Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (3)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (3)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၃)

ေလ့လာမႈဆာေဗးအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္လိုအားႀကီးမားျခင္းႏွင့္အတူေစ်း ကြက္ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြားဖြယ္ရွိ

(Global Telecom Business မွ 16 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Survey reveals a rapidly growing market with strong demand for telecoms services” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မႏွစ္ကအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြပ်ံႏွ႔ံမႈသည္ ၁၀% ပင္မျပည့္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚသံုးစဲြမႈႏႈန္း ၉၀% အပါအဝင္ ပ်မ္းမွ် ၅၀% ေက်ာ္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု Analysys Mason ေလ့လာမႈစစ္ တမ္းအရ သိရွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာေစ်းကြက္သစ္သို႔ ဝင္ၾကမည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေစာင့္ႀကိဳေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာဇြန္လတြင္ ေနာ္ေဝ Telenor ႏွင့္ ကာတာ Ooredoo တို႔ကို ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္တင္ဒါေအာင္သူမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးၿပီးေနာက္တြင္ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစဲြႏႈန္းတက္လာေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီွႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Analysys Mason ေလ့လာမႈစစ္တမ္းကို အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီး ၅ ၿမိဳ႕ ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂၀၀ ႏွင့္ သံုးစဲြသူ ၁၀၀၀ ခန္႔ ထံမွ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ လက္ခံႏိုင္မႈ၊ သံုးစဲြမႈႏွင့္ သေဘာထားတို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေက်းလက္ေဒသေန ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၆၅% မွာမူ ဆာေဗးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ လူဦးေရ၏ ၁၃% အႀကံဳးမဝင္ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၅ ႏွစ္ၾကားရွိ လူမ်ားကိုသာ ဆာေဗးလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ၌သာ ၁၁% ပ်ံႏွ႔ံမႈကို ရည္ညႊန္း သည္။

လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း Station ေပါင္း ၁၂၀၀ မွ ၁၆၀၀ အတြင္း သာရွိၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သံုးစဲြမႈထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ သံုးစဲြသည့္ ကာလတစ္ႏွစ္ပင္ မျပည့္ေသးဟူေသာ အခ်က္က ေစ်းကြက္အတြင္းတစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ႀကီးထြားလာမႈကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာေစ်းကြက္၏ ႀကီးထြားလာႏုိင္စြမ္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သံုးစဲြခြင့္မရေသးေသာ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္ႀကီးမားေနသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ေျဖေလွ်ာ့အၿပီး ၅ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ကေမာၻဒီးယား၌ ၆၅%၊ လာအို၌ ၄၁% သံုးစဲြမႈႏႈန္းရွိလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစဲြမႈပ်ံႏွံမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ တြင္ ၅၀% ရွိလာမည္ဟု Analysys Mason ဆာေဗးက ေလ့လာေတြ႔ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ေစ်းကြက္အလားအလာႀကီးမားမႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္မႈ အခ်ိန္ကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျပင္ပတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦစနစ္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ၂၀၁၅ တြင္ ၅၀% ပ်ံႏွံ႔ေရးရည္မွန္းခ်က္မွာမူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိပါ။

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေပးရန္ဝန္မေလးၾကေသာ္လည္း ေက်းလက္တြင္မူ မစမ္းသပ္ရေသးပါ။ ၿမိဳ႕ျပရွိေစ်းကြက္အလားအလာမွာမူ ျမန္ဆန္စြာႀကီးထြားလ်က္ရွိၿပီး၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဖုန္းမသံုးစဲြရေသးသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လာမည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သံုးစဲြရန္ ရည္မွန္းထားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

လတ္တေလာ SIM ကဒ္မဲေဖာက္ေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြနိမ့္အလႊာတြင္ ဖုန္းသံုးစဲြမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့့သည္။ ထို႔အတြက္ SIM ကဒ္ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၅ ေဒၚလာ (၄၅,၀၀၀ က်ပ္) ခန္႔ရွိေနၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ ဝယ္လိုအားျမင့္တက္ေနျခင္း အခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုးကို ရည္ညႊန္းျပသေနသည္။

အထက္ပါအေကာင္းျမင္ အျပဳသေဘာ ထင္ျမင္ခ်က္မွာ အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာရွိ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈစနစ္အေပၚ လံုးဝစိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိၾကပါ။ ေက်းလက္ေဒသရွိ အလားအလာႏွင့္ လိုလိုလားလား ရွိမႈတို႔ကိုလည္း မေလ့လာရေသးပါ။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ေစာေစာစီးစီး ေျခကုပ္ယူထားၿပီးေသာ တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းကုမၼဏီမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါလိမ့္မည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)