Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အေၾကာင္း စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ SBF အကူအညီေပးမည္

(Channel News Asia မွ 4 April 2013 ရက္စြဲပါ SBF to help companies better understand Myanmar market ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ၾသဇာျပန္လည္လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္နည္းလမ္းရွာဟု ဆုိ

(The Economics Times မွ 5 April 2013 ရက္စြဲပါ China seeks to regain role in changed Myanmar: Experts ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အေၾကာင္း စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ SBF အကူအညီေပးမည္

(Channel News Asia မွ 4 April 2013 ရက္စြဲပါ SBF to help companies better understand Myanmar market ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit By AFP

စင္ကာပူ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ စင္ကာပူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖက္ဒေရးရွင္း(SBF)က ယခုႏွစ္အတြင္း အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ကာ အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း အစီအစဥ္သစ္အတြက္ SBF က ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္အရ SBF ႏွင့္ UMFCCI တုိ႔သည္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္(MoU)ေရးထုိးမည္ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးဖဲလုိးရွစ္(International Business Fellowship) အတြက္ Executive Programme တစ္ရပ္ကုိ စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Executive Programme  မွာ အမႈေဆာင္အရာရွိ(စီအီးအုိ)မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္မ်ား(CFO)ကုိ  အဓိက ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရက္သတၱတစ္ပတ္တာမွ် ေစ်းကြက္သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွပါဝင္ တက္ေရာက္သူ အေယာက္ ၃၀ ခန္႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား၏ ဒုိင္းနမစ္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္ကုိ စင္ကာပူ International Enterprise(IE)က ပူးတြဲေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာအေနအထားတြင္ စင္ကာပူမွစီအီးအုိ ၃၂ ဦးပါဝင္ေသာ SBF ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ ကုန္သြယ္ေရး မစ္ရွင္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည္။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္စည္ေထက္ပုိ႔မႈႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအစရွိသည့္ အခန္းက႑တုိ႔မွ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား ပါဝင္သည္။

SBF သည္ ယမန္ႏွစ္က စီးပြားေရးမစ္ရွင္ ၃ ခုကုိစီစဥ္ခဲ့သည္။ ယင္းမစ္ရွင္ ၃ ခုတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ စင္ကာပူကုမၸဏီ ၁၇၈ ခုမွ အေယာက္ ၂၆၀ ခန္႔ပါဝင္သည္။ SBF ဥကၠဌတုိနီခၽြားက စီးပြားေရးမစ္ရွင္ကုိ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးတြက္ စင္ကာပူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဆီက သိသာထင္ရွားေသာ စိတ္ဝင္ စားမႈေတြ ရွိေနပါသည္။ SBF က စီစဥ္ေသာ စီးပြားေရးမစ္ရွင္၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာအၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး ေပၚေပါက္လာေရးပင္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးမဟာမိတ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ပုိမုိအင္အား ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ SBF အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလားတူအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ UMFCCI ႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္” ဟု တုိနီခၽြားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။


ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ၾသဇာျပန္လည္လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္နည္းလမ္းရွာဟု ဆုိ

(The Economics Times မွ 5 April 2013 ရက္စြဲပါ China seeks to regain role in changed Myanmar: Experts ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit By Reuter

ယခင္က စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ရာ တ႐ုတ္အစိုးရက ယခင္ကအတုိင္း ျပန္လည္ၾသဇာ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူ ပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။

ထူးျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ လာမႈက အေနာက္ကမာၻႏုိင္ငံမ်ားကုိ မ်ားစြာအံ့အားသင့္ေစခဲ့႐ုံသာမက ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္လုိသည့္ ႏုိင္ငံ တကာကုမၸဏီမ်ားစြာကုိလည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အဆုံး သတ္သြားမႈသည္ အေပၚယံသေဘာမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္ယူဆခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွၿပိဳင္ဘက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးထြားလာသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္ မိမိ၏အခန္းက႑ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတုိ႔က ဆုိသည္။

“တ႐ုတ္အစုိးရဟာ  အမႈမဲအမွတ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့တာ။ အခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေျပာင္းလဲမႈအတုိင္းအတာကုိ အျပည့္ အဝ နားလည္သေဘာ မေပါက္ႏုိင္ေသးပါဘူး”ဟုရန္ကုန္အေျခစုိက္ အမည္မေဖာ္လုိေသာ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာ ဆန္းစစ္သူ တစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွအင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ထြက္ေပၚ လာေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္အတူ လူအမ်ား၏ အာ႐ုံစုိက္ျခင္းခံလာရသည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း အနာဂါတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းခရီးစဥ္သည္ လြန္စြာမွအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Yang Houlan က သံရုံးဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပင္ပအင္အားစုမ်ား၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ဖက္တာသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပင္ပအင္အားစုမ်ားက က်န္းမာ သန္စြမ္းၿပီး အဆင္ေခ်ာေမြ႕မႈရွိသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ မျမင္မေတြ႕လုိၾကေၾကာင္း သံအမတ္ ႀကီးက ဆုိသည္။

“သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ခရီးစဥ္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံေရ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ေပၚလြင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ  Derek Tonkin ကေျပာၾကားသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခံခဲ့ရသူ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္ဗီတုိအာဏာ က်င့္သုံးေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း၏ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားမွ ကင္းေဝးခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္သေဘာအားျဖင့္ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း သတၱဳမ်ား၊ ကၽြန္းသစ္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူရွာေဖြခြင့္ရရွိခဲ့သလုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားစြာကုိလည္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑၌ စစ္တပ္ဆက္လက္ပါဝင္မည္ဟု တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေျပာ

(Washington Post သတင္းစာမွ 27 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar commander in chief says military to continue political role in democratic transition ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ား ပစ္မွတ္ထားခံေနရဟု ကုလအရာရွိေျပာၾကား

(VOA သတင္းဌာနမွ 29 March 2013 ရက္စြဲပါ UN official says muslims targeted in Burma ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑၌ စစ္တပ္ဆက္လက္ပါဝင္မည္ဟု တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ေျပာ

(Washington Post သတင္းစာမွ 27 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar commander in chief says military to continue political role in democratic transition ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit By Online

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုၾကာ တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိ ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ စစ္ေရးျပခ်ီတက္လာေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၆၃၀၀ ေက်ာ္အား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ စစ္တပ္အေနျဖင့္ စြမ္းရည္သတၱိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ား အင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းျပည္ကေခတ္မီတုိးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိရာသုိ႔ ဦးတည္သြားေနစဥ္ ငါတုိ႔တပ္မေတာ္ကလည္း အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑မွာ ေရွ႕ကဦးေဆာင္ ပါဝင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက လုိလားၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကဆုိသည္။

တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္)