Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Global Post , By Patrick Winn, 28th December 2009

          အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ေႏြးေထြးေသာ လကၡဏာ ျပသေနၿပီ ဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈကို ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာ အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေသာ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ျမန္မာပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ သယံဇာတမ်ား ျဖစ္ေသာ ရွားပါးေသာ သစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔ကုိ ဝယ္ယူျခင္းကုိ တားျမစ္ ခံထားရပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္အစုိးရကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျပဳရာ ေရာက္သည္ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပရိေဘာဂ အေရာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ကုိ ေၾကာ္ျငာ၍ ေရာင္းဝယ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္သည္ ရွားပါးၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ေစ်းတက္လာေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ဆုိးေၾကာင့္ အေမရိကန္တုိ႔၏ တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အေမရိကန္တုိ႔သည္ Website မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ သစ္မာမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏုိင္ဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

          အဆုိပါ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ သစ္မ်ားသည္ စစ္အစုိးရအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ေငြရေပါက္ရလမ္း ျဖစ္ရာ အဆုိပါေငြမ်ားျဖင့္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိ ျပန္ၿပီး ဖိႏွိပ္လ်က္ ရွိေပသည္။

          ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ အျမတ္ရယူသည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္သည့္ Global Witness ၏ အဆုိအရ ၂၀၀၇-၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္ပုိ႔ ေရာင္းရေငြသည္ တုိင္းျပည္၏ စတုတၳ အမ်ားဆံုး ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အာဖရိက၏ Blood Diamond စိန္ ေရာင္းဝယ္ေရးကုိ နာမည္ေက်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနအဖဲြ႕ တစ္ခုသည္ ျမန္မာ့သစ္ ေရာင္းဝယ္ေရးကုိ ရပ္ဆုိင္းသြားေအာင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

          ထုိ႔အျပင္ သစ္မ်ား ခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးၿပီး၊ ကမၻာေပၚတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း Global Witness မွ သစ္ေတာ ကၽြမ္းက်င္သူ Jon Buckrell က ဆုိပါသည္။

          ယခု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အင္တာနက္တြင္ "ျမန္မာ့သစ္" ဟူ၍ ေျပာင္က်က် ေၾကာ္ျငာ၍ ေရာင္းခ်လာၾကပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ Floors To Go's က "Ulysses Burmese Teak" ဟုလည္းေကာင္း၊ Can Trust Hardwood က "Solid Burmese Teak" ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ Corona Hardwood က "Burma Mahogany" ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ျငာခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ Corana Hardwood တစ္ခုကသာ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၎က တင္သြင္းသူ Elegance Wood Flooring ကုိ အဆုိပါသစ္မ်ား အတြက္ မူရင္းႏုိင္ငံကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ တင္သြင္းသူကလည္း E-mail ျဖင့္ ျပန္ၾကားရာတြင္ Burma Mahogany အတြက္ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် မေပးခဲ့ေပ။ ၎က မူရင္းႏုိင္ငံကုိ Web Site ၌ ေၾကာ္ျငာရာတြင္ "Burma / Thiland"  ဟု အမည္တပ္ခဲ့သည္။

          ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္သည္ စၾကာဝဠာတြင္ အလွပဆံုးသစ္အျဖစ္ ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိဘဲ၊ အရည္အေသြး က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိဘဲ၊ မုိးထဲ ေလထဲတြင္ သဘာဝအတုိင္း ၾကာရွည္ခံေသာသစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ Colonial – era navy စတုိင္အိမ္မ်ား ေဆာက္ရာတြင္ ပုိမုိ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သက္တမ္း ရင့္ေသာ ကၽြန္းမ်ားကုိ ဝရံတာမ်ား၊ ဝရံတာတြင္ ထားရွိမည့္ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ရြက္ေလွမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္သည္ လူခ်မ္းသာမ်ားသာ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လူတန္းစား အမွတ္အသားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

          အေမရိကန္၏ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအရ ျမန္မာသစ္မ်ားကုိ တင္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း၊ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ ဟာကြက္မ်ားကုိ အသံုးခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

          ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ အေမရိကန္ သမၼတမ်ားသည္ Burma Freedom and Democracy Act ကုိ ႏွစ္စဥ္ အသစ္ ျပန္လည္ အတည္ျပဳၾကရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ မွန္သမွ် တင္သြင္းရန္ တားဆီး ပိတ္ပင္ထားပါသည္။

          ထုိဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာသစ္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းၾကပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္လံုးမ်ားကုိ ကားမ်ား ျဖင့္ နယ္စပ္မွ ထုတ္ယူသြားၿပီး ခဲြသားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ဂရက္သည္ တရားမဝင္ သစ္ဥပေဒကုိ အေလးအနက္ ထားၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္က ရွိခဲ့ေသာ Lacey Act ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ားသည္ သစ္၏ ခုတ္ယူသည့္ မူရင္းႏုိင္ငံကုိ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ရာ၊ အကယ္၍ မူရင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနပါက အဆုိပါ သစ္တင္သြင္းသူသည္ တရားမဝင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္ သစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခဲြျခား၍ မရႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ ရေၾကာင္း အေမရိကန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး Jessica Milteer က ေျပာပါသည္။

          အဆုိပါ တရားမဝင္သစ္မ်ားကုိ တင္သြင္းေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ေသ ျပႏုိင္သည့္ အေပၚ မူတည္၍ ဒဏ္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅၀ မွ ငါးသိန္းအထိ ေပးေဆာင္ရႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

          အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ား၏ အပင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဥပေဒတြင္ ရွားပါးေသာ ျမန္မာ သစ္ပင္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု ဆုိလွ်င္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အဆုိပါသစ္ကုိ တင္သြင္းျခင္းမွ တားျမစ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Global Witness ၏ အဆုိအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈအတြက္ ဂ႐ုမျပဳသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တရားဝင္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားအရ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရားမဝင္ သစ္တင္သြင္းမႈကုိ ၇၀% ခန္႔ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

          အေမရိကန္တုိ႔အေနျဖင့္မူ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားကို အၿပီးတုိင္ အေရးယူမည့္ အဆင့္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ဥပေဒ အသစ္ကလည္း သက္ေရာက္မႈ မရွိေသးသျဖင့္ အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ က်န္ရွိေသာ ျမန္မာသစ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္လ်က္ ရွိေနၾကပါေသးသည္။

          အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖုိးတန္ သစ္ေတာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေသာ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကိုမူ ႐ုတ္သိမ္းေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားသည္ သစ္ခုတ္ယူမႈမ်ား သတၱဳ တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

          ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကၽြန္းသစ္ တင္သြင္းရမႈ ေလ်ာ့က်လာသည့္အတြက္ အေမရိကန္တြင္ ကၽြန္းစုိက္ပ်ဳိးရန္ စတင္ ႀကိဳးစားလာရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အပူပိုင္း ရာသီဥတု ရွိသည့္ အေမရိက အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ေပါက္ေရာက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါသစ္သည္ အခ်ဳိ႕ သေဘၤာ တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိအရ သက္တမ္းရင့္ ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္ အရည္အေသြးကုိ မည္သုိ႔မွ် မယွဥ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 27th Dec 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကုိ တင္သြင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ရည္ရြယ္ေနေၾကာင္း အစုိးရ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမႈကုိ ေထာက္ပံ့ အားေပးရန္အတြက္ စြမ္းအင္ ျဖည့္ဆည္းမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကဳိးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

          အဂၤါေန႔တြင္ ဒက္ကား၌ စတင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ၂ ရက္လံုးတြင္ အထက္ပါ ကိစၥကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mohamed Mijarul Quayes က ေျပာပါသည္။

          မိမိတုိ႔၏ ႀကီးထြားလာေသာ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပုိလွ်ံ၍ ေရာင္းခ်ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တင္သြင္းမည့္ ဒက္ကား၏ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ၎က ႐ုိက္တာသုိ႔ ေျပာၾကားပါသည္။

          ၎ေဆြြးေႏြးပြဲ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္သြင္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။

          ဆင္းရဲ၍ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ စုေဝး ေရာက္ရွိေနသည္ ျမန္မာ မူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ ကိစၥကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။

          ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း Cox's Bazar ခ႐ုိင္တြင္ UNHCR ထူေထာင္ထားေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိပါသည္။

          တုိးတက္မႈ ၆ % ရွိေနေသာ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈကို တြန္းအားေပးရန္ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးရန္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိမည့္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမည္ဟု ကတိေပး၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလက အာဏာ ရရွိလာေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟက္ဆီနာ၏ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကြန္ယက္စနစ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

          လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၃၈၀၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္ထက္ ၁၂၀၀ မဂၢါဝပ္မွ ၁၅၀၀ မဂၢါဝပ္အထိ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ ဟု စြမ္းအင္ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လက္ရွိ ထုတ္ယူေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္မွာ ကုဗေပ ၇ . ၂ ထရီလီယံခန္႔ ရွိ၍ ေနာက္ထပ္ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ အရံ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ကုဗေပ ၅.၅ ထရီလီယံမွာလည္း လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း သံုးစဲြလိုက္လွ်င္ ကုန္ခမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၉၂ အေစာပုိင္းက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၂ သိန္းခဲြ ခန္႔အနက္ အမ်ားစုကုိ UNHCR က အဆုိပါ ႏွစ္ကုန္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ရန္ ျငင္းဆန္ေနၾကပါသည္။

          Cox'Bagor ခ႐ုိင္အရာရွိမ်ား၏ အဆုိအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္႔သည္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၏ ျပင္ပတြင္ ေဒသခံ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေနထုိင္ၾကၿပီး အနည္းငယ္သာ ေနရာရွိေသာ အလုပ္အခ်ဳိ႕ကုိ ရရွိရန္ အတြက္ အလုအယက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

          အဂၤါႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတြင္ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥသည္လည္း အဓိက ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု Quayes က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

          ဒက္ကားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဗီဇာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တုိးတက္ေစရန္အတြက္ တုိက္႐ုိက္ ေငြေပးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ က်င့္သံုးရန္ ကိစၥမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

          ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား လက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏမွာ လြန္စြာ နည္းပါးပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ ထိစပ္ေနေသာ နယ္နိမိတ္မွာ ၃၂၀ ကီလုိမီတာ (မုိင္ ၂၀၀) ခန္႔ ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕အပုိင္းကုိ နတ္ျမစ္က ပုိင္းျခားထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.