Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ကာလမ်ားအတြင္း အင္အားႀကီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သတိေပး ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဟူ၍ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္း အေပၚ မည္သုိ႔မွ် လက္သင့္မခံေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၏ သေဘာထားေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ တင္းမာသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ ရရွိထားေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၎တုိ႔ကုိ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားမွာ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ ထြက္ေျပးၾကရမည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ "အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စစ္အစိုးရအၾကား တုိက္ပြဲႀကီးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိတယ္" ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား ယူနီယံ (KNU) အဖြဲ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဇစ္ပုိရာစိန္က ေျပာသည္။ KNU သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တုိက္ခုိက္လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ကရင္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၅၀ တုိ႔သည္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အယုံအၾကည္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚထြက္လာမည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိလည္း လက္သင့္မခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တုိက္တြန္းထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေစရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အင္အားႀကီးထြားရာ ေဒသမ်ားကို စစ္အစိုးရက စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း လက္နက္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ကိုင္ေဆာင္ထားဆဲ ျဖစ္ကာ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီထားသည့္ အဖြဲ႕တြင္ အဆိုပါ ကရင္အဖြဲ႕ မပါဝင္ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ အတိအက်ကုိမူ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ) အဖြဲ႕မ်ားအား စစ္အစုိးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ ညွိႏႈိင္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ယင္းသုိ႔ မျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားၾကသည္။

"ျမန္မာစစ္တပ္က သူတုိ႔ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး နယ္ေျမေတြဆီ လႊတ္ထားတယ္။ တကယ္လုိ႔ တုိက္လာရင္ သူတုိ႔က ျပန္တုိက္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တင္းမာမႈေတြက ျမင့္မားေနတယ္" ဟု KNU ၏ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ဇစ္ပုိရာစိန္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ကြန္ဖရင့္၌ ေျပာၾကားသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အုပ္စုမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ေသာ ဝ ျပည္နယ္ တပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) ခန္႔ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕တြင္  ၄၀၀၀ (ေလးေထာင္) ခန႔္ ရွိသည္။ ၎တုိ႔သည္ ယခုအခါ စစ္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ဝ ေတြကေတာ့ တုိက္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲ" ဟု KNU အႀကီးအကဲက ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာျပည္ေျပးမ်ား ထုတ္ေဝေသာ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း၏ အဆိုအရ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီသည္ စစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လက္နက္မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းထားေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ ဌာနမ်ားကိုလည္း လူအမ်ား အလြယ္တကူ မထိေတြ႔ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသာမက ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕ရန္ သေဘာ တူညီမႈမ်ား ရရွိလာျခင္း မရွိေၾကာင္း ကရင္ေခါင္းေဆာင္က ဆုိသည္။

"အခုလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ကၽြန္မတုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအတြက္ ပုိၿပီး ဆုိးရြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဇစ္ပုိရာစိန္က ဆုိသည္။

"၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ဟာ အနာဂတ္ အစိုးရအတြက္ စစ္တပ္ရဲ႕ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ ဆက္လက္ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြအေပၚ စစ္တပ္က ဗဟုိဦးစီးစနစ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း မစာနာတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ က်ဴးလြန္မႈေတြကုိလည္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" သူမက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္္ဆီးျခင္းႏွင့္ အဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕က သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရကမူ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္း အတုိက္အခံအဖြဲ႕မ်ားက လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ လႈပ္ရွားသူမ်ားက လည္းေကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္ေနၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းက အဆုိပါ ဥပေဒကုိ ျပစ္တင္ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

0 comments:

Post a Comment