Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၁.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သိမ္ေမြ႔သည့္ ျပႆနာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သိမ္ေမြ႔သည့္ ျပႆနာ

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအဖို႔ ပြင့္လင္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔၏ ဂယက္႐ုိက္မႈေၾကာင့္ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္ မႈ ေပၚလာမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္သန္း ႏုိင္မည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အနည္းစုသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တံု႔ဆိုင္းျခင္းမ်ိဳး၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ ေပၚလာႏုိင္သလို၊ လူမႈစီးပြားေရးဘဝအဆင္မေျပမႈမ်ားမွလည္း ေပၚလာ ႏုိင္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ယင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လူမႈ ေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အားနည္းေသာ္လည္း လူးသာလႈပ္သာရွိသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အထိုက္အေလွ်ာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ အားလံုး အလံုးစံုေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိေသးသည့္တိုင္ အေျခအေနမတင္းမာေအာင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵျပည့္ဝမႈ (Political will) ေၾကာင့္ျဖစ္သလို အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝုိင္းရံမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အေတာ္ေလးေခါင္းေအးေအးႏွင့္ စဥ္းစားရမည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေနာက္ကြယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြား မ်ား ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမွာ လူမႈေရးျဖတ္သန္းမႈျဖစ္စဥ္ (Socialization process) အရ ျဖစ္ေပၚလာသည္ျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္သူလူ တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ သတိႀကီးႀကီးထား ဖို႔လိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမွာလည္း အကဲဆတ္သည့္ အေရးကိစၥျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေနသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတို႔အား ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္က ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအျဖစ္ မည့္သည့္အခါမွ တရားဝင္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ စာေရးသူႏွင့္သိေသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးဆိုလွ်င္ သူငယ္စဥ္က ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ရြာအပါအဝင္ အနီးအနားရွိရြာမ်ားမွာ ယခုအခါတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု မေက်နပ္သံကဲ၍ ေျပာဖူးသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဘဂၤလာေဒ့႐ု္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မသတ္မွတ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံမွလည္း လက္မခံလုိသည့္ ႏုိင္ငံမဲ့လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ႐ႈေထာင့္မွ ႐ုိဟင္ ဂ်ာအေရးကို ေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈ အေျခအေနပိုမဆိုးသြားေရးအတြက္ အစိုးရမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔၏ မိမိေျမအေပၚ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက်ဴး ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈအေပၚ ကေနဦးအစကတည္းက မေက်နပ္သည့္ ေဒါသမွာ ယခု အခါတြင္ မီးကုန္ရမ္းကုန္ ေပါက္ကြဲဖို႔လမ္းေၾကာင္း ပြင့္သြားသလိုျဖစ္သြားေတာ့သည္။  ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖင့္ ယခုထက္တိုင္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔လည္း အေျမာက္အျမား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ပဋိပကၡအဆင့္မွာ အၾကမ္းဖက္သည့္အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္မႈမွာလည္း ရွင္းပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွာ အေျခအေနပုိမဆိုးသြားဖို႔ ထိန္းသိမ္းသည့္ အေနအထားမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ျပႆနာကို ေျပလည္လိုလွ်င္ ယခု အေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သူမ်ားအားလံုး၏ အသံကို နားေထာင္ရမည္။ သံုးသပ္ရမည္။ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ယခုအေရးအေပၚ ရပ္တည္မႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား၊  ပဋိပကၡျဖစ္ရာ နယ္ေျမမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအသံမ်ား၊ ယင္းနယ္ေျမမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ရမည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအေရးကို မည္သည့္ဗ်ဴဟာျဖင့္ ေျဖရွင္းလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္၊ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္သည့္္ ပဋိပကၡမ်ိဳးမေပၚေပါက္ေအာင္ မည္သို႔ တားဆီးသြားမည္ဆုိသည့္ ယႏၱရားကို ဤအ ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္သူမ်ားက ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပင္  လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈနည္းပါသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္စုက အရာရာကို လႊမ္းမိုးထားမႈမ်ိဳး စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိပါ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအေရးကို ျပည္္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံ ေအာင္ အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္သလုိ ျပည္သူမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

0 comments:

Post a Comment