Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၁)

(Shanghai Daily မွ 27 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s Parliament approves telecommunications bill” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

( 27 Aug 2013 ရက္စြဲပါ Asian Tribune မွ  Situation of inter-communal violence in Myanmar is perilous warn ASEAN legislators ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(AFP မွ 26 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi, Dalai Lama to attend Czech Rights Forum” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

(Shanghai Daily မွ 27 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s Parliament approves telecommunications bill” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို အားေပးျမွင္တင္ႏိုင္မည့္ဥပေဒကို အဂၤါေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။

၎ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသည္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပိုမိုပါဝင္လာေရးတို႔ကို တိုက္တြန္းအားေပးသြားမည္ပာုဆိုသည္။

အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားတယ္လီကြမ္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ ၂၀ အထိလုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

၎ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက လႊတ္ေတာ္သို႔အတည္ျပဳရန္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနာ္ေဝး Telenor ကုမၸဏီႏွင့္ ကာတာ ooredoo ကုမၸဏီတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ရရွိသည့္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ႏွစ္ခုခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရန္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက တင္ဒါဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၉၁ ခုအနက္မွ ဆန္ကာတင္ ကုမၸဏီ ၁၁ ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မေၾကညာမွီတစ္ရက္အလုိတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ လူထုဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ၊ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဆိုင္းင့ံထားရန္ေတာင္းဆိုေသာ ျဖစ္ရပ္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရပိုင္ MPT ႏွင့္ ရတနာပံုတယ္လီပုိ႔စ္ ကုမၸဏီတို႔က ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း ၁၀ သန္းအထိတိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ ေနသည္ပာုလည္း ၾကားသိရသည္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ၂၀၁၅ တြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ ရွိလာေစရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိမိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိပါသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းလူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနမွာ အႏၱရာယ္ႀကီးဟု ASEAN အမတ္မ်ားသတိေပး

( 27 Aug 2013 ရက္စြဲပါ Asian Tribune မွ  Situation of inter-communal violence in Myanmar is perilous warn ASEAN legislators ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းလူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားရန္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းသို႔ ေရာက္ေန သကဲ့သုိ႔ သီသီေလးသာလုိေတာ့သည္ျဖစ္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ သားေကာင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေရးယူျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ အသုိင္းဝုိ္င္းမ်ားၾကား ပဋိပကၡကို မီးေမႊးေပးမည့္ ေလာင္စာျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ေထာင့္စုံပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ ပါလီမန္အမတ္မ်ား (APHR) က ယေန႔ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအပတ္အကုန္က စစ္ကုိင္းတုိင္း ကန္႔ဘလူတြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း (၆၀)ခန္႔ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံ