Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

နီေပါႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးဘုရင္အား ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဖိအားေပးေသာ နည္းလမ္း အခ်ိဳ႕သည္ နီေပါႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ရာ ေရာက္သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Ramesh Nath က ျပည္တြင္းစစ္ ဇာတ္ရွိန္ ျမင့္ေနခ်ိန္၌ စုိးရိမ္ ပူပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝီကီလိဒ္က ထုတ္ေဖာ္လုိက္ေသာ သံတမန္ ေၾကးနန္းအရ သိရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းတြင္ ထုိစဥ္က နီေပါ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Ramesh Nath ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေၾကးနန္းကုိ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာသစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဝီကီလိခ္ (WikiLeaks) က ေဖာ္ထုတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသုံးသပ္ခ်က္ကုိ နီေပါႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး James Moriarty ႏွင့္ နီေပါ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရာတြင္ နီေပါႏုိင္ငံအား ေမာ္သူပုန္မ်ား လက္ေအာက္သုိ႔ မက်ေရာက္ေအာင္ ဘုရင္ ဂ်န္ဒရာက အကာအကြယ္ ေပးလာေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအား Ramesh Nath မည္မွ် အတုိင္း အတာအထိ တုိက္တြန္းခဲ့ပုံကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ နီေပါႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေန မ်ိဳးထဲသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေစႏုိင္ဟု ယူဆမိေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ နီေပါႏုိင္ငံ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ သြားႏုိင္ေရး အတြက္သာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ နီေပါ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ က်င့္သုံးေရး အတြက္ ဖိအား ေပးေနျခင္းထက္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းၿပီး ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ထင္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ နီေပါႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္သာ ရွိခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔တြင္ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သံတမန္ ေၾကးနန္းက ေဖာ္ျပသည္။ ျပႆနာ အားလုံးကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ နီေပါဘုရင္ အၾကား ျပည့္ဝေသာ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္။

အကယ္၍ နီေပါ ဘုရင္မင္းျမတ္က ၎အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ မွီခို အားထားႏုိင္သည္ဟု သိခဲ့ပါက အရာရာမွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက အသိေပး ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး James Moriarty က "အကယ္၍ နီေပါ ဘုရင္မင္းျမတ္ကသာ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ ႏွင့္အတူ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေၾကညာကာ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အားလုံးကုိ လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိခဲ့မည္ ဆုိပါက အေမရိကန္သည္ နီေပါအတြက္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္" ဟု တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိက ျပႆနာႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ရာ ဘုရင္မင္းျမတ္ အေနျဖင့္ ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေရွာင္ကြင္းကာ အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစိုးရ အဖြဲ႕သုိ႔ ပူးေပါင္းရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက အဆုိျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးက အဆုိပါ အဆုိျပဳခ်က္သည္ ပါတီမ်ားကုိ အေသသတ္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစသည့္ အတြက္ လက္သင့္မခံႏုိင္ဟု ရႈျမင္ခဲ့သည္။

Hindustan Times မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment