Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၄.၇.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားၾကား အျငင္းပြားေနမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားေထာက္ခံမႈတြင္ အက္ေၾကာင္းရွိလာႏိုင္

( 2 July 2012 ရက္စြဲပါ Canda.com မွ AP၏  Malthew Pennington ေရးသားေသာ Consensus cracking on US policy for Myanmar as business,human rights lobbies clash ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ကူညီရန္ ေပာာင္ေကာင္႐ုပ္ရွင္စတား ဂ်က္ကီခ်န္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာမည္

(The Associated Press မွ 3 Jan 2012 ရက္စြဲပါ “Hong Kong actionstar Jackie Chan to visit Myanmar this week to help combat child trafficking”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                                         ***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားၾကား အျငင္းပြားေနမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားေထာက္ခံမႈတြင္ အက္ေၾကာင္းရွိလာႏိုင္

( 2 July 2012 ရက္စြဲပါ Canda.com မွ AP၏  Malthew Pennington ေရးသားေသာ Consensus cracking on US policy for Myanmar as business,human rights lobbies clash ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အိုဘားမားအစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မူဝါဒ၏ေနာက္တြင္ရွိေသာ ဝါရွင္တန္၏ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အက္ေၾကာင္းရွိလာသည့္ လကၡဏာျပသေနသည္။ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရာ စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေနာက္ျပန္ လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္ သံတမန္ေရးအရ အထီးက်န္ျပဳထားမႈကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္တို႔သည္ ၎တို႔ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔ အသာစီးယူ၍ တြန္းအားေပးလာခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကို လစ္လ်ဴ႐ႈ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္သစ္တြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ဒီမိုကရက္တစ္ဆီနိတ္တာတစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွစ္ခုစလံုးမွ ေလးစားၿပီး၊ အစိုးရမူဝါဒကို ပါတီႏွစ္ခုလံုးကေထာက္ခံမႈျပဳရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဝဖန္ခဲ႔သည္။ မၾကာေသးမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအေပၚ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား သတိထားရန္ သတိေပးခဲ့ရာ ထင္ရွားေသာ ရီပတ္ဗလစ္ကင္တစ္ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

အဆိုပါ အျမင္ျခားနားေနမႈမ်ားက အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမူဝါဒကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခက္ခဲလာၿပီဆိုသည္ကို ျပသေနသည္။

ထိုသို႔ စကားအေခ်အတင္ ေျပာလာမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားၾကားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားသူပုန္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားႀကီးမားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေနမႈမ်ား ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွားရွားပါးပါးရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ညီညြတ္မႈမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္မ်ားေရာ ရီပက္ဗလစ္ကင္မ်ားေရာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အားေပးႏိုင္ရန္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ ေပးေရးကို ေထာက္ခံၾကသည္။ ေသာၾကာေန႔က ဆီးနိတ္သည္(၂၂)ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သံအမတ္အျဖစ္ Derck Mitchell အား ခန္႔အပ္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွာပင္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အဂတိလိုက္စားမႈကို အားေပးျခင္းမျပဳဘဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးအီလစ္မ်ား ဆက္လက္ႀကီးထြားေစျခင္းမရွိေစဘဲ မည္သို႔အားေပးရမည္ဆိုသည့္ အျမင္မ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲမႈမ်ားရွိေနသည္။

အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္သည္သာ အေရးႀကီးေသာအရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ လာမည့္ သံုးလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္(၁၈)ခုအတြက္ တင္ဒါ ေခၚယူမည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကသာ လႊမ္းမိုးထားေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑တြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊ ဝါရွင္တန္တြင္ အားေကာင္းေသာ အင္အားစုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎က အစိုးရကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္တိုက္တြန္းၿပီး ရက္သတၱပတ္ခုႏွစ္ပတ္ၾကာသည့္တိုင္ အစိုးရသည္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ စိတ္ပ်က္ရမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ဆီနိတ္တာ Jim Webb သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ရန္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေရွး႐ိုးစြဲ ရီပက္ဗလစ္ကင္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕၍ စီးပြားေရးအရအေရးယူမႈမ်ားကို ျခံဳ၍ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ဖိအားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဝဖန္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ တစ္ခုခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသည္ ၎တို႔အား မည္သည့္က႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသင့္သည္။ မည့္သည့္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္မသင့္ဟု ေျပာသင့္သေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ၎မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ျဖစ္႐ိုး ျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ တိုက္႐ိုက္ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့မႈ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ရီပက္ဗလစ္ကင္ဆီနိတ္တာ John McLain က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း(MOGE)သည္ တာဝန္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ပူရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ၊ ၎က အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ထိုက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳလုပ္မီ၊ ထိုကိစၥ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကရက္တစ္မူေတြကို ဦးစားေပးရမွာပါ”ဟု McLain က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၎၏ေရာင္းဝယ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူဝါဒဖြဲ႔စည္းရာမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓိကက်တဲ့ေနရာကရွိေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚ ျပိဳင္ဆိုင္မယ့္ ဦးတည္ခ်က္အသစ္ေတြ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လာမယ့္လအနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား တင္ဒါေခၚရာမွာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ လြတ္မသြားေအာင္ အကူအညီေပးဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Human Right Watch၏ ဝါရွင္တန္႐ံုး ဒါ႐ိုက္တာ Tom Malinowski က ေျပာသည္။

အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုၾကည့္၍ အကဲျဖတ္ရလွ်င္၊ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ရက္စက္မ*