Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အိုဘားမားအေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား

(From Editorial of The Hindu)

10 - Oct - 2009 

      အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ Barack Obama အား ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးက်ယ္ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုးကို အံ့ၾသသြားေစရံုမွ်မက Mr. Obama ကိုပါ တမူထူးျခားေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ေန ရပါသည္။

ႏိုဘယ္ဆု၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ Mr. Obama သည္ ကမာၻႀကီး၏ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္မ်ား ယူရေတာ့မည့္ ကမာၻႀကီး၏ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။      

ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္ေသာဆုမဟုတ္ပါ။ အေကာင္းဘက္သို႕ ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါ၀င္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Obama ၏ အေကာင္းဘက္သို႕ ဦးတည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍  စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့မႈမ်ားကို တစ္ကမာၻလံုးကသိရွိၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို အေမရိကန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္မႈၾကားမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာတို႕ႏွင့္စကားေျပာရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာျခင္း၊ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း အျငင္းပြားမႈကိစၥတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို အသိျပဳေရးတို႕အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု လိုအပ္၍ အေလးအနက္ထားလုပ္ေဆာင္ေနမႈတို႕ကို တစ္ကမာၻလံုးက သိရွိၾကပါသည္။

အကယ္၍သာ Obama အေနျဖင့္ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ မႈေျခလွမ္း ေလးစရံု (Baby Steps) သာရွိေသးသည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ရွိ အယူအဆ တစ္ခုကို စြဲၿမဲစြာ ကိုင္စြဲထားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ဆန္႕က်င္မႈကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။      

ယခုကဲ့သို႕ ငယ္ရြယ္ေသာ၊ စမ္းသပ္ျခင္းမျပဳရေသးေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ႏုိဘယ္ဆု ေပးအပ္လုိက္ျခင္းမွာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ထြက္ေပၚေစပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဆုေရြးခ်ယ္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ယခင္အစဥ္အလာမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ သိကၡာရွိေသာဆုျဖစ္ရာ ထိုအစဥ္အလာကို ဆန္႕က်င္၍ အခ်ိန္မတိုင္မီေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပါ၀ါကို ခံစားတတ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကဲ့သို႕ပင္၊ Mr. Obama သည္လည္း ယခုကဲ့သို႕အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခံရမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကာလ ရွည္ၾကာစြာကပင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လာခဲ့လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သို႕ေသာ သူ႕အေနျဖင့္ သူ၏သံတမန္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ အသီးအပြင့္မ်ား ျမင္သာထင္သာရွိလာမွသာ ဤဆုကို ရရွိရန္ ပိုမိုလိုလားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္အာရွတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမြးဖြားလာရန္အတြက္ သေႏၶတည္ရမည့္အခ်ိန္မွာ Mr. Obama အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ယခုထိၾကာျမင့္ေသာ ကိုးလအခ်ိန္ထက္ ပိုမိုလိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ကတိျပဳထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္ဆီးေရးသည္ သူ၏သက္တမ္း အတြင္း ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Obama က ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ခ်က္ႏိုင္ငံ Prague ၿမိဳ႕တြင္ လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႕ေသာ္ အလယ္အလတ္လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိစၥမွာမူ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိေစာင့္ရံုမွ်ျဖင့္ အခ်ိန္မ တိုင္မီဆုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အစဥ္အလာကိုေသြဖည္၍ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုဘယ္ဆုေၾကာင့္ Mr. Obama သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါ၀ါညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာရႏုိင္ၿပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ Obama သည္ သူခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္ မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားေၾကာင့္ မခံႏိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ စြန္႕လႊတ္ရန္ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

      Mr. Obama ၏ ရိုးသားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရည္တို႕ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဆုေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ရာ၊ ထိုအခ်က္မ်ားကပင္ Mr. Obama ကို သူ၏အေနာက္အာရွတြင္ သံတမန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးမ်က္ႏွာစာတို႕တြင္ ပိုမို လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေပသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment