Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Nation, 30th August 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ ႏွင့္အမွ် စစ္အစုိးရသည္ ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အမွားအယြင္း မ႐ွိရေလေအာင္ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ ၎မွာ အစိုးရ ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား ပါဝင္ေသာ ပါတီမ်ား အသာ ရေစရန္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၊ ေမာင္ေအး၊ ေ႐ႊမန္းႏွင့္ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ၾကသည္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ေမာင္ေအးတို႔ ရာထူးမွ မထြက္ေသးပါ- အယ္ဒီတာ) ၎တို႔ ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္လိုက္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လံုးဝ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ အက်ႌအေရာင္ ေျပာင္း႐ုံျဖင့္ အေတြး မမွားၾကေစလိုပါ။

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆႏၵမဲေပးမည့္ သူမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ စစ္တပ္ အာဏာ အျမစ္တြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသံုးခ်ခံ မျဖစ္ေစလိုဟု ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႐ွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မ႐ွိသည္ ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ဆက္လက္၍ အႀကီးအကဲ ေနရာကို ယူထားမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေနရာ (၂၂၀) ႐ွိေသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေနရာ (၄၄၀) ႐ွိေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ စစ္တပ္မွ တိုက္႐ိုက္ ေနရာယူမည့္ ၂၅ % ေသာ ေနရာ ပါဝင္သည္။ ယခု အၿငိမ္းစား ယူၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ၂၅ % ေနရာႏွင့္ မဆိုင္ေပ။

စစ္တပ္မွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လက္ေအာက္မွ ေနရာ အမ်ားစုကို ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၅၀၀) ခန္႔သည္ အစိုးရ လူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေ႐ြးခံၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ခြင့္ မရေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အတားအဆီး ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ (စကာၤပူေဒၚလာ ၆၇၈) လိုအပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲ မြဲေတေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာ ျမင့္မားေသာ ေငြသြင္း ခိုင္းျခင္းမွာ ရယ္စရာ ေကာင္းလွသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး တိုက္ခတ္စဥ္က ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသည့္ၾကားမွ အစိုးရက အေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ကို လူအမ်ား စိတ္ထဲတြင္ မေန႔တေန႔ကကဲ့သို႔ ခံစားေနရတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလံုး ဒဏ္ခံစားရေသာ ႐ြာမ်ား အတြက္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဓိကျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏွင့္ စကာၤပူတို႔သည္ ေဒၚလာသန္း (၆၀၀)ေက်ာ္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသည္ အဆိုပါ ျပင္ပ အလွဴ႐ွင္မ်ားထံမွ ေငြမ်ားထပ္ခါ တလဲလဲ ေတာင္းခဲ့သည္။

ယခုအခါ အစိုးရသည္ နာဂစ္ အစီအစဥ္အရ လူသာခ်င္း စာနာေသာ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံျခားသား တာဝန္ခံမ်ား အပါဝင္ ႏုိင္ငံျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္႐ွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ျမင္သမွ် ျပန္ေျပာမည္ကို အစိုးရက ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သတင္းစာဆရာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ အရင္အတိုင္းပင္ ပိတ္ထားသည္။ အစိုးရ၏ အဆိုအရ ၎တို႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ႐ွိသည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ ေလ့လာ သူမ်ားမလိုအပ္ဟု ဆိုသည္။ အာဆီယံမွ အကဲခတ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုပင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

အာဆီယံ အေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ေပးၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ ေထာက္ခံမည္ေလာ ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာက အားလံုး ပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ ေတာင္းပန္ထားမႈအား ဂ႐ုစုိက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရက ျပတ္သားေသာ လကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အာဆီယံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ (၁၃) ႏွစ္လံုးလံုး ခံစားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို ကုစားသည့္ အေနျဖင့္ အာဆီယံသည္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္မႈ လိုသည္။ အာဆီယံသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံမ်ားကို ေလးစားေသာ အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္သည္။ ယခု ကိစၥကိုမွ် ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါက အဖြဲ႕ႀကီး၏ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပေလယာ တစ္ခု ျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment