Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Independent, 12th November 2010

(၇) ႏွစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ ဆိုသည့္  အျဖစ္မွာ ဆိုးလြန္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ေစမည္ေလာ။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မနက္ျဖန္ လြတ္ေျမာက္လာသည္ ႐ွိေသာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာလ ဟာလမ်ား အတိုင္း ယခု ညေနတြင္ လြတ္လာခဲ့သည္ ႐ွိေသာ္ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရး ဘဝ၏ စိန္ေခၚမႈကို ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ သူမ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အျပင္တြင္ ႐ွိသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စာလွ်င္ အသြင္အျပင္က အစ သိသိသာသာ ေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သူမ လြတ္ေျမာက္စဥ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က သူမ၏ ပါတီ NLD သည္ လူမုန္းမ်ားေသာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရ႐ွိမႈတည္း ဟူေသာ အသာစီး ရ႐ွိမႈကလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ မ႐ွိေသာ အခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ သူမ လြတ္ေျမာက္လာလွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မွတ္ပံု တင္ရန္ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ဖ်က္သိမ္းမႈ ခံရေသာ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ က႑တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ အဓိကမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF)  ျဖစ္ၿပီး၊ NLD မွ ခြဲထြက္လာသူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ (၁၆) ေနရာ အႏုိင္ ရ႐ွိထားသည္။ သူမ မည္သူ႔ ကိုယ္စား စကားေျပာမည္နည္း။ သူမ၏ ပလက္ေဖာင္း ကေရာ ဘာလဲ။

မွန္သည္ ဆိုသည္ထက္ ပို၍ ထင္႐ွားေသာ ျပႆနာမ်ား ကလည္း ရွိေနေသးသည္။ ယခုအခါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ လံုးဝ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မ႐ွိ ဆိုသည္မွာ ထင္႐ွားလာၿပီ ျဖစ္ရာ သူမ၏ မဆုတ္မနစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ျခင္းမွာ ဟန္က် ေနေသးေတာ့သည္ဟု ေျပာရသည္ထက္ ပိုမွန္ေနေပသည္။ အကယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မနက္ျဖန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္၊ သူမသည္ ၁၉၉၀ ကကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး ရရန္ သူမ၏ ပါတီကို ဦးေဆာင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း ထိုအခ်က္ကို သိ၍ သူမအား ေသာ့ခတ္၍ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမကေတာ့ လြတ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္ အစိုးရ လစ္လ်ဴ႐ႈထား၍ မရႏုိင္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဒီမိုကေရစီ ကိုယ္စား စကားေျပာမည့္သူ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ သူမႏွင့္ စကားေျပာရန္ သေဘာတူ လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုကိစၥမွာ ၎တို႔ ေနာက္ဆံုး အဆင့္မွသာ စဥ္းစားမည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း (၁၈) ႏွစ္ခန္႔ကို သူမႏွင့္ သူမ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားေသာ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီ အခင္းအက်င္းကို ပံုေဖာ္လ်က္ ႐ွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္မူ ႀကီးမားေသာ လူအုပ္ႀကီးအား စကား ေျပာျခင္းျဖင့္ သူမအား မတရား ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ႐ိုးစင္းေသာ ကိစၥ ႐ွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ခါးသီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳ အရ ထိုသို႔ လုပ္ပါက သူမအား ျပန္လည္၍ ထိန္းသိမ္း ထားမည္မွာ မုခ် ျဖစ္သည္။

သူမ၏ အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး စားပြဲသို႔ အေရာက္ ေခၚႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ၎တို႔ႏွင့္ ႐ွား႐ွားပါးပါး စကားေျပာခြင့္ ရခဲ့စဥ္က၊ သူမသည္ ၎တို႔အား ေသခ်ာစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ပံုကို ျပသခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ တရားစီရင္မႈျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မျပဳေတာ့ပဲ၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္ သေဘာ တူခဲ့ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေျပာင္းေျပာင္း လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လမ္းမေပၚ ထြက္ျခင္းထက္ ပို၍ ေကာင္းသည္ ဟုေတာ့ အာမခံခ်က္ မ႐ွိေသာ္လည္း၊ အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ခုခု အသစ္ေတာ့ ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သူမ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္ ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္စီးသြားေသာ သူမ၏ ပါတီကို တစ္ခုခု လုပ္ေပးရန္ လိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလြန္ ေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ပင္လယ္ေၾကာတြင္ စီးေမ်ာရန္ စီးႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ရြက္ေလွတစ္စီး လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သူမသည္သာ တစ္ဦးတည္း အာဏာပိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 9th November 2010

ဆင္းရဲ မြဲေတမႈႏွင့္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို တားဆီးရန္ အတြက္ ထိေရာက္မႈ မ႐ွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာ ကမာၻ႔ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ ေနသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ကမာၻ႔ဆန္ ကြန္ဂရက္တြင္ အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခု ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ ရမွာပါ။ ေနာက္အပတ္၊ ေနာက္လ၊ ေနာက္ႏွစ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီေန႔ စရမွာပါ" ဟု ကုလ သမဂၢ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး နုိင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ Kanayo Nwanze က ဟႏြိဳင္း ကြန္ဂရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆန္သည္ ကမာၻ႔ လူဦးေရ ထက္ဝက္ခန္႔ ျဖစ္ေသာ လူဦးေရ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ အတြက္ အဓိက အစားအစာ ျဖစ္ေနၿပီး ဆန္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၁.၂၅ ေဒၚလာပင္ မရသည့္ အစြန္းေရာက္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ လူဦးေရ သန္း ၅၆၀ နီးပါး ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လွန္ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာေသာ ဆန္ဝယ္အားက ထုတ္လုပ္မႈကို မၾကာမီ အတြင္း ေက်ာ္တက္ သြားလိမ့္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ဆန္သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း IRRI မွ Robert Ieigler က ဖိုရမ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အထြက္ တိုးမႈ ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မမွန္ကန္၊ မျပည့္ဝျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ ကမာၻ႔ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ က႑သည္ လူဦးေရ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာျခင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မၾကာခဏ ပိုမို က်ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ေဒါင္းက ေျပာၾကားသည္။

"စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳမႈ ေသခ်ာေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေရးဟာ စီးပြားေရး ကိစၥအတြက္၊ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ ကိစၥအတြက္သာ မကပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိေစဖို႔ အတြက္လည္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကမာၻ႔ အစာေရစာ မလံုေလာက္သူ ၀.၅ % ေနထိုင္ေနေသာ အာ႐ွေဒသတြင္ စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳမႈ တိုးတက္ လာေစရန္ အတြက္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဆန္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ သိသာစြာ တိုးျမင့္ေရးႏွင့္ ေကာင္းစြာ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ IRRI ၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ အၿပီးတြင္ အထက္ပါ ၃ ရက္ၾကာ ညီလာခံကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

အာ႐ွတိုက္တြင္ ကမာၻ႔ ဆန္စပါး ၉၀ % စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ဆန္စပါး ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀ တြင္ လူဦးေရ သန္း ၉ ေထာင္ ႐ွိလာမည့္ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေသာ ကမာၻ႔ လူဦးေရကို စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေစရန္ ယခု ညီလာခံက ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆန္ကြန္ဂရက္ ကမကထ ျပဳ စီစဥ္သူ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး Cao Duc Phat ၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

၄ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ဆန္ကြန္ဂရက္သည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ဆန္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ စည္းေဝးပြဲႀကီး ျဖစ္ၿပီး သုေတသန ပညာ႐ွင္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အာ႐ွတုိုက္ႏွင့္ ကမာၻ တလႊားမွ အျခား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အတူတကြ စုေဝး ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 8th November 2010

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လိုေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားက အားေပး ေထာက္ခံလိုက္သည္။

၃ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္၏ အၿပီးသတ္၊ အိႏိၵယ ပါလီမန္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ သမၼတ အိုဘားမားက အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

ကုလ သမဂၢ၏ ထိပ္ပိုင္း စားပြဲတြင္ ေနရာ ရရန္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႀကိဳးစား စည္း႐ုံးေနေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ၎၏ မွတ္ခ်က္မ်ားက ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ ေစပါလိမ့္မည္။

အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ေနရာကိုု ခ်က္ခ်င္း ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မစၥတာ အုိဘားမား ေျပာၾကားသည့္ အတိအက် မသိႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢ ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာႏုိင္ေၾကာင္း အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္က ဝါ႐ွင္တန္-ေဒလီ ဆက္ဆံေရးသည္ ယခု ရာစုႏွစ္၏ ထင္႐ွားေသာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား စာရင္း ဝင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားဥပေဒ ေ႐ွ႕ေမွာက္သို႔

"ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္ၿပီးရင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့" ဟု သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကား လိုက္ခ်ိန္တြင္ လက္ခုပ္ ၾသဘာသံမ်ား ဆူညံသြားသည္။

"အေမရိကားက ႀကိဳဆိုေနတဲ့ အဆက္မျပတ္ ႐ွင္သန္ တည္တံ့မယ့္ ႏုိင္ငံတကာ အာဏာ တစ္ရပ္မွာ အရည္အခ်င္း ႐ွိတဲ့၊ ထိေရာက္မႈ ႐ွိတဲ့၊ သိကၡာရွိတဲ့၊ တရားဝင္တဲ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္လာဖို႔ ကိစၥ ပါဝင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ ဒီလို ေျပာရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္တဲ့ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာ ေနလို႔ပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္႐ွိ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယအတြက္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၎၏ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဖက္ ပါကစၥတန္မွ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့မႈ ျဖစ္သည္။

"ပါကစၥတန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခိုင္အမာ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုရမွာ ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ နယ္စပ္စည္း အတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြ ေဘးကင္းစြာ ခိုလႈံေနတာဟာ လက္ခံ ႏုိင္စရာ မ႐ွိဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ၊ မြန္ဘိုင္း တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ကြယ္က အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကို တရားဥပေဒ ေ႐ွ႕ေမွာက္ကို ပို႔ေဆာင္ ရမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မြန္ဘိုင္း (ဘံုေဘ) တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားကို အမွတ္တရ ေနရာသို႔ စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ အိုဘားမား သြားေရာက္ခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရွိရသည္။

အေရိကန္ သမၼတသည္ အေမရိကန္ ပို႔ကုန္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ အာ႐ွ ၁၀ ရက္ ခရီးစဥ္တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 4th November 2010

စကာၤပူ ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အရ သိရွိရသည္။

ကုမၸဏီမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ရန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ အေပၚ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၃ ႏိုင္ငံအား အဆင့္ သတ္မွတ္သည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၁ စီးပြားေရး အစီရင္ခံစာတြင္ စကာၤပူႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စတင္ရန္ လြယ္ကူူမႈ ေခ်းေငြ ရ႐ွိႏိုင္မႈ အေပၚ မွတ္ေက်ာက္ တင္သည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အဆင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အဆင့္ (၄) ေနရာႏွင့္ ခ်ပ္ဒ္ ႏိုင္ငံက ေအာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။

ကာဇက္စတန္ကမူ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္လံုး အတိုးတက္ဆံုး ျပသခဲ့သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ကမူ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္အတြင္း ႀကီးႀကီးမားမား တိုးတက္မႈ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား-

Source: ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၁ စီးပြားေရး အစီရင္ခံစာ

(၁) စကာၤပူ

(၂) ေဟာင္ေကာင္