Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၅.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေစတနာျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူရဦးမည္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေစတနာျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူရဦးမည္

မုိးျမင့္ၿငိမ္း

သက္တမ္းႏုေသးေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း ႏုနယ္ေနေသးသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ ကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ အားယူ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ မက်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ စုပင္ ရွိေလေတာ့မည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးလြန္းသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ အျပည့္အဝ က်င့္သံုးေနသည့္ အေနာက္တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႐ုတ္ခ်ည္းမရရွိႏုိင္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီကို သာ လက္သင့္ခံရင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုခိုင္ခံ့မႈရွိေအာင္သာ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ယူသြားရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ငါးဆယ္စလံုးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဏာပိုင္စနစ္ကိုသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ က်င့္သံုးေနခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္ စနစ္မွ ေမြးထုတ္လိုက္သည့္ အဆိုးေက်ာ့စီးပြားေရးသံသရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ကမာၻ႔အဆံုးရဲဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ဒီမုိက ေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္မလုပ္ေဆာင္မီ ၂၀၁၀ အေရာက္တြင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္က အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ရန္ အထြန္းေတာက္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခုအခါတြင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရ ေနာက္ဆံုးတန္းမွာ ရပ္ေနရေလၿပီ။

ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းအမွားမ်ား

လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့သည့္တိုင္ တိုင္းျပည္မွာ အေျခ အေန ဆုိးဆိုးရြားရြား ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ပညာရွင္မ်ား၊ တစ္စံုတစ္ရာအားေကာင္းသည့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အခုိင္အမာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ထိုသို႔ ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္ဟု သံုးသပ္၍ရပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအၿပီးတြင္ ထိုလမ္းေၾကာင္းမွ ဂ ေကြ႕လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တက္ လာသည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ ေပၚထြန္းလာေသာ္ျငားလည္း အမည္ခံ ရာဘာတံဆိပ္တံုးထုလႊတ္ေတာ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းမွာ ႏုိင္ငံကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ဆြဲခ်သြားသည္ဟု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း သူအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဆုိသည္မွာ သာတူညီမွ် ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕႐ႈသည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ထုိစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ ငံအပါအဝင္ ကမာၻႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာသာ တူညီမွ်ေကာင္းစားေရးျဖစ္မလာဘဲ သား၊ တူ၊ ညီမ်ား ေကာင္းစားေရးသာ ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္စနစ္ႏွင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ လူတစ္စုသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး လူအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲတြင္းမွ မတက္ႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ အေမြးဆိုး ကို လက္ရွိအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ခါးစည္းခံ ေျဖရွင္းေနရၿပီ။ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္းအရ ႏုနယ္ေနေသးသည့္အထဲ တိုင္းျပည္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရး အခက္အခဲမ်ားကလည္း မ်ားျပားလြန္းလွသည့္အတြက္ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးေစတနာ

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေစတနာျပည့္ဝလွ်င္ ႏုိင္ငံရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား အေတာ္ၿပီးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္လွ်င္ ယင္းေစတနာကို အထင္းသား ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ ေအာငƟ