Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူး

************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရသည္ အစိုးရတာဝန္ကို ရယူလက္ခံၿပီး မၾကာမီပင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တေျဖးေျဖး လုပ္ေဆာင္ရင္းမွ အ႐ွိန္ျမႇင့္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္။ သမၼတရာထူး က်မ္းက်ိန္လက္ခံရယူ ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအ႐ွိတရားမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြ အံၾသစရာျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျပာင္ ေျမာက္သည့္ စကားလံုးေတြ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္တြင္း၌သာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အရပ္သား အစိုးရ၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းၿပီး မၾကာမီမွာပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၾသဇာေညာင္းသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ( ႏိုင္ငံတကာက ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္) ကို သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဟူေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအသစ္၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္သည္ မိမိသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္က ကိုယ္စားျပဳထားေသာ လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ သမၼတျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ အာဏာစြန္႔သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သိ႐ွိေစရန္ အခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုသာမက ကမာၻ႕မိသားစုကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထြဋ္အထိပ္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ သြယ္ဝိုက္ သတင္းေပးလိုက္ ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ၎၏ပံုရိပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ ဟူေသာ ပံုရိပ္ကို စတင္တည္ေဆာက္သည့္ ပထမေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္သည္။

မၾကာမီမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအဖဲြ႕၏ ဥကၠ႒ရာထူးကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ထမ္းေဆာင္လိုေၾကာင္း တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းအား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕က အထိတ္တလန္႔ ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကပါသည္။ ထိုကန္႔ကြက္မႈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေခတ္မွီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႐ွိမ႐ွိတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းတို႔တေလွ်ာက္လံုး ကိုင္စဲြလာခဲ့ၾကသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္စဲြကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အခစနစ္၊ ဘဏ္စနစ္၊ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ခြင့္စနစ္မ်ားမွာ အရည္အေသြးျပည့္မွီျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း ထိုကိစၥမ်ားကို မည္သူကမွ ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနသည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု တည္းသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကို  အေလးအနက္ထားဖို႔ စသည့္ သေဘာထားေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံအာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးရယူေရးအတြက္ စိုးရိမ္မိသည္ဟူသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားသာ ေပးခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္က အလွည့္က် စနစ္အရ  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာကို  ရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ထိုရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ ခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုစဥ္က ဘဏ္ေတြ မၿပိဳလဲေသးသလို ေငြေၾကးကပ္လည္း မဆိုက္ေသးသည့္ အေမရိကန္ေတြသည္ ကမာၻ႕ေရးရာေတြမွာ ၾသဇာေညာင္းလ်က္ ႐ွိေနေသးသလို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကို ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ ယေန႔အေျခအေနကဲ့သို႔ မဟုတ္ေသးသျဖင့္ ထိုသို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ရသည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ဖိလစ္ပိုင္က လဲႊေျပာင္းရယူေပးခဲ့သည္။ ထိုကိစၥတြင္ အာဆီယံ၏ သေဘာထားေၾကာင့္ဟူ၍သာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္တိုင္က ထိုရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵမ႐ွိခဲ့ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခု ဆယ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၄တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိုရာထူးအတြက္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စိန္ေခၚလိုက္ေခ်ၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ကန္႔ကြက္သူ ကန္႔ကြက္၊ သံသယစိတ္ျဖင့္ ဆိုသူကဆို၊ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆိုသူ ေတာင္းဆိုျဖင့္ ထိုကိစၥအေပၚ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ္ႏွစ္ဆိုေသာ အတိုင္းအတာသည္ အရာရာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  ေလမန္းဘရားသား ဘဏ္ၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္ အိတ္ကပ္ကို ျပန္ဖိေနရေသာ အေမရိကန္ေတြအေနျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္ အေရးပါမႈမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ ေလ်ာ့က်သြားသလို ထိုေဒသ၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေပၚ လိုလားမႈကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ လက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္၏ ပါဝါႀကီးထြားလာမႈက အေမရိကႏွင့္ အာဆီယံတုိင္းျပည္မ်ား၏ နီးစပ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အာဆီယံအေပၚတြင္ ယခင္ကလို ၾသဇာေပးရန္ အေျခအေန မ႐ွိေတာ့ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္မူ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီး အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမွာ အထက္က ဆိုခဲ့သလို ႏိုင္ငံ ၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္လို၍ ျဖစ္သည္။ ထိုရာထူးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံအတြက္ တုိးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာရန္လည္း ရည္႐ြယ္ရင္း႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိရာထူးကို ရယူရန္လည္း မျဖစ္မေန ႀကိဳးပမ္းေပလိမ့္မည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္အျဖစ္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကပင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားခဲ့သူျဖစ္ရာ ၎၏ အရည္အခ်င္းကို ေလွ်ာ့တြက္၍ မရေပ။ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း လုပ္စရာ႐ွိလွ်င္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္သည္ကို  ျမစ္ဆံု ကိစၥက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥသည္  အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၾသဇာေျငာင္းပါသည္ဆိုသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရကို နား႐ြက္တံေတြးဆြတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ပင္လွ်င္ တ႐ုတ္မ်က္ႏွာၾကည့္၍ ေပါင္းသင္းေနရခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ&