Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(25 ဇန္နဝါရီ 2011 ရက္စြဲပါ Asia Time Online မွ Bertil Lintner ၏ Farce follows tragedy in Myanmar ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အကယ္၍သာ ကားလ္မာခ္စ္ (Karl Marx) ၏ အယူအဆ ျဖစ္ေသာ သမိုင္း တစ္ပတ္ လည္တတ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လည္ရာတြင္ အလြမ္းဇာတ္ႏွင့္ စတင္ၿပီး ေနာက္မွ အလိမ္ အညာ၊ အညစ္ အပတ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ဟာသက လိုက္လာ တတ္သည္ ဆိုသည့္ အယူ အဆသာ မွန္ကန္ခဲ့မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏုိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာ႐ွည္ ျဖစ္စဥ္ စတင္ ဝင္ေရာက္ၿပီဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပ ၿပီးခဲ့ၿပီး၊ ပထမဆံုး ပါလီမန္ အသစ္ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေၾကညာခဲ့ျခင္းကို သာမန္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက လံုးဝ စိတ္လႈပ္႐ွားမႈ မ႐ွိေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း ေရးသား ေဝဖန္သူမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္တြင္ ဖန္လာမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ရမ္းသန္း ခန္႔မွန္းလ်က္ ႐ွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားစုက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေမ့ေနပံု ရသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို မ႐ိုးသားေသာ ဆႏၵ ခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ စစ္တပ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာ့ ဆို႐ွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီျဖင့္ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္မ်ားျဖင့္ အစိုးရ ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကာလကို ျပန္စဥ္းစားပါက ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ပါတီ စနစ္ကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး တခ်ိန္က အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွတြင္ အခ်မ္းသားဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ခုအား ႐ုတ္တရက္ စီးပြားေရး ထိုးက်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းခဲ့မႈအား တရား ဝင္ေစၿပီး၊ စစ္တပ္က အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေသခ်ာေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးေသာ ႏုိင္ငံေရး အစီအစဥ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးက  ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ (SLORC) အမည္ျဖင့္ စစ္တပ္မွ တိုက္႐ိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ SLORC  သည္ ႏုိင္ငံ၏ အမည္ကို BURMA မွ MYANMAR သို႔ ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ အမည္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ယခု အခါတြင္မူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အေသ အခ်ာ စီမံထားေသာ ဆႏၵ ခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက က်င္းပေသာ မ႐ိုးသားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ၈၀ % ေက်ာ္ အႏုိင္ရေသာ စစ္တပ္၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကသာ လႊမ္းမိုးဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္အရ ပါလီမန္ ၂၅% ေသာ ေနရာကို စစ္တပ္အတြက္ ခ်န္ထားရသည္။

ထိုမွ လြဲ၍ စစ္တပ္သည္ အခြင့္အေရး မယူ႐ွာေပ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ုံးစဥ္းက ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ပါလီမန္ အမတ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားသည္။ ၎တို႔၏ ေျပာဆုိမႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တိုင္းျပည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ထိပါးသည္ဟု ယူဆပါက ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ေႏွာင္းပိုင္းက ႏုိင္ငံပိုင္ New Light of Myanmar တြင္ စစ္တပ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း အသိေပး ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အတိုက္အခံသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈအား ရပ္သင့္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စုစည္းေရးကို  ေအာင္ျမင္ေအာင္ အစိုးရအား ေထာက္ခံကူညီသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ တည္ဆဲ အစိုးရအား  ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ တိုက္႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ လည္းေကာင္း ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ွိေနသည့္ ၾကားမွ အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို လက္ကိုင္ ထားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း Derek Tonkin က ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ အႀကံ ျပဳထားရာ ရီစရာ ေကာင္းလွသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ မည္မွ် မသမာပါေစ၊ ၎တို႔သည္ အေထာက္အကူ ျပဳေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု ေရးသား ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၎မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ႐ွင္း႐ွင္း လင္းလင္း မေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ သံတမန္ေဟာင္း Priscilla Clapp ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လအနည္းငယ္ အလိုက စစ္တပ္မွ အရာ႐ွိႀကီးငယ္ (၇၀) ခန္႔ အၿငိမ္းစား ယူၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး စိတ္ဓာတ္ ပို႐ွိေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ စစ္တပ္ အရာ႐ွိမ်ား အတြက္ လမ္းခင္းေပးျခင္း သဖြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ အရပ္သား အသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ ေလထဲတြင္ပင္ ႐ွိလိမ့္မည္ဟု သူမက အႀကံျပဳသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္က စစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္သည္ ျဖစ္ေစ မခၽြတ္သည္ ျဖစ္ေစ ဘာမွ် မထူးေပ။ ယေန႔တြင္လည္း စစ္တပ္မွ အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ ထားေရးကိုသာ စဥ္းစားပါက ဘာမွ် ထူးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူပင္ ပါလီမန္ထဲမွ အတိုက္အခံမ်ား၏ အသံ တိုးတိုးေလးလည္း ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်ေပးေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြး ေထာက္ခံၾကရသည္။

အကယ္၍ USDP မွ မဟုတ္ေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ ပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏ အမိန္႔ကို စိန္ေခၚ ရဲခဲ့ပါက အပါအဝင္ အေျခခံ ဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႐ွိသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒ အပိုင္ ၄၁၃ အရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား စီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္  ၎ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ရန္ အပ္ႏွင္းရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ပါလီမန္သစ္တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ (အထက္ လႊတ္ေတာ္) ၌ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ၁၆၈ ေနရာႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ၅၆ ေနရာ ပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္ လႊတ္ေတာ္) တြင္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ေနရာ ၃၃၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ၁၁၀ ပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂၉ ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၉ ေနရာ အႏိုင္ ရ႐ွိထားၿပီး တပ္မေတာ္မွ ၂၅ % ထပ္ေဆာင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္သစ္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ တြင္လည္း စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေဟာင္းကိုပင္ ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။

လစ္လ်ဴ႐ႈေနႏုိင္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား

အာဆီယံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါတနာမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား တိုးတက္မႈ တစ္ခု အျဖစ္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကး အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံ Lombok ကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ အစည္းအေဝးတြင္ အိမ္႐ွင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Marty Natalegawa က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ပြင့္လင္းၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေစာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတြ႕ျမင္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အာဆီယံ ႏိုင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး အရ အေရး ယူထားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး အရ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒ အျဖစ္ မ်ားစြာ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ား ႐ွိေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ် ဖြင့္ဟခဲ့ျခင္း မ႐ွိေပ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား မွာၾကားရာတြင္ "သင္တို႔ဟာ အကယ္၍ တစ္ဖက္လူရဲ႕ အားသာခ်က္ကို ေ႐ွာင္႐ွား၊ အမွားကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၊ အားနည္းခ်က္ကို ထိုးႏွက္ႏုိင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္အရာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ အႏုိင္ ယူႏုိင္မွာပါ"ဟု ဆိုခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ အျခား အဆင့္ အတန္းမ်ားကလည္း ယင္းအမွာ စကားကို တိတိက်က် အသဲစြဲ မွတ္သားထားၾကသည္။ အတိုက္အခံ အုပ္စု၏ အားထားရာ ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာမူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏုိင္ေအာင္ တားဆီးျခင္း ခံခဲ့ရကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔တြင္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ အတိုက္ အခံတို႔၏ အားနည္းခ်က္မွာ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မ႐ွိျခင္း ျဖစ္သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး/မဝင္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္လိုေသာ အုပ္စုမွာ ယခုအခါ ယင္းကိစၥ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနဖြယ္ ႐ွိသည္။ NLD ပါတီဝင္ ေဟာင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ NDF ပါတီသစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္တြင္ (၁၆) ေနရာ မွ်သာ အႏုိင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ေသခ်ာေပါက္ မွန္းဆႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ NDF ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မွ်တမႈ မ႐ွိသည့္ ကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ မဲဆႏၵနယ္ ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ တုိင္းျပည္ အႏွံ႔မွ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ သတင္းေပးမႈမ်ားအရ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး အႏုိင္ရမည့္ လကၡဏာ ေပၚလာပါက ၎ရလဒ္ကို ဟန္႔တားရန္ အတြက္ "ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲ" ဟု ေခၚေသာ မဲပံုးမ်ား ေရာက္လာသည္ဟု သိရွိရသည္။ ႀကံ႕ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုယ္စားလွယ္ ျပတ္ျပတ္ သားသား အႏုိင္ရပံု မေပၚသည့္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္လည္း မဲေရတြက္မႈကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျမန္မာ အစိုးရကို အစဥ္အဆက္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းျပည္မ်ား တြင္လည္း အယူအဆ ကြဲလ်က္ ႐ွိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တခ်ိန္က ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဗာဂ်ီးနီးယား အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Jim Webb သည္ ဒဂၤါးျပား ေျပာင္းျပန္ လွန္သကဲ့သို႔ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ရုတ္သိမ္းေရး ေထာက္ခံသူ တစ္ဦး ျဖစ္လာကာ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဥေရာပ သမဂၢ တြင္လည္း  ေျမာက္ျမားစြာေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အစီအစဥ္မ်ား ၾကားမွပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွ ဦးျမင့္စိုးက "အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဥေရာပ တုိင္းျပည္ေတြထဲက ဂ်ာမနီဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပင္သစ္၏ Total က အဓိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားေသာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတြင္ မူလ႐ွိႏွင့္ၿပီးသား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေပၚတြင္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားက လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိပါ။

ယခုအခါ အျခား ဥေရာပ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အသံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားေနရၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား အၾကားတြင္ "ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ အယူအဆ အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကို ေထာက္ခံသည့္ သေဘာထားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံေနသည္။  ယင္းကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသူမ်ားမွာ အျခား ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းေရး မူဝါဒသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ အလားတူ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနပံု ရသည္။

အာဆီယံသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ တဆင့္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ယခင္ ကတည္းက ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလက Wikileaks မွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္အဆင့္ အေမရိကန္ သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ Cabal မ်ားတြင္ စကာၤပူ ဝါရင့္ ေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္ယူက ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ မိုက္မဲသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဆက္ဆံရသည္မွာ လက္ေပါက္ ကပ္လွသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္ကို သိ႐ွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ "ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရတာ လူေသေကာင္ႏွင့္ စကား ေျပာရသလိုပါပဲ" ဟု  လီကြမ္ယူက မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္သည္ အာဆီယံ၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံ ညႇိႏိႈင္းမႈအေပၚ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အျမင္က်ယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ျပတ္သားေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယခု​ ႐ႈေဒါင့္မွ ၾကည့္ပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အလြမ္းဇာတ္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ အလိမ္အညာ ျပဇာတ္အျဖစ္ ေျပာင္းသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳး ရလဒ္မွာ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ တစ္ပါတီ အာဏာ႐ွင္ စနစ္ေဟာင္းကို နာမည္မွ လြဲ၍ အရာရာ အားလံုး ျပန္လည္ အသက္ သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေျခခ ံဥပေဒသစ္က အာမခံ ထားသည့္ အတိုင္း စစ္တပ္ လႊမ္းမိုးေသာ အစိုးရသစ္ လက္ေအာက္တြင္  အတိုက္အခံ သေဘာထား အနည္းငယ္က ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

အာဏာ႐ွင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပင္လွ်င္ ၎တို႔၏ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ပါတီစံု တရားဝင္ ထား႐ွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္ ၾသဇာႀကီး ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအျပင္ ပါတီ ၈ ခု ႐&