Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

By Nirmal Ghosh, 6th September 2010

မၾကာေသးမီက The Straits Times အပါအဝင္ ထင္ရွားေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ Noeleen Heyzer ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းသည္ ျမန္မာ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ပါက အစိုးရအား အဖက္ မလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အုပ္စုမ်ားကို မ်က္ခံုး ျမင့္တက္ေစသည္။

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္၊ ကုလသမဂၢ၏ အာရွ ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ (ESCAP) အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး အေနျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္းအတြက္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ သူမအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ မထြက္ခြာမီ ညေနက ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျမင္ေတာင္းခံရန္ ကိစၥမ်ားစြာ ပါရွိသြားသည္။

"ကၽြန္မတို႔ အေျခအေနက လြယ္ကူမွပဲ အလုပ္လုပ္ရေတာ့မွာလား" ဟု သူမက ေျပာသည္။

သူမ၏ စာတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္း တိုးတက္လာေရး အတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္သည္ တုိင္းျပည္ တိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း အတြက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ သီးသန္႔ အခြင့္အလမ္းကို ပိုင္ဆိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အေရးႀကီးေသာ ေရြးစရာမ်ားတြင္

-      ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မွ ရေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္

-      ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္မႈ ကြာဟမႈအား က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္

-      ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အားေပးၿပီး၊ လူလတ္ တန္းစားမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္

-      စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ စီးပြားေရးတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ အငယ္စား လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအား ကူညီရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

အထက္ပါ စာရင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲေသာ ဆႏၵမ်ားကို စာရင္းျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ အခက္အခဲမ်ားမွာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Ms Heyzer သည္ စိတ္ဝင္စားမႈ အျပည့္၊ စြမ္းအား အျပည့္ ရွိေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ဆြေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

"အိုင္ဒီယာကေတာ့ တိုးတက္မႈ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စားပြဲေပၚခ် ျပလိုက္တာပါပဲ။ ဒါမွပဲ အဲဒီ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို ၾကည့္ၿပီး၊ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္လာမွာေပါ့" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥကို လုပ္ေနၾကေသာ သူမ်ား၏ စိတ္မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈမ်ားကို နားလည္ ေပးႏိုင္သည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူမ ေျပာလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈသည္ အေရးႀကီးသလို၊ မည္သည့္ အစိုးရ တက္တက္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥသည္လည္း ထပ္တူ အေရးႀကီးေၾကာင္း သူမက ဆုိသည္။

"ကၽြန္မတို႔ ေနာက္ထပ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု မဖြင့္ႏိုင္ဘူးလားလို႔ ေမးရပါမယ္။ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိမယ့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု မဖြင့္ႏိုင္ဘူးလား။ အဆိုပါ ကိစၥကို ပံုေဖာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာသည္။

"အခု အရင္က မလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီကိစၥကို ေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ" ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သူမက ဝန္ခံသည္။

"ကၽြန္မ ပါးလိုတဲ့ သတင္းစကား ကေတာ့ လူသားဘဝ လံုၿခံဳေရးဟာ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ အခုထိေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘယ္သူမွ မလုပ္ေသးပါဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း မရပါဘူး။ သူတို႔ တျဖည္းျဖည္း လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုးေတာ့ ျပင္ပ ကမာၻကေတာ့ ႀကိဳးစားေပးရမွာပဲ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ESCAP အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ အကူအညီ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃) ေဒၚလာသာ ရပါတယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ရင္ လာအိုတြင္ ၆၃ ေဒၚလာ၊ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ၃၇ ေဒၚလာ ရရွိပါတယ္။" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားကို ေထာက္ခံ အားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တာဝန္ ယူတတ္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။ "ကၽြန္မတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တြန္းအား ေပးရပါမယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ မမွ်မတ၊ အားမေကာင္း ေသးဘူး ဆိုရင္ေတာင္၊ လက္မေလ်ာ့သင့္ပါဘူး" ဟု သူမက ေျပာသည္။

သူမသည္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ က်င္းပအၿပီး ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား အေပၚ မူတည္၍ ျပင္ပ ကမာၻက အစိုးရကို အာဏာသိမ္း အစိုးရ (regime) ဟု ေခၚဆိုမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စကားေျပာရန္ ႀကိဳးစားလာၾက လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

Ms. Heyzer သည္ အေစာပိုင္း ကတည္းက ဤအျမင္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေျပာသူ အနည္းငယ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment