Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

စြမ္းအင္ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ဝန္ပိေနေသာ စိမ္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္ 

( Channel News Asia မွ 7  June  2013  ရက္စြဲပါ “ Energy Seen as Pressing Issue  For Myanmar ”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။  )


စြမ္းအင္ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ဝန္ပိေနေသာ စိမ္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္ 

( Channel News Asia မွ 17 June  2013  ရက္စြဲပါ “ Energy Seen as Pressing Issue  For Myanmar ”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားမ်ားစားစားမထုတ္ယူရေသးေသာ ေရနံဓာတ္ေငြ႕က႑တံခါး ဖြင့္လွစ္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာ  ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္း၏ ကမ္းလြန္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သစ္ ၃၀ အတြက္ တင္ဒါေခၚယူေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ၄င္း၏ ျပည္သူမ်ား အား ပံုမွန္ဓါတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အာမခံဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေရတိုအေနျဖင့္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္   ေနစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႕ေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈသို႕ ကူးေျပာင္းရန္  အာရွဖြ႔ံ ၿဇိဳးေရးဘဏ္္  ADB   ကအႀကံဳျပဳထားသည္။

စီးပြားေရး ၿပိဳလဲ၊ ေလွာင္ပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိႏိုင္မႈသည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ပင္ စြမ္းအင္က႑ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကိီးမားဆံုး စိမ္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္  ADB        အစိီရင္ခံစာတြင္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျပည္စံုေသာ ဓါတ္အားလိုင္း ကြန္ယက္စနစ္ မရွိေသာေၾကာင့္ အျခားေရတိုနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားဖို႕ လိုေနပါသည္။

 ADB   ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ စတီဗင္ဂေရာ့ဖ္က “  ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတဲ့ အရာကေတာ့ မိုဘိုင္း ဖုန္းနဲ႕ ႀကိဳးဖုန္းသေဘာတရားပါပဲ။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခင္ဗ်ားရဲ႕ တယ္လီဖုန္းအတြက္ ေကဘယ္ႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္း လိုခဲ့ေပ မယ့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာကို ခုန္ကူးႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ အခါမွာလည္း ဒိီလိုျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ မ်ိဳးရွိတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိပါတယ္ ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ စမ္းသပ္ေနေသာ ေနစြမ္းအင္သံုး စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရရွည္အသံုးတဲ့ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၿမဲတမ္းစြမ္းအင္နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ အလယ္အလတ္ အခ်ိန္ကာလအတြက္ မွိီခိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

 KPMG        မွ အာရွပစိဖိတ္ အႀကီးအကဲ ဆာရာနာရာယမ္ ရာမာမူသီက “ စီးပြားေရးရႈေထာင့္က ၾကည္ရင့္ ေတြ႕ျမင္ ရမယ့္အမွန္တရားကေတာ့ ဒီလုိစြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြကို ပမာဏႀကီးမားစြာ တပ္ဆင္တဲ့အခါ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ အခက္္အခဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဒိီလို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႕  လိုအပ္ေနတဲကိစၥကို ပမာဏအႀကိီးစား တပ္ဆင္တဲ့အခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ ခံႏိုင္ဖို႕  လိုပါတယ္” ေျပာၾကားသည္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကမူ ဓါတ္ေငြ႕ ရင္းျမစ္ၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓါတ္အားမလံုေလာက္မႈ ျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္ကို ေရးဆြဲကာ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မဟာဗ်ဳဟာသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုေျပာဆိုထားၾကသည္။

 Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၈၉ ဦးကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုေတာ့မည္

(The Star News မွ 17 June 2013 ရက္စြဲပါ “189 to be charged with illegal entry” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. မန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္း တရုတ္ကေတာ့ စဥ္းစားရင္း က်န္ခဲ့ၿပီ

(17   June   2013   ရက္စြဲပါ  Financial   Times  မွ  Jamil Anderlini ေရးသားေသာ  Myanmar‘s Old Friend China   is Left Wondering Where it won’t wrong ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၈၉ ဦးကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုေတာ့မည္

( The Star News မွ 17 June 2013 ရက္စြဲပါ “ 189 to be charged with illegal entry” သတင္းကိုသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၀ ခန္႕သည္ မေလးရွားသို႔ တရားမဝင္ခိုးဝင္မႈႏွင့္ ဆီပန္းရွိတရား႐ံုး တြင္ ယေန႔ တရားစြဲဆို ခံရဖြယ္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ၁၃၉ ဦးကိုလည္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ အခန္း ၆ - ၁ (ဂ)အရ အလားတူျပစ္မႈျဖင့္ မနက္ျဖန္ တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ႀကိမ္ဒဏ္ ၆ ခ်က္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

၎ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၈၉ ဦးစလံုးကို ၎တို႔၏ ဇာတိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည္ဟု ကြာလာလမ္ပူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးအႀကီးအကဲ ဂ်ိမ္းမူဆာဆီဂါ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးကြဲ (ဗမာႏွင့္႐ိုဟင္ဂ်ာ) ပဋိပကၡရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ UNHCR ကဒ္ျပားအတုႏွင့္ အေထာက္အထားအတု ကိုင္ေဆာင္ေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ားကိုစာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားသည္။

“သူတို႔ကို သီးျခားစီတရားစြဲဆုိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာ၊ ဟိုေနရာ ခြဲေနဖုိ႔အေၾကာင္း မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥပေဒက ရွင္းလင္းျပတ္သားသလို၊ သူတို႔ျပစ္မႈကလည္း ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔ကို တရားစြဲျပစ္ဒဏ္ခ်ၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံကို ျပန္ပို႔လိုက္မွာပါ” ဟု မူဆာဆီဂါ ကေျပာၾကားသည္။

UNHCR ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ယမ္တီအစၥေမးလ္ က မိမိတို႔ UNHCR ဌာနအေနျဖင့္ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား ေစလႊတ္၍ ၎တုိ႔တြင္ တရားဝင္ဒုကၡသည္အေထာက္အထားရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဖမ္းဆီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ UNHCR အေထာက္အထားအတုကိုင္ေဆာင္ ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရေသးပါဘူး။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ အကာ အကြယ္ေပးမႈကို လိုအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရတယ္ဆိုရင္ ႀကိမ္ဒဏ္နဲ႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ကို တားဆီးဖို႔အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒအႀကံေပးေတြက ႀကိဳးစားၾက မွာပါ” ဟု ယမ္တီအစၥေမးလ္ ကဆိုပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းထံုးစံကေတာ့ တကယ္လို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေပးမႈကို လိုေန တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မွတ္ပံုမတင္ရေသးဘူး ဆိုရင္ UNHCR ကသူတို႔ လႊတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡသည္အေထာက္အထားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယမ္တီအစၥေမးလ္ က အီးေမးလ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္း တရုတ္ကေတာ့ စဥ္းစားရင္း က်န္ခဲ့ၿပီ

(17   June   2013   ရက္စြဲပါ  Financial   Times  မွ  Jamil Anderlini ေရးသားေသာ  Myanmar‘s Old Friend China   is Left Wondering Where it won’t wrong ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးဆန္းေသာၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေတာက္ပသည့္ ကြန္ဗက္ရွင္းစင္တာကို မေတြ႕ဘဲ မ်က္စိလွ်မ္းသြားဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၄င္းကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုက စစ္အစိုးရသို႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ အဆိုပါစင္တာ၌ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ အမႈေဆာင္ ( ၉၀၀ )ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး က်င္းပေသာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႕ တက္ေရာက္လာၾကရာ တရုတ္မွတက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည္ကို အလြယ္တ ကူ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္  WEF  စာရင္းအရ ၊ တရုတ္ျပည္မႀကီးမွ ( ၁၆ ) ဦးသာ ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

တရုတ္ျပည္သူ သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ အျမဲတေစ စဥ္းစားေစခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမွာ “တရုတ္ကို မည္သူ ဆံုးရႈံးခဲ့သနည္း”ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္  Beijing  အတြက္ တရုတ္အရာရွိႀကိီးမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၾသဇာရွိသူမ်ားေမးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္သူဆံုးရႈံးခဲ့သနည္း” ဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္၂ ႏွစ္က တရုတ္၏ ေဖာက္သည္ အပယ္ခံအာဏာရွင္ႏု္ိင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တံခါးမ်ားဖြင့္ခဲ့ၿပီး ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ သက္ေသမ်ားကို ေနရာတကာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈ အမ်ားစုလည္း ရုတ္သိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ၊ ကမာၻအႏွံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္  သန္း(၆၀)ရွိေသာ စားသံုးသူမ်ားကို ျမွင့္တင္မည့္ ေစ်းကြက္အတြက္  ေနရာယူရန္ စိုင္းျပင္းေနၾကပါသည္။

ယခုလ WEF တြင္ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာရုိးရာဝတ္စံုကို ဝတ္လွ်က္ ထိုင္း၊ ဗိိီယက္နမ္၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္တို႕မွ  အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပုခံုးခ်င္းယွဥ္၍ စကားေျပာေနၾကပါၿပီ။

WEF  တြင္ တရုတ္တို႕ လာေရာက္မႈ သိသာစြာ အားနည္းရျခင္းမွာ ျမန္မာဝန္ႀကိီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဆက္ဆံပံု နည္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။၄င္းတို႕သည္ သူတို႕၏ Beijing  မွ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေဟာင္းမ်ားကို  အမ်ားေရွ႕တြင္ ဂရုျပဳ၍ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းညြန္းဆိုေသာ္လည္း ၊ ပုဂၸလိက သိိီးသန္႕ေတြ႕ဆံုမႈ မ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ တရုတ္ရဲ႕ ကူညီမႈေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႕ ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သြားပါေတာ့လို႕ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ အႀကံေပးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။