမာက္ဖက္ေဒသမွ ႀကီးမားေသာစီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္သာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္မ်ား သည္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကို ေပးကမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္ လုပ္ကိုင္ၾကေတာ့သည္။ မၾကာေသးမီက ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတၱဳတြင္းလုပ္စဥ္က ေဒသခံမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ျခင္း၊ သို႔မပာုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ရဲမ်ားက ေနရာ ဖယ္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကသတၱဳမိုင္းအျဖစ္ သံုးမည္ဆိုသည္ကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္လာပါသည္။ ထိုကိစၥႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ ကကတိေပးထားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ညႇိႏိႈင္းစဥ္ကပါဝင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေငြယူထားသူမ်ားက မေက်နပ္ၾကေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားအေနအထားကို စစ္ေဆးေနသည္မွာ သံုးပတ္ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး မူရင္းအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ပံုစံအားျဖင့္ ျခားနား႐ံုမွ်မက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားအေနအထား စစ္ေဆးၿပီး မပာုတ္ပါကႏွင္ထုတ္ရန္ ပိုလြယ္သည္ပာု အစိုးရက ယံုၾကည္လ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ လက္ခံလိုျခင္းမရွိေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္(၂၀၀)ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ လူေပါင္း ၁၁၀၀၀ ခန္႔အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကကာ ၇၅% မွာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားမွာ မည္သည့္အခါမွ် သင့္ျမတ္သည္ပာူ၍မရွိဘဲ တင္းမာမႈတစ္ခ်ိဳ႕ အၿမဲတစ္ေစရွိေနတက္ပါသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရသည္ ဖိႏွိပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ျပႆနာမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေျပာဆို၍ မရခဲ့ေပ။ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ပိုမိုရရွိလာရာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုက မြတ္ဆလင္႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို မည္မွ်အထိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၇၀% ခန္႔ေနထိုင္ၿပီး ၉၀% မွာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိသည့္အနက္ မြတ္္ဆလင္မွာ ၄% သာရွိပါသည္။ အဆိုပါ မြတ္ဆလင္ရာခိုင္ႏႈန္း၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားဝိုင္းရံေနေသာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔က မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ရန္လိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ေတာင္ဖက္ႏွင့္ အေရွ႕ဖက္တြင္ ေျပာင္းသြားၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ မြတ္ဆလင္ရန္ကို ေၾကာက္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ဖက္အိႏၵိယတြင္မူ ဇာတ္လမ္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ပာိႏၷဴမ်ားကို ေျပာင္းသြားရန္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဆိုပါ သည္းခံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ရက္စက္မႈမ်ား၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာသစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ခြဲျခားခံခဲ့ၾကရၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ သေဘာထားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြးခြဲခံရပါသည္။ အားလံုးကမူ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအရျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၃.၈ သန္းထိုင္ၿပီး၊ ႐ိုပာင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ရွစ္သိန္းခန္ ႔ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ၁၉ ရာစုႏွစ္ကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အစိုးရသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုေျပာင္းေရႊ႕လာမႈကို ဗုဒၶဘာသာျမန္မာမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလည္း အဆိုပါမြတ္ဆလင္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎၏တိုင္းျပည္မွာ လူဦးေရ ထူထပ္လြန္းၿပီး ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ုိပာင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် လက္ခံမည္ မပာုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္သည္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကားတြင္တင္းမာမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လူဦးေရ မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းေဒသမ်ား(အထူးျဖင့္ အိႏၵိယ)သို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားရာ ႐ိုပာင္ဂ်ာႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။ ထိုအထဲမွ ၂၈၀၀၀ ခန္႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထိုင္ေနၿပီး ႏွစ္သိန္းခန္႔မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အျခားစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ကိုသာ တစ္ကမၻာလံုးမွ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ခံလ်က္ ရွိပါသည