Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဖန္ခြက္ထဲ၌ ေရတစ္ဝက္ေလ်ာ့ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေန

(8 May 2013)ရက္စြဲပါ Asia Time မွ Sina schuessler ေရးသားေသာ Glass half empty in Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္ထံမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အကူအညီေတာင္း

(BBC News မွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ “Daw Aung San Suu Kyi seeks UK help for Burma Universities” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

မွတ္ခ်က္ - သတင္းအျပည့္အစံုကို ျမင္ရရန္အတြက္ View Entire Message မွ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။


ဖန္ခြက္ထဲ၌ ေရတစ္ဝက္ေလ်ာ့ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန

(8 May 2013)ရက္စြဲပါ Asia Time မွ Sina schuessler ေရးသားေသာ Glass half empty in Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ျခားနားေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ရႈေထာင့္ႏွစ္ခုမွ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ပထမရႈေထာင့္ အေနျဖင့္ ယခင္ကစစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးေသာ တုိင္းျပည္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေကာင္းစြာသြားေနၿပီဟု ရႈျမင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါရႈေထာင့္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား လႊတ္ေတာ္၌ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာလႊတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားဆႏၵျပခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒကုိက်င့္သုံးျခင္း အစုိးရကအမည္ မည္းစာရင္းမ်ားပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပပါသည္။

အစုိးရညွိႏႈိင္းသူမ်ားႏွင့္  တုိင္းရင္းသားသူပုန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္   အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (13) ဖြဲ႕ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 2011 ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားမီက အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္တုိက္ေနေသာ အဓိက တုိင္းရင္းသား အုပ္စုသုံးခုရွိရာ ၄င္းတုိ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA), ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ (SSA) ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ ကရင္နီတပ္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕တြင္ အဓိကတုိင္းရင္းသားစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ KIA ၊ ရခုိင္တပ္ ABSDF ႏွင့္ Ta`ang အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ TNLA တုိ႔သာ က်န္ရွိပါသည္။

အေကာင္းျမင္ၾကည့္ရမည္ဆုိပါက အဆုိပါအပစ္အခတ္ရပ္စဲမူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစမည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လက္ရွိတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမူမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက အဓိကစိန္ေခၚမူတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ေနေသာ္လည္း အျခားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအပါအ၀င္ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးစီးပြားသည္ အဆုိပါပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိကျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းဟု အစုိးရ ရႈျမင္ပါသည္။

ယခုရူေဒါင့္သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေအာင္ျမင္မူမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပၿပီး ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ား ကုိလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ႀကီးထြားေရးအတြက္ သီးသန္႕အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ အဆုိပါ အေကာင္းျမင္ရူေထာင့္ကုိ ဘရပ္ဆဲအေျခစုိက္ ႏိုိင္ငံတကာပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးအုပ္စု (ICG)၊ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ေသာ Friedrich Ebert Foundation ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႕က လက္ခံမွ်ေ၀ေပးပါသည္။

အထက္ပါရႈေထာင့္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္ ရႈျမင္မူမ်ားကလည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပုိမုိအေရးပါပါသည္။ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားက အမည္ခံအရပ္သားအစုိးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေသခ်ာေအာင္ေျပာရလွ်င္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ အၾကမ္းနည္းႏွင့္ေရာ အၾကမ္းမဖက္သည့္နည္းႏွင့္ေရာ တုိက္ခုိက္လာခဲ့သည့္ လူတုိင္းက အထက္ပါ အေကာင္းျမင္ရႈေထာင့္ကုိ လက္ခံခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။

သုိ႕ေသာ္   ၄င္းမွာသက္ဆုိင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ရႈျမင္မူတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။   အေၾကာင္းမွာ အေနာက္မွ အစုိးရအမ်ားစုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လစ္လ်ဴရႈၿပီး စီးပြားေရးကိစၥရပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ ဟူေသာ ရုိးရွင္း သည့္ဆင္ေျခကုိသာ လက္ခံရန္ နွစ္သက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားသည္ အစုိးရကုိ ႏုိင္ငံတကာက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္ေသာ အေပၚယံသနပ္ခါးလိမ္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေရးပါေသာ ရႈျမင္မႈတစ္ခုက ျမင္ပါသည္။ ထုိရႈေထာင့္ေၾကာင့္ ယခုေျပာင္းလဲမူမ်ားသည္  သနပ္ခါးလိမ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈသာျဖစ္ၿပီး၊ လုိအပ္သည္ဟုထင္ပါက အလြယ္တကူ ေနာက္ျပန္လွည့္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိႏိုိင္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း စစ္တပ္လႊမ္းမုိးေသာႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္ ထူေထာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က   ဒီမိုကေရစီအတြက္   လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္  အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ပင္ စစ္တပ္၏ စည္းရုံးမူကုိခံရသည္ဟု အမ်ားကရူျမင္ေနၾကပါၿပီ။ သူသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တုိက္ပြဲမ်ားနွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ဦးေဆာင္ေသာမူဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ကြက္မႈ ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ရႈျမင္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရတက္ၾကြ၍ အသစ္ဖမ္းဆီးမူ (200) ခန္႕ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (AAPP)က အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းထားပါသည္။ စစ္အစုိးရလက္ထက္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ရက္စက္ျပင္းထန္လွသည့္ မတရားသင္းအက္ဥပေဒကုိ ဆက္လက္၍သုံးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိပါသည္။

အဆုိပါလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္&