Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

 

DVB News, By Zoya Phan, 17th March 2010

ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ ဆက္ဆံလိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတြက္ ယခုႏွစ္ မတ္လသည္ ကံဆိုးေသာ လတစ္လ ျဖစ္ေနပါသည္။ ပထမ တစ္ခ်က္မွာ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းေရး မူဝါဒသည္ လမ္းစေပ်ာက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္က ဝန္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္မွ်တမႈ ႐ွိရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာခြင့္ ျပဳထားျခင္း မ႐ွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အာဏာ႐ွင္ အစိုးရ က်ဴးလြန္ေနေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဖိႏွိပ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ အၾကံျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ တပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ သ႐ုပ္သ႑ာန္ အစစ္အမွန္သည္လည္း ဖံုးကြယ္၍ မရဘဲ ထပ္မံ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အေနအထားမ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ သင့္ေၾကာင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား မွာလည္း ယခု ႏွစ္ပို္င္းအတြင္း ပိုမို ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ျငင္းခုံဖြယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ သတင္းကို ဆိုးဝါးစြာ ၾကားသိရျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ အေျခအေနမွန္အေပၚ  မ်က္စိမွိတ္ မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနသူ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မိမိ အတြက္ အ့ံအားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို အေကာင္းျမင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားက ပို၍ ဆိုးဝါးသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ အစဥ္တစိုက္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ကိစၥမွာ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ သ႐ုပ္အမွန္ကို ေလ့လာ သိ႐ွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔လုပ္သမွ်ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားမွသာ မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည္ကို တြက္ခ်က္ မွန္းဆ ႏိုင္မည္္ ျဖစ္သည္။

မိမိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည့္ ကရင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ သ႐ုပ္အမွန္ကို ကိုယ္ေတြ႕သိ႐ွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ကရင္႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ကရင္လယ္သမားတို႔၏ အေလာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသလို မုဒိန္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိဘမ်ား အသတ္ခံရ၍ မိဘမဲ့ ျဖစ္ပြားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကရင္ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မိမိသည္လည္း ႐ြာတြင္း က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲေသာ ဗံုးဆံမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို သတိမေပးဘဲ ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ယခု ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ကုလသမဂၢ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသား မ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ဤကိစၥ အစား ၎တို႔သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အေပၚတြင္သာ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မည္သူ ေတြ႕မလဲ၊ သူမ အိမ္ေခါင္မိုးကို မည္သူ ျပင္မလဲ စသည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အရ အေရးပါသည့္ ရလဒ္မ်ား မရ႐ွိခဲ့ၾကပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အခ်ိန္တိုင္း အထက္ပါ အသံုးမဝင္ေသာ အရာမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ခဲ့ရသည္။

၎တို႔ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုင္ေအာင္ မွတ္ဥာဏ္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနသည္လား မဆိုတတ္ေတာ့ပါ။ ၁၉၈၈ တြင္ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ခန္႔တြင္ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေခ်မႈန္းခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္မ်ားအား ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကပံု ရသည္။ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳကာ သူတို႔၏ အာဏာ႐ွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို မိမိတို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ပါဦးဟု ေျပာခဲ့သည္။ ''စစ္အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ ႐ွိပါတယ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကဦးစို႔'' ဟု ၎တို႔က ေျပာခဲ့သည္။

ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဆိုသည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ဤစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္ကို ၎တို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသလား မေျပာတတ္ေပ။ ဤ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားစြာ လုပ္ေပးပါမည္ဟု ယူဆရေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ မ႐ွိေသးေသာ ကာလကပင္ ၎တို႔သည္ နာဂစ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား လက္မခံဘဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူမ်ားကို ေသေစရန္ စီမံခဲ့ဖူးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးပတ္ကပင္ ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအား ျမန္မာစစ္တပ္က ေမာ္တာျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ကေလး တစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရ႐ွိခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၁၀၀) ေက်ာ္ကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထား႐ုံမွ်မက၊ ေန႔စဥ္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးလ်က္ ႐ွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ရန္ စိတ္မဝင္စားပါ ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုုင္းကို နားလည္ေအာင္ ႐ွင္းျပေနသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ သဘာဝမွန္မွာ အာဏာ တည္ၿမဲေရးသာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ ''တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္ေလသံတည္း၊ တစ္မိန္႔တည္း'' ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ႀကီးျပင္းလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ၎တို႔၏ ရာထူး တိုးတက္ေရးသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား အရပ္သားမ်ားကို ျဖတ္ေလးျဖတ္ မူဝါဒ က်င့္သံုးသည္။ ရင္ခြင္ပိုက္ ကေလးမ်ားကို ဆံုထဲ ထည့္ေထာင္းၿပီး သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မိန္းမမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အသက္ငါးႏွစ္ထက္ ငယ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားကိုပင္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သံတမန္မ်ားႏွင့္ ပညာ႐ွင္ ဆိုသူူမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ခု ရ႐ွိေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးေနၾကရာ ၎တို႔သည္ တစ္စားပြဲတည္း ထိုင္၍ ေဆြးေႏြးေနသူူမူ၏ သဘာဝ မည္သို႔ ႐ွိသည္ကို သေဘာေပါက္သင့္သည္။ အၿပံဳးေလးမ်ား ေပၚတြင္ သာယာ မသြားသင့္ပါ။ မိမိတို႔ႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ေနသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ လူသတ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။ ကုလသမဂၢ ပညာ႐ွင္ကပင္ သူတပါးကို ႏွိပ္စက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းသို႔ တက္လွမ္းေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ သံတမန္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ စစ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ သူတို႔ အာဏာလက္မဲ့ ျဖစ္မည့္ ကိစၥကို ဘယ္ေတာ့ အခါမွ ညိႇႏိႈင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အတင္း အဓမၼ ခိုင္းေစမွသာ လုပ္ေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ သူတို႔ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ စိတ္ကုန္ခမ္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း ကစားတတ္္ၾကသည္။ မၾကာေတာ့မည့္ ရက္ပိုင္း၊ ရက္သတၱပတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေျဖေလ်ာ့မႈဟု ယူဆရမည့္ ကိစၥေလးမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေပသည္။ အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD ) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ိဳး၊ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရး သမား အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ထိုကိစၥမ်ားကို အေရးတႀကီး ေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္ဦးမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေတြ႕ေနသူမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈ ထားေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

0 comments:

Post a Comment