Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၀.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဥပေဒသစ္ျဖင့္ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္

(Burma News မွ 9,August,2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Expects To Attract FDIs With New Law” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. Pepsi ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳရည္ေရာင္းခ်မည္                     

(10 August 2012ရက္စြဲပါ Reters ၏ “Pepsi Allowed To Sell Drinks in Myanmar” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဥပေဒသစ္ျဖင့္ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္

(Burma News မွ 9,August,2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Expects To Attract FDIs With New Law” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ေနရာမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ႏို္င္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကို ယခုလကုန္တြင္ ေၾကညာေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ယင္းဥပေဒသည္ ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ မေလးရွားအပါအဝင္ အျခားႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ အပါအဝင္ အဓိက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားစြာဟာ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ေၾကညာျပ႒ာန္းတာကို ေစာင့္ ဆိုင္းေနၾကေပမယ့္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသထားၾကပါတယ္” ဟု၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ထင္ရာစိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံေဟာင္းမွ စြန္႔ခြာ႐ုန္းထြက္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီဖြယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အစိုး ရက ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မေလးရွား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(FMM)က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “ျမန္မာ့ေစ်း ကြက္ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား”ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pepsi ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳရည္ေရာင္းခ်မည္                     

(10 August 2012ရက္စြဲပါ Reters ၏ Pepsi Allowed To Sell Drinks in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ပက္စီကုမၸဏီက ၎သည္၎၏ အခ်ိဳရည္အခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား Diamond Star ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပက္စီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ခန္႔ရွိ ၿပီ ျဖစ္သည္။

                သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒိုင္းမြန္းစတားကုမၸဏီသည္ ပက္(ပ)စီ၊ ကိုလာ၊ 7 Upႏွင့္ Mirindeမ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ပက္စီကုမၸဏီသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝယ္ယူတင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ပက္(ပ)စီကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျခားအခြင့္အလမ္း မ်ားကိုအကဲျဖတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္ ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲၿပီး အေမရိ ကန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပက္(ပ)စီသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၎အၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီကလည္း ဇြန္ လက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရကခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment