Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၅ တြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္ဖြင့္ေတာ့မည္

(Finance Asia မွ 15 July 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar to open capital markets by 2015”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မွီေျပာင္းလဲေရးတြင္ ၿဗိတိန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ပါဝင္မည္

(   15 July  2013  ရက္စြဲပါ  Sydney Morning Herald မွ Damien McElroy  ေရးသားေသာ Britain to Wade into Myanmar’s modernization ကိုဘာသာျပန္ပါသည္ )

  1.  ေပါက္ၾကားပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာ အသံဖိုင္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မထိခိုက္

( Bangkok Post မွ  13 July 2013 ရက္စြဲပါ “Tanasak Says Audio  clip will not damage Myanmar ties “  သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၅ တြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္ဖြင့္ေတာ့မည္

(Finance Asia မွ 15 July 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar to open capital markets by 2015”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဘဏ္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပာုိတယ္မ်ားသည္ အေစာဆံုး ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာခန္႔တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌ ပထမဆံုးစာရင္း ဝင္လာၾကဖြယ္ရွိေနၿပီပာု Prince waterhouse Coopers Pwc က ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းပံုစံကို ေခတ္မွီေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ပာု Prince waterhouse Coopers မွ ျမန္မာအေျခစိုက္ အခြန္အၾကံေပးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ထူေထာင္ၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၈ ခု၏ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ဇန္နဝါရီလက ေနာက္ဆံုးလိုင္စင္ရရွိခဲ့ေသာ ဘဏ္မွာ Standard Chartered ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရက လက္ရွိေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၅ တြင္အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ၌ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ၎စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား(ပြဲစားမ်ား)၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံ တာဝန္ယူေရာင္းခ်ေပးသူမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဏ္ခ်င္းဆက္သြယ္မႈ ေစ်းကြက္၊ ဘြန္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တို႔ ဆက္လက္တိုးတက္ေရးကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ရွိသည္။

Pwc ၏ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အၾကံေပးဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ပ္စမင္သဇင္ေအာင္က “ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အရမ္းစိတ္ရွည္ ၾကဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီေစ်းကြက္က ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ ေနာက္က်ေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြကို မီွေအာင္ ႀကိဳးစားေနလို႔ပါ”ပာု ေျပာၾကားသည္။

 


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မွီေျပာင္းလဲေရးတြင္ ၿဗိတိန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ပါဝင္မည္

(   15 July  2013  ရက္စြဲပါ  Sydney Morning Herald မွ Damien McElroy  ေရးသားေသာ Britain to Wade into Myanmar’s modernization ကိုဘာသာျပန္ပါသည္ )

တနလၤာေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္  David Cameron တို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ အဆိုျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး  Hugo Swire ကေျပာၾကားရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္း သား တင္းမာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကူညီရာတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ေျပာဆို လိုက္ပါသည္။

အတိအက်ဆိုရေသာ္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳအစိုးရႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားရန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ၄င္း၏ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရွာေဖြအ သံုးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရယ္ဒီကယ္မ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရန္ပြဲမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးၿပီး လူေပါင္း (၁၄၀၀၀၀)ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနပါသည္။

 “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေလွ်ာ့တြက္လို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကူညီဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္မိထားတာေတာ့ အေရးပါလွတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု  Mr. Swire ကေျပာပါသည္။

“ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းစဥ္ကေတာ့ သူတို႔အခက္အခဲေတြကို ကူညီဖို႔ ျမန္မာေတြကို ဒီမွာေခၚၿပီး ေလ့က်င့္ ေပးတာတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ရွိသူေတြ ေစလႊတ္တာတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ”ဟု ၄င္းက ဆိုပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ တိတ္တဆိတ္ ပါဝင္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ခိုးဝင္လာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားဟု စြပ္စြဲထားပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကို ယေန႔ထိ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ မေပးေပ။

Mr. Swire ကေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္းသည္ ထို႐ႈျမင္မႈကို ရင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  Mr Comeron  အား ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုစဥ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဆာေဒးဗစ္ရစ္ခ်တ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္က စီစဥ္မႈျဖင့္ လည္း ေကာင္း ရန္ကုန္တြင္ ကာကြယ္ေရးဌာန သံမွဴးထားရွိေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားအၾကား စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ရွိ အရာရွိမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ဥပေဒမ်ားႏွွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို သင္ၾကား ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသည္ ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။  Burma Campaing UK မွ Baroness Kinnock ကေျပာၾကားရာတြင္ Mr Comeron  သည္ ကတိေပးထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိ သည့္ ေခါင္းေဆာင္ကို ဆုလဒ္မ်ား ေပးေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ Willian  Hague နဲ႔ David Cameron တို႔အေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အား ခ်ိီးက်ဴးေနမယ့္ အစား၊ အနားမလာနဲ႔လို႔ ေမာင္း ထုတ္ ပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးက ဆိုပါသည္။ လႈပ္ရွားေသာအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္  Avaazmမွ ႀကီးမွဴး၍ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္အား ဦးသိန္းစိန္၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရာဇသံေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည့္ကိစၥအား လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္း လ်က္ ရွိရာ လက္မွတ္တစ္သန္းေက်ာ ္စုေဆာင္းရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားရွိေသာ White