Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၆.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းသံုးလဆက္တိုက္ က်ဆင္း

(BBC News မွ Japan’s consumer prices fall for third straight monthကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

**********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းသံုးလဆက္တိုက္ က်ဆင္း

(BBC News မွ Japan’s consumer prices fall for third straight monthကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စားသံုးသူ ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းသံုးလတိုင္တိုင္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနခဲ့မႈျဖစ္သည္။ စားေသာက္ကုန္မွ အပက်န္ ကုန္စည္မ်ားမွာ  လြန္ခဲ႔သည္႔ တစ္ႏွစ္ကထက္စာလၽွင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ၀.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ေငြက်ဳံ႕မႈကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္အခါေစ်းခ်ိဳလာမွ ဝယ္ယူမည္ဟုဆို  ေသာအခါ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိ အားကိုထိခုိက္ခဲ့ရသည္။

စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျမင့္မားလာျခင္းသည္ ေႏွးေကြးေနေသာဂ်ပန္စီးပြားေရးကို ျပန္ လည္ ခုိင္မာအားေကာင္းေစသည့္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္ဟုဂ်ပန္အစိုးရကဆုိသည္။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ျမင့္လာလွ်င္စားသံုးသူမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီပင္(ေရြ႕ဆုိင္းျခင္းထက္) ကုန္စည္မ်ားကို  ျပန္လည္ ဝယ္ယူလာလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ (ေနာင္အခါ၌စားသံုးသူမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ က်သင့္တန္ဖိုး ကိုပိုမုိေပး အပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။)

ယင္းမွာျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျမႇင့္တင္ရာ၌ အကူအညီ ျဖစ္ၿပီးဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကိုျမႇင့္တင္ရာေရာက္ပါသည္။       ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားသည္ ကမာၻဝယ္လိုအားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဒဏ္သင့္ေနသည့္ (လြန္ခဲ့သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ဂ်ပန္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အႀကီးမား ဆံုးေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္) ပုိ႔ကုန္က႑နည္းတူဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ နာတာရွည္ ျဖစ္စဥ္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေႏွးေကြးေလးလံေနေသာဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုကတိကဝတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ Shinzo Abe သည္ ဗဟိုဘဏ္အားေငြက်ံဳ႕မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကိုပိုမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလတြင္ေတာင္ ဗဟိုဘဏ္အား စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္  လာေစရန္ေငြေၾကးကို အကန္႔ အသတ္မဲ့႐ုိက္ ထုတ္သင့္ေၾကာင္းအႀကံေပးခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ထဲေငြမ်ားမ်ားလိမ့္ဝင္သြားေစျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားသည္ သံုးစြဲဖို႔ ေငြသားမ်ားပိုမိုရရွိလိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကပင္ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားသာမကေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုပါ ဆြဲတင္သြားမည္သေဘာျဖစ္သည္။ Mr Abe ၏ ဖိအားေအာက္မွာပင္ဂ်ပန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ယခု ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလက ၎၏ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သံုးသပ္သူမ်ားက စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေနျခင္းဟာေငြေဖာင္းပြမႈ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရဖို႔ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ဆုိသည္။

“အစိုးရဟာစားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈကိုေတြ႕ျမင္ခ်င္ၾကေသာ္လည္းသတ္မွတ္စံႏႈန္းကိုရရွိဖို႔ ခက္ခဲ႐ုံသာမကစီးပြားေရးနာတာရွည္ျဖစ္စဥ္ ျဖတ္သန္းမႈကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းညႊန္ျပထားသည္။” ဟု Fujistu Research Institute မွ Martin Schulz က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ “လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္းေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ဂ်ပန္စားသံုးသူမ်ား သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သံုးစြဲမႈကိုစတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏ လစာဝင္ေငြ ျမင့္မားလာဖို႔အပါအဝင္ သူတို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖိုးမ်ားပါ တုိးျမႇင့္လာဖို႔ လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာသူတို႔ဟာဘ႑ေရးအရပိုမုိလံုၿခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအဆင့္ႏွစ္ဆင့္စလံုး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရလဒ္အားျဖင္႔ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းမ်ားဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စတင္ျမင့္မားလာ ရန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

************************************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၆.၃.၂၀၁၃

“စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားၿပီးၿပီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးတစ္ပါးပါမယ္။ တိုင္းဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ပါမယ္။ မအူပင္က အမ်ားလက္ခံတဲ့ေတာင္သူလယ္သမား အရပ္သားပုဂၢိဳလ္ ပါမယ္။ မၾကာခင္မွာ အဖြဲ႕ကေပၚလာၿပီး စံုစမ္းစစ္ေမးျမန္းတာေတြလုပ္ပါလိမ့္မယ္”

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုပံုရိပ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၂၄) တြင္ပါရိွေသာ “မလက္တိုအေရး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ျပန္” သတင္းမွ ဧရာဝတီတိုင္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသက္လင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------

“ဒီေန႔မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ေန႔လယ္ တစ္နာရီမွာ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုုးကို အမႈတင္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက အမႈမွာ စြပ္စြဲခံရသူက ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ သမၼတျဖစ္တဲ့အတြက္ အထက္တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပေတာင္းခံၿပီး အမႈလက္ခံသင့္၊ လက္မခံသင့္တာမ်ိဳး ျပဳလုပ္မယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ မတ္လ ၁၁ ရက္တနလာၤေန႔မွာ အမႈလက္ခံတယ္၊ လက္မခံဘူး အေျဖကိုသိရွိရမယ္ဆိုၿပီး ခ်ိန္းဆိုခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားစြဲတာက အၾကမး္ဖက္မႈမွာ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့သူကိုပါ၊ သမၼတမွရယ္ ဘာရယ္ မဟုတ္ပါဘူး”

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုပံုရိပ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၂၄) တြင္ပါရိွေသာ “သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္တရားစြဲၿပီ” သတင္းမွ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------

“ျပန္ၾကားေရးက မီဒီယာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်င္တဲ့သေဘာမွာေတြ႕ရတယ္။ မမွ်မတ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာပါ။ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေအာင္ အားလံုးက ဝိုင္းၿပီးကန္႔ကြက္ေနၾကပါၿပီ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီးလႊတ္ေတာ္ကသာ အတည္ျပဳခဲ့ရင္ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ Negative Impact ရွိႏိုင္ပါတယ္”

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုပံုရိပ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၂၄) တြင္ပါရိွေသာ “ပံုႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္း ကန္႔ကြက္စာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္” သတင္းမွ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------

“ေျခာက္လအတြင္းမွာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းန႔ဲ ေကအိုင္ေအ တိုက္႐ိုက္ညွိႏႈိင္းမႈေတြဟာ ဒါပထမဦးဆံုးပါပဲ။ အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳး အျခားလူေတြခံၿပီးေတာ့ ညွိႏႈိင္းတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေကအိုင္အို ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ကို သူတို႔ညွိႏႈိင္းေနတယ္”

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၆) တြင္ပါရွိေသာ “ေကအိုင္အိုႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ေန႔ရက္ တိုက္႐ိုက္ ညွိႏႈိင္းေန” သတင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလွ်ာက္ထားစဥ္က စာ႐ြက္စာတမ္းမျပည့္စံုဘူးဆိုရင္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ အဲဒါကို အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိခဲ့ဘူး။ အခုလို အဖက္ဖက္ကျပင္ဆင္ထားပါလ်က္ စာ႐ြက္စာတမ္းမျပည့္စံုဘူးဆို တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနားမလည္တာပဲလား၊ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးလား ဆိုတာေတာ့ မေျပာတက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ထုတ္ေဝခြင့္ကို ထပ္ၿပီးစာ႐ြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုနဲ႔တင္သြားပါမယ္”

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Independent Journal အမွတ္ (၄၃) တြင္ပါရွိေသာ “အမွန္တကယ္ျပင္ဆင္ထားသူမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရ ထုတ္ေဝခြင့္ ရသူမ်ားမွာ အဆင္သင့္မျဖစ္” သတင္းမွ Eleven Media မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကိုေဝၿဖိဳး၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၆.၃.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. NLD ပါတီ၏ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးထုတ္ပယ္
  2. ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္
  3. လယ္ယာက႑ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ ကုသ၍မရေၾကာင္း ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေျပာၾကား
  4. SSA နယ္ေျမတြင္ အစိုးရ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မည့္ အစီစဥ္ဖ်က္သိမ္း

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ 

NLD ပါတီ၏ ညီလာခံကိုယ္စ)