Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေတာ့မည့္ ကိစၥအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ျမင္ကြင္းအေပၚ လက္ေတြ႔က်က် အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ Network Myanmar ၏ ဥကၠ႒ Derek Tonkin က မတ္လအတြင္း ထြက္ရွိလာေသာ Burmese Perspectives အမည္ရ စာအုပ္တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ အဆိုျပဳ ေျပာဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေမးခြန္းထုတ္ ေျပာဆုိၾကရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတုိက္အခံ ပါတီကုိ ဦးစားေပးလြန္းသလုိ ျဖစ္ေနၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ ပကတိ ျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း မပါသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္" ဟု ၎၏ စာအုပ္တြင္ ပါ႐ွိသည္။

"အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္တင္ေဝဖန္၍ မရႏုိင္ေသာ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ အမည္ရ သေဘာထား တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစိုးရကမူ NLD က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုကုိမွ် လက္ခံစဥ္းစားရန္ စိတ္ဝင္စားပုံ မရေပ" ဟု Burmese Persective တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

ေရႊဂုံတုိင္ ေၾကညာခ်က္သည္ NLD ၏ ကာလၾကာရွည္စြာ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္၊ ဒီမိုကေရစီ လုိလားေသာ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ လက္သင့္ခံရန္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

Derek Tokin ၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ စစ္အစုိးရကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ျပစ္တင္ ေဝဖန္တတ္ေသာ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ သေဘာထား ရွိသူမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေမ့မထားၾကရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ ရွိေနေစကာမူ အေနာက္ကမာၻက အျဖစ္သည္းေနေသာ NLD ပါတီႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဟူေသာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္မည့္ သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴ မရႈသင့္ပါေၾကာင္း Tokin က ဆိုသည္။

ယခုလတ္တေလာ ကာလက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္စုံတရာ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ သုိေသာ္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုသာ ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ အဆိုပါ အခ်က္မွာ အက်ဥ္းခ် ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ယခု ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ပါတီဝင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ Tokin က ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားတစ္ရပ္ကုိ ဖြင့္ခ်ျပခဲ့သည္။

Tokin ၏အဆိုအရ ျမန္မာတရားရုံးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကသာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရွိ၊မရွိ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ေနာက္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္ ေပးသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

Burmese Perspectives တြင္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း Tokin က ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားေနက် ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပါဝင္သည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာ သေဘာထား အယူအဆ အခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ လက္ရွိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ခြင့္ မရေအာင္ ဟန္႔တားထားျခင္း၊ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားကုိ မဲေပးခြင့္ မျပဳျခင္း အစရွိသည္တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ Tokin က ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ ေသာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမႈ အေပၚတြင္သာ မွီခုိ အားထားေနရသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စာဖတ္သူမ်ား သတိျပဳမိရန္ ေရးသားထားသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ Tokin က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အကဲျဖတ္ ေျပာဆုိသည္။ "ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ တည္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အခြင့္အေရး မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ ဆုိေစကာမူ Tokin က စစ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ယုံၾကည္မႈ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍ NLD ကသာ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္မည့္ လမ္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါက ေကာ္မရွင္ကလည္း NLD ကုိ ေနရာ ေပးလိမ့္မည္ဟု Tokin က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။

ဆုိရလွ်င္ Burmese Perspectives တြင္ လက္ရွိ အတုိက္အခံပါတီ အေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲကို ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားထားသည္။ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကြဲအၿပဲ ျဖစ္၊မျဖစ္ ကုိလည္း ဆန္းစစ္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုသုိ႔ တုိးဝင္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာမွ် ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဘက္ႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကို Tokin က ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့သည္။

၎က "ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္ၾကာ တုိက္ပြဲဝင္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ပါသနည္း" ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အေျဖေပးခဲ့သည္။

"အေျဖမွာ ရွင္းပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ အနာဂတ္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာေသာ အနာဂတ္ပင္ ျဖစ္သည္" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

Mizzima သတင္းကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

0 comments:

Post a Comment