Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Christion Science Monitor, 6th July 2010

မိုးရြာေတာ့မည့္ ေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့ ဆန္အိုးႀကီးကို ျဖည့္ေပးသည့္ အစိမ္းေရာင္ ျမသား ကြင္းျပင္မ်ားသည္ အင္အားျပည့္ေနသေယာင္ အသြင္ေဆာင္ေနသည္။ လယ္သမားမ်ားကလည္း သူ၏ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေနက်အတုိင္း ေကာက္စိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေပၿပီ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမွာမူ မေကာင္းလွေပ။ အထြက္ႏႈန္း က်လာျခင္း၊ ေႂကြးမ်ား ထူလာျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြ က်ဆင္းလာျခင္းမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားၾကားတြင္ အေလးေပး စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာၿပီး ဆုိးရြားေသာ အေျခအေန အတြက္ မ်ဳိးေစ့မ်ား ျဖစ္လာၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ ၇၀ % ေသာ လူမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကို ရပ္တံ့ေစသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနကို ပိုမို ဆုိးရြားေစေသာ အခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလက တိုက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူသားခ်င္း စာနာေသာ အကူအညီမ်ား ပိုမို ေပးလာေစေရး အတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ အလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တံငါသည္မ်ား၏ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလွဴရွင္မ်ားၾကားတြင္ ရွားရွားပါးပါး အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာသည္။

ရလဒ္အားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေနေသာ ဆန္စပါးက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ အကူအညီမ်ား ပိုမိုေပးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ယာယီသေဘာ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ား ေတြ႕လာရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ျပင္ပ အကူအညီမ်ား ပိုမို လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ား အေႂကြး သံသရာတြင္ နစ္ၿပီး လယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈကို စြမ္းအားျပည့္ ရွိေနေစေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔မွသာ ကမာၻ႔ ဆန္တင္ပို႔သူ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္း ရယူထားေသာ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ကဲ့သို႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

"တုိင္းျပည္ကို အင္အားအသစ္ ျဖည့္တင္းဖို႔ဆိုရင္ ေက်းလက္ စီးပြားေရးကို ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္" ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ဘန္ေကာက္ရွိ အာရွ ဌာနခ်ဳပ္ အႀကီးအကဲ Noleen Heyzer က ေျပာသည္။

လယ္သမားမ်ား၏ ေႂကြးသံသရာ

ၿပိဳလုဆဲဆဲ အိမ္ေလးတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ ကိုေက်ာ္ျမင့္ (အမည္မွန္မဟုတ္) ၏ အလားအလာမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိသည္။ သူသည္ ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္ လယ္ေျမဧက ၂၀ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ စိုက္ပ်ဳိးရန္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ခ်န္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ သူသည္ လယ္အားလံုး စိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးေစ့မ်ား အတြက္ ေငြေၾကး မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွ စပါးကုန္သည္ကလည္း ဆိုင္ကလုန္းၿပီးေနာက္ ေငြမေခ်းေတာ့ေပ။ အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ကလည္း လယ္တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း (ေဒၚလာ ၁၀၀) လိုအပ္ေသာ္လည္း ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း (ေဒၚလာ ၂၀) သာ ထုတ္ေခ်းသည္။

ကိုေက်ာ္ျမင့္က ေျပာရာတြင္ အကယ္၍ လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ အၿပီးတြင္ ထိုေငြ ျပန္ဆပ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေငြျပန္မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေႂကြးတင္ရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသံသရာတြင္သာ လည္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကိုေက်ာ္ျမင့္၏ မိသားစုတြင္ လူ ၁၂ ဦး ရွိၿပီး၊ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း လယ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျခာက္နာရီသာ သြားရေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အလုပ္သမား ေခၚေသာ စက္႐ံုကလည္း အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဝင္ေငြနည္းၿပီး၊ အသံုးစရိတ္ ႀကီးမႈေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ပင္ မျပည့္ႏိုင္ပါ။ "ေက်းလက္မ်ားရွိ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚတက္လည္း အလုပ္ မရွိဘူး" ဟု အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တစ္ဖက္မွ ၾကည့္ျပန္ေသာအခါ ဆင္းရဲသည့္ အျဖစ္ခ်င္း အတူတူတြင္ ကိုေက်ာ္ျမင့္က လယ္ပိုင္ေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Harvard Kennedy ေက်ာင္း၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ ၅၀ % မွ ၇၀ % ေသာ သူမ်ားသည္ လယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိၾကဘဲ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္ဟု သိရွိရသည္။

"လယ္သမားေတြဟာ သူရင္းငွား အနည္းငယ္သာ ခန္႔ထားႏိုင္ၿပီး ေန႔တြက္ အနည္းငယ္ပဲ ေပးႏိုင္ၾကတယ္" ဟု ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ၿဗိတိသွ် ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Save the Children မွ ျမန္မာျပည္ ဒါ႐ိုက္တာ Andrew Kirkwood က ေျပာသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ အဖြဲ႕ႀကီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ လယ္သမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္စက္ပိုင္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေပးမည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ကို အစိုးရက ခန္႔ထားေသာ္လည္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ စတိုင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွ ေဖာက္ထြက္ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆန္ဝယ္ယူသူမ်ားကို တားဆီးထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ကုန္သည္မ်ားသည္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ဆန္ပိုမို တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေရး တံခါးဖြင့္မႈကို မ်ားစြာ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ ရွိၾကသည္ဟု အထက္ပါအဖြဲ႕၏ အႀကံေပး ပညာရွင္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။ အခ်ဳိ႕ ဆန္စက္ပိုင္မ်ားကလည္း ေစ်းကြက္ကို ပိုမို အေျခခံေသာ စနစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး စက္ပၥည္း အသစ္မ်ား ပိုမို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္စပါး စီးပြားေရးကို ကမာၻ႔စီးပြားေရးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီဆိုရင္၊ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ မပူေတာ့ဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားသည္ ေခ်းေငြအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးေရး ကုမၸဏီ ၃၀ ခန္႔သည္ လယ္သမားမ်ားအား ေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းလ်က္ ရွိရာ၊ ယခင္က ဆန္ကုန္သည္မ်ား ပါးပါးလွီးယူေသာ အတုိးႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ သက္သာေသာ တစ္လလွ်င္ ၃ % ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေခ်းလ်က္ ရွိသည္။ (ဆန္ကုန္သည္မ်ားက တစ္လလွ်င္ ၁၀ % အတိုးယူသည္။ အယ္ဒီတာ) ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု ပုဂၢလိက ေငြေခ်းမႈ ပမာဏမွာ ေသးငယ္ေသးေၾကာင္း၊ လယ္ေျမ ဆယ္ဧကရွိ လယ္သမားမ်ားကိုသာ ေခ်းငွားႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ မတည္ ရင္းႏွီးေငြ မလံုမေလာက္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ကိုပင္ အစားထိုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစရန္ အျခား ေက်းလက္ေဒသမ်ားကိုလည္း အေလးေပးမႈ အတူတူ ျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္း ဆုိသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွာ အႀကီးအက်ယ္ ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ ဆယ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ အသက္ငါးႏွစ္ မေရာက္မီ ေသဆံုးလ်က္ ရွိၿပီး၊ ကုလသမဂၢ၏ အဆိုအရ ကမာၻေပၚတြင္ ကေလးငယ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း စတုတၱ အဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဒဏ္မ်ား ခံစားရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ဒဏ္ကို ခံစားၾကရေသာ တုိင္းရင္းသား နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ား ပါဝင္သည္။ အပူပိုင္း ေဒသတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ေငြေပၚသီးႏွံမ်ား ျဖစ္ေသာ ပဲ၊ ၾကက္သြန္ စသည္တို႔ အေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရသည္။ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားႏွင့္ အထိအေတြ႕ မ်ားလွသည္ ျဖစ္ရာ ဒုကၡ ခံစားရမႈမ်ားမွာ ပိုမို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕လာရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ World Food Program မွ အႀကီးအကဲ Chris Kaye က ေျပာသည္။

"တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္လာတာ ေရာဂါ ကၽြမ္းေနပါၿပီ။ ျပႆနာရဲ႕ အေျခခံကေတာ့ ေခ်းေငြ မရရွိမႈႏွင့္ ထည့္ဝင္ေပးမႈေတြ လိုအပ္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ေက်းလက္ စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ လူေနမႈ ဘဝေတြ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးေနပါၿပီ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment