Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB News,6th July 2010

႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခဲသတၱဳ တူးေဖာ္ရန္ ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ကို ကုမၸဏီ တစ္ခုမက လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ အျမတ္အစြန္းရ နယ္ပယ္၏ ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္မႈကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တိုးလိုက္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ လမ္းေၾကာင္း ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာ့့့ စီးပြားေရး ေလာကကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တန္းစီ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အပယ္ခံ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အစုိးရ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ Top Ten Manufacturing Co Ltd တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈကို New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ယေန႔ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ DELCO ႏွင့္ ေငြျခေသ့ၤ ကုမၸဏီမ်ားက သံျဖဴ၊ တန္စတင္၊ ဂရက္ႏိုက္ တူးေဖာ္ေရး ဆိုင္ရာ အျမတ္အစြန္း ခြဲေဝေရး ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခု Top Ten Stars ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံပိုင္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း ၂ ႏွင့္ ၃ တို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္ ႐ွယ္ယာ ထည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းဝင္ ေအ႐ွားေဝါလ္ ကုမၸဏီက ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ သတၱဳတြင္း မ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ေနသလို၊ ယခင္လက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ သေဘာ တူညီခ်က္အရ တ႐ုတ္လက္နက္ ကုမၸဏီႀကီး Norinco ကလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အျမတ္အစြန္း မ်ားေသာ မံု႐ြာ ေၾကးနီတြင္းကို တူးေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ ဝင္ေငြ ႀကီးမားေသာ ရင္းျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းသည္ ယခင္ႏွစ္ အတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အပါအဝင္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားကို ဦးစားေပးခဲ့သည့္ လကၡဏာ ႐ွိသည္။

၁၉၈၈ တြင္ အဆိုပါ က႑၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပထမဆံုး တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ရာ၌ ႏိုင္ငံတြင္း စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၈ % ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလီယံ ခန္႔ကို ပင္လယ္ရပ္ျခား ကုမၸဏီမ်ားက ထည့္ဝင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း က႑ကို ပစ္မွတ္ ထားေနသည့္ၾကားမွ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရက ေၾကးနီႏွင့္ လက္နက္ လဲလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ Norinco ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈကို ဖံုးအုပ္ထားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မတိုင္မီ Norinco က ျမန္မာအစိုးရအား အႀကီးစား လက္နက္ႀကီးမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမတ္အစြန္း မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ မံု႐ြာေၾကးနီတြင္းသည္ အျမင့္ဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေၾကးနီ တန္ခ်ိန္ ၃၉၀၀၀ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မ်ားမွာလည္း ယခင္ႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၂၃၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Xinhua သတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား ကုမၸဏီမ်ားက လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံ အေဆာက္အဦး အားနည္းမႈ၊ အစိုးရ၏ မွားယြင္းေသာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားေသာ နယ္ပယ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္ ထုခြဲ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment