Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

the economist, 15th October 2010

ထိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ ယင္း၏ အစိုးရသည္ အေရအတြက္ မေျပာႏိုင္ေသာ ျမန္မာ ဒုုကၡသည္မ်ားကို ျပန္ပို႔ရန္ အစီအစဥ္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံက ႏွင္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Kasit Piromya က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က နယူးေယာက္တြင္ Asia Society သို႔ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ "ကၽြန္ေတာ္ ဘန္ေကာက္ ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ ပထမဆံုး လုပ္ရမယ့္ အလုပ္က ဒုကၡသည္ စခန္းက ျမန္မာေတြ၊ အိမ္ရာမဲ့ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ဘန္ေကာက္ ခ်င္းမိုင္မွာ လွည့္လည္ေနတဲ့ ျမန္မာ ပညာတတ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ပို႔ဖို႔ ျပည့္စံုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ရပါမယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက Kasit ၏ မွတ္ခ်က္အား အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ လႊဲမွားခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းသူမ်ားကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ ျပန္ပို႔ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မေရာက္မခ်င္း ျပန္ပို႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ေသခ်ာေသာ အေျခအေနအတြက္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိေသးဘဲ ထိုင္းအာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ အတိုက္ အခံ ျပဳေနသည့္ၾကားမွ ဒုကၡသည္ ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြပ္ခံရသူမ်ား အတြက္ ခိုလံႈရာ ေနရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ရွိရာ အမ်ားစုသည္ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္း မရွိၾကေပ။ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ႏွစ္သန္း သံုးသန္းခန္႔မွာ ယင္းတို႔ ေနရပ္တြင္ ဆိုးရြားေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကၿပီး ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခေပါေသာ အဆင့္နိမ့္ လူတန္းစား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။

အဆိုပါ အုပ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေနရပ္သို႔ အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပို႔မည္ဆိုပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ ႀကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ယင္းတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ မူရင္းေဒသသို႔ ျပန္မပို႔ရန္ တားျမစ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း တစ္၀က္ခန္႔ တိုးတက္မႈ ရွိခ်ိန္တြင္ ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု Kasit က ေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ အနည္းငယ္ကမူ အစိုးရက အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ျပဳမူမႈမ်ား၊ အာဏာရွင္သဖြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မည္သည့္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈကိုမွ် ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ မ်ားၾကားရွိ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ားစြာ ေျပာင္းေရြ႕ေစမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက အေမရိကန္က ျမန္မာအစိုးရ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ ျပန္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး"ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Human Rights and Development Foundation မွ အႀကံေပးပညာရွင္ Andy Hall က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားရင္လည္း ဒီအၾကပ္အတည္းက ပိုေကာင္းလာဖို႔ မျမင္ပါဘူး"ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လူထြက္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းမွ တားဆီးခံထားရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာလည္း မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။ USDP အတြက္မူ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို လႊဲယူထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳေနသည္။ အေျခခံဥပေဒ အသစ္တြင္ ပါလီမန္၏ ေလးပံု တစ္ပံုေသာ ေနရာႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို စစ္တပ္အတြက္ ထားရွိသည္။

အကယ္သာ ထိုင္းတို႔သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျပန္ပို႔ခဲ့မည္ဆိုပါက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ျပဳမူမႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသတင္း အခ်က္မ်ားအရလည္း ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာလက ထိုင္းေရတပ္သည္ ပင္လယ္ထဲ သြားရန္ မဟုတ္ေသာ ေလွအုပ္စုႀကီးမ်ားေပၚရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ပင္လယ္ ေရနက္တြင္းသို႔ တြန္းသြားၿပီး သတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရေပသည္။ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလကလည္း ထိုင္းအစိုးရသည္ လာအိုမွ တိုင္းရင္းသား Hmong လူမ်ိဳး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ Hmong လူမ်ိဳးမ်ား၏ လာအို အစိုးရအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးမ်ား ျပင္းထန္ေသာ လက္တုန္႔ျပန္မႈကို ခံရဖြယ္ရွိေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ယခုနွစ္ အေစာပိုင္းကလည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ကရင္လူမ်ိဳး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ကို ထိုင္းစစ္တပ္က ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ သေဘာက် စရာေကာင္းေၾကာင္း Human Rights Watch မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသနျပဳေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ David Mathieson က ေျပာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို ႏွင့္ ျမန္မာတို႔မွ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ဒုကၡကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ ဒုကၡသည္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ မ်ားစြာ သည္းခံသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Kasit ၏ ေနာက္ဆံုး အဆိုျပဳခ်က္မွာမူ အႏၱရာယ္ ရွိေၾကာင္း၊ စဥ္းစားရလည္း ခက္သြားေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။ "ဒီျပန္ပို႔ဖို႔ဟာ ဘယ္သူေတြကိုလည္း၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲ မရွင္းလင္းပါဘူး။ ဒါဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြအတြက္ အားလံုး မဟုတ္ေတာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား တုန္လႈပ္ သြားႏိုင္ပါတယ္" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment