Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ေလာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ကုိ က်င္းပေပးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ေတာ့မည့္ သေဘာတြင္ ရွိသည္။

လတ္တေလာ ကာလအတြင္း စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ား၊ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရဟု ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ စစ္အစုိးရက တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား မည္သုိ႔ပင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္ျငား ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အႏုိင္ ရရွိေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မရွိေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ဒုတိယ တုိက္ကြက္ (Plan B) ကုိ အသုံးျပဳေကာင္း ျပဳလာႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။

၎တုိ႔၏ ဒုတိယ တုိက္ကြက္မွာ အျခားမဟုတ္။ မဟုတ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ ေၾကညာၿပီး စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရယူထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါလီမန္တြင္ ေနရာ အျပည့္အဝ ရယူလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပုိ၍ လန္႔စရာ ေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ျပင္ပကမာၻ ႏုိင္ငံတကာအေၾကာင္း သိရွိ နားလည္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ အေနအထားမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည္။

လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ စစ္အစုိးရက လူငယ္မ်ား ဘာေတြ စဥ္းစားေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အေလးမထားေပ။ ထုိ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္မွ်သာ ျဖစ္မည္ ဟူေသာ ျပင္ပကမာၻ၏ အျမင္ကုိလည္း အေရးမစုိက္ေပ။ စစ္အစုိးရအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ
အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာေရးပင္ ျဖစ္ေနသည္။

စစ္အစုိးရသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ဖုံးကြယ္ၿပီး အာဏာ ဆက္လက္ တည္တံ့ရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳ ခြင့္ကုိ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝသူမ်ား၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္သူမ်ားကုိသာ ေပးထားသည္။ မရင္းႏွီးသူမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ယခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ ဆဲလ္ဖုန္း အလုံးေပါင္း တစ္သိန္းသုံးေသာင္း (၁၃၀၀၀၀) ခန္႔ ထပ္မံ ခ်ေပးလိမ့္မည္။ ယင္းသု႔ိ ခ်ေပးလုိက္ပါက ဆဲလ္ဖုန္း သုံးသူ ေျခာက္သိန္းအထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သန္း ၃၀ အတြက္ ေျခာက္သိန္း ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းမွာ နည္းလြန္းလွသည္။ ႀကိဳးဖုန္း အသုံးျပဳမႈမ်ားကုိလည္း စစ္အစုိးရကပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ႀကိဳးဖုန္းအလုံးေရ ႏွစ္သန္းမွ်သာ ရွိသည္။

ယခုဆုိလွ်င္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီညြတ္သည့္ ဝ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္အစုိးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ထပ္မံ ရရွိျပန္ၿပီဟု သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အဆင့္တြင္သာ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဝ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ သုံးေသာင္း (၃၀၀၀၀) ကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း လက္တြဲေစလုိသည္။ ဝ မ်ားက ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ အယုံအၾကည္ မရွိေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ႏွင ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ရမည့္ ကိစၥကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တရုတ္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဝ တုိင္းရင္းသား ေလးေသာင္း (၄၀၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ခုိလႈံသြားၾကရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ တရုတ္ အစုိးရက လုံးလုံးလ်ားလ်ား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေပ။ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈ ခံေနရသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ အားလုံးမွာ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေပးပုိ႔ ေျပာဆုိၾကသည္။ အဆုိပါ သတင္းေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္တြင္ အုတ္အုတ္ၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး  ေဘဂ်င္း အစုိးရ အေနျဖင့္ ဝ လူမ်ိဳးစုမ်ားေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ျမန္မာ အစုိးရအေပၚ ပုိမုိ အားကုိးလာရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တရုတ္ အစုိးရ အရာရွိႀကီး အခ်ိဳ႕ ဝ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္အတြက္ အဖုိးတန္ေသာ မဟာမိတ္ႏွင့္ ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံ (Client State) အျဖစ္ ရႈျမင္သည္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အပယ္ခံ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ လုိအပ္သည္။ ဝ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈကုိ တုိးျမႇင့္ထားသည္ဟု သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ရပ္စဲမႈမွာ တရားဝင္ မဟုတ္။ ယခုအခါ ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား ဝ ေဒသတြင္ ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ လည္ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ႏွစ္ဖက္ စစ္မက္ ပဋိပကၡမွာ အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔မွာ ေအာင္ျမင္မႈ အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။  သုိ႔ေသာ္ ရာဘဟု ေခၚေသာ မီသာ အဖက္တမင္း ထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ ရာဘ မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ားစုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ေမွာင္ခို ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရာဘေဆးျပား ၂၃ သန္းခန္႔ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ ရာဘ ေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေနျခင္းမွာ ယင္းေဆးျပား ထုတ္စက္ရုံမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ရာဘထုတ္ စက္ရုံမ်ားမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆးျပားသန္း ၃၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဝ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းရာဘေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူေနျဖင္း ျဖစ္သည္။ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာ အကဲခတ္မႈမ်ားအရ ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာတစ္စီးသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိက္ကပ္ခဲ့သည္။ ယင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေရဒါစနစ္မ်ား (ယခုအခါ ေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္) ႏွင့္ တုိက္္ခ်င္းပစ္ ဒုံးက်ည္ ထုတ္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္လာသည္ဟု ယူဆရသည္။

ထုိ႔အတူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယား နည္းပညာရွင္ အေျမာက္အျမား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး မႏၱေလးတုိင္း အတြင္းရွိ စစ္ဘက္ေရးရာ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မည္သည့္ ကိစၥအတြက္ ေရာက္ရွိ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပင္ပရန္သူ မရွိေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ပေဟဠိ ဆန္ေနေပသည္။ ျပည္တြင္းမွ အစုိးရ အတုိက္အခံ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ရာတြင္လည္း ယင္းဒုံးက်ည္မ်ား အသုံးျပဳမႈ မရွိေပ။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က လက္မွတ္ ေရးထုိးထားခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ သေဘာ တူညီမႈ အေသးစိတ္ကုိ မသိရွိရေပ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရွိသည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။

Strategy Page မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment