Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ စံႏႈန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား

          ယေန႔ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ကားတန္းရွည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္တန္းႀကီးမ်ား စိတ္ေမာဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ တန္းစီေနသူမ်ားထဲတြင္ စက္သံုးဆီအတြက္လာေရာက္ဝယ္ယူသူဦးေရထက္ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ လာေရာက္ တန္းစီသူမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္သံုးစဲြမည့္သူက ထုိမွ်ၾကာၾကာ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ပံုမရ။ တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏွင့္သာ ျပန္လည္ဝယ္ယူၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္သို႔သြားၾကရသည္။

            ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ထိုသို႔တဆင့္ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပတြင္ စက္သံုးဆီေစ်းျမင့္ေနရ ျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရအထက္ပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တမင္တကာစီစဥ္ဖန္တီးယူခဲ့ေၾကာင္း ေရႊျပည္ေတာ္အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို အျမတ္ေငြ ၂၀၀ က်ပ္သာယူေစၿပီး တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခိုင္းျခင္းျဖစ္ ရာ ထိုအျမတ္ေငြ ၂၀၀က်ပ္သည္ ဆီသယ္ယူခႏွင့္ နယ္ပို႔ရသည့္စားရိတ္မ်ားအတြက္ မည္သုိ႔မွ် မကာမိေတာ့ပဲ ပို္င္ရွင္မ်ားက ရန္ကုန္တြင္ပင္ ကုန္ေအာင္ေရာင္းသည္။ တဆင့္ဝယ္သူတို႔က အျမတ္တင္ေရာင္းသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေစတနာထားလုပ္ကိုင္ေပး သည့္တိုင္ ျပင္ပတြင္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကႀကီးထြားၿမဲႀကီးထြားသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေသခ်ာစြာအကြက္ခ်စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ဒီဇယ္တြင္ ထိုျပသနာမရွိဟု သိရသည္။

            ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ ထိုကိစၥမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသူမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုခဲ့သလိုပင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္တို႔က နယ္ကိုမပို႔ေတာ့ဘဲ ရန္ကုန္တြင္ပင္ ေရာင္းသည္။  မိမိထံလာသည့္ေစ်းဝယ္ မည္သူ ပင္ျဖစ္ေစေရာင္းရမည္မွာ စီးပြားေရးအရၾကည့္လွ်င္ ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္မွန္ေနသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေမွာင္ခိုသမားမ်ားမွာ ဆီဆိုင္ႀကီး မ်ားပတ္လည္တြင္ စခန္းခ်ကာ တေနကုန္ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႀကီးလာသည္။ သူတို႔ေတြဘာလို႔  ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ၾကတာလဲဟု ကြ်န္ေတာ္ေတြးၾကည့္သည္။ အလုပ္မရွိလို႔ ဝင္ေငြရမယ့္အလုပ္လုပ္တာဟု လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကအလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္မေပးႏိုင္လို႔လုပ္ၾကရတာဟုဆိုလွ်င္လည္း မမွားေသး။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေရာင္းခ်ၾကမည္ျဖစ္၍ ယခုလက္ရွိ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ၂၅၀၀က်ပ္ထက္အနည္းငယ္မ်ားေစကာမူ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ရွိေစ်းေလာက္ေတာ့ မမ်ားေလာက္ဟု ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္သည္။ 

            ပြင့္လင္းစြာေျပာရလွ်င္ အထက္ပါသံုးသပ္ခ်က္သည္ မ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မယံုၾကည္ပါ။ ယခုပင္လွ်င္ၾကားေနရပါၿပီ၊ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမွာင္ခိုဝယ္သူမ်ား စည္းဝါး ကိုက္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဓာတ္ဆီဆိုင္မွဝန္ထမ္းမ်ားက ပိုက္ဆံပိုေပးလွ်င္ ဆီပိုထည့္ေပးမည္ဟု ကားသမားတို႔ကို စည္းရံုးၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အလဲြသံုးေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ မည္သို႔ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ပါမည္နည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္က လြတ္လပ္စြာေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳလွ်င္ေသာ္မွ ပုဂၢလိက ဓာတ္ဆီဆိုင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔  ဆိုင္ခန္းေနရာ၊ စက္ကရိယာ ပစၥည္း၊ ဝန္ထမ္းစားရိတ္ႏွင့္အခြန္အခမ်ားကုန္က်ခံ၍ လုပ္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မွာ လက္တစ္ဆုပ္စာသာရွိေပမည္။  ထိုဆိုင္ႀကီးမ်ားမွ တဆင့္ဝယ္ယူကာ အိမ္တြင္ပင္ ခြက္ခ်င္ႏွင့္ ေရာင္းမည့္သူမ်ား ရွိေနပါလိမ့္ဦးမည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုေဖာ္ေဆာင္၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

            အထက္ပါဓာတ္ဆီဆိုင္ကိစၥႏွင့္မလံုေလာက္ေသးလွ်င္ မည္သို႔မွ် ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းမျပဳရသည့္ ရုပ္ရွင္လက္မွတ္ကို သာၾကည့္ၾကပါကုန္။  ရန္ကုန္တြင္ သမၼတ၊ မႏ ၱေလးတြင္ၿမိဳ႕မ၊ ဝင္းလိုက္ စသည့္ရုပ္ရွင္ရံုႀကီးမ်ားတြင္  ရုပ္ရွင္လက္မွတ္ေမွာင္ခို ေရာင္းသူမ်ားကို မ်က္စိေနာက္ေအာင္၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ ရဲကဖမ္း သည္ဟု ထင္ပါသလား၊ မထင္ပါႏွင့္မိတ္ေဆြ၊ ရဲမ်ားေရွ႕တြင္ပင္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံု ေမွာင္ခိုလက္မွတ္လု ေရာင္းရင္း ေရာင္းသူအခ်င္းခ်င္း ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ရန္ျဖစ္ၾက၊ ဆဲေရးတိုင္းထြာေနၾကသည္မွာ ထိုအနားတေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျမင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့သိကၡာပါက်ဆင္းရသည္။

            ေနာက္တစ္ခုဆက္ပါဦးမည္။ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕တြင္ မတလ ဆိုင္ကယ္မ်ား လိုင္စင္ခ်ထားေပးစဥ္ကျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကယ္ေတြ လိုင္စင္ဝင္ရန္တန္းစီၾကရသည္။ ထိုသို႔တန္းစီရာတြင္ လိုင္စင္ရၿပီးသားဆိုင္ကယ္မ်ားလည္းဝင္ေရာက္တန္းစီၾကသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္နည္းဟု ေမးလွ်င္ လိုင္စင္ေပးျခင္းသည္ ကာလအကန္႔အသတ္ႏွင့္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ခ်ိန္မတိုင္ခင္လိုင္စင္ဝင္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေရးႀကီးသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မနက္ေလးနာရီတည္းကပင္လွ်င္ ထ၍တန္းစီၾကရသည္။ ဤအခ်က္ကို စီးပြားေရးအျမင္ေကာင္းစြာရွိေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ေကာင္းစြာအသံုးခ်ကာ ေငြရွာေတာ့သည္။ အိမ္တြင္ရွိသမွ် ဆိုင္ကယ္အေဟာင္း၊အသစ္ကုန္ထုတ္ကာ တန္းစီၾကသည္။ ထိုေနရာကို လိုင္စင္ဝင္လိုသူကို တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ပင္ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ဝင္ရာဌာနမွာ စခန္းႀကီးတစ္ခုသဖြယ္၊ ပဲြေတာ္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ စည္ကားလွ်က္ရွိခဲ့သည္။ ေနရာေရာင္းစားရန္ ဆိုင္ကယ္မရွိသူက ဆိုင္ကယ္ကို တစ္ရက္ ႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ငွားရမ္းကာ လာေရာက္ တန္းစီသည္။ ဘယ္စည္ပင္ကမွ မဖမ္းပါ၊ ဘယ္ရယ္ကမွမဖမ္းပါ၊ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေပးလိုက္လွ်င္အဆင္ေျပပါသည္။

            ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တခမ္းတနားမေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ အားလံုး လဲသိၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေရးလဲအေၾကာင္းထူးမည္မဟုတ္၍ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဓာတ္ဆီေမွာင္ခိုသမားမ်ား၊ လက္မွတ္ေမွာင္ခိုသ မားမ်ား၊ ေနရာေမွာင္ခိုသမား၊ ဘာေမွာင္ခိုသမား၊ ညာေမွာင္ခိုသမားတို႔ကား အမွန္တကယ္ပင္ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းလြန္း၍ လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလဲ အလုပ္အကိုင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာလည္းမွန္ပါသည္။

            ႏိုင္ငံေတာ္က အမွန္တကယ္အလုပ္အကိုင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ေရာ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ရပ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္လားဟု ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိသည္။ မေပ်ာက္ေတာ့ပါ။ လြယ္ကူစြာေငြရေသာအလုပ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြ နစ္ေျမာ သြားၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္အလုပ္လား မလုပ္သင့္ဘူးလားဟု မေတြးၾကေတာ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ အလဲြသုံးမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

            အထက္ပါအျဖစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာမွာပဲၾကည့္ၾကည့္ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္တို႔ကလည္း မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳေရာင္းသည္။ ေမွာင္ခိုသမားတို႔လည္း ေျပာင္ေျပာတင္းတင္းပင္ အနီးအနားမွာ ျပန္လည္ေရာင္းၾကသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း သူတို႔ရပိုင္ခြင့္ရလွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ ျပႆနာမရွာပါ။ အားလံုးအဆင္ေျပပါသည္။ ဖုန္းေမွာင္ခိုသမား၊ လူေမွာင္ခိုသမားအထိလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနပါေသးသည္။

            ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္က  ကိုယ္က်င့္တရား၊ သိကၡာႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သူလဲသူ႔ရေပါက္ရလမ္း ရွာတာ၊ ငါလဲငါ့ရေပါက္ရလမ္းရွာတာပဲဟုယူဆၾကကာ စည္းကမ္းမဲ့မႈမ်ားႏွင့္ သိကၡာပို္င္းဆိုင္ရာမ်ားဆံုးရံႈးလာသည္။ အႏွစ္ေလး ဆယ္ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ေနလာခဲ့ရျခင္းမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူထုကို ႏိုင္ငံေရးဘက္သို႔ လွည့္မလာႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈမ်ားဆီ တြန္းပို႔ထားမႈမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စံႏႈန္းက်င့္ဝတ္မ်ား (Moral Value) မ်ားကိုပါ ျပဳန္းတီးသြားေစခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းလစာတိုးတိုင္း မည္သည့္ပညာရွင္ကခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဝါဒျဖစ္သည္မသိ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ အၿပိဳင္တက္ၾကသည္။ အစိုးရက ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားထုတ္ေဝ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ၍ဟု အေၾကာင္းျပႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ထိုမွ်ေလာက္ေတာ့ အဆင္ျခင္မဲ့မည္မဟုတ္ေပ။ အတိုင္းအတာႏွင့္ ကန္႔သတ္ ခ်က္အတြင္း၌သာ လုပ္ေဆာင္ေပလိမ့္မည္။ စိုးရိမ္ပူပန္လြန္းတတ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာမ်ားက ေစ်းႀကိဳတက္ထားလိုက္သည္။ ဤသို႔ေသာ စိတ္ဓာတ္အခံမ်ားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တဖြဖြလိုလိုခ်င္ခ်င္ ေတာင့္တခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီးဆီသို႔ မည္သို႔ခ်ီတက္ၾက ပါမည္နည္း။ မီးရထားေပၚတြင္ ဆိုဖာခံုမ်ားကို ဓားႏွင့္ထုိးခဲြထားျခင္း၊ မီးသီးမ်ားျဖဳတ္ခိုးထားျခင္း၊ ဒီအစိုးရက မီးပင္လွ်င္မွန္ေအာင္ မေပးရေကာင္းလားဟုဆိုကာ လမ္းေဘးဓါတ္တိုင္မွ မီးလံုးမ်ား၊ ဖန္ေခ်ာင္းမ်ားကို ေလးခြျဖင့္လက္သရမ္းလိုက္ျခင္းမ်ားက စည္းကမ္းျပည့္ဝမႈႏွင့္တာဝန္ယူမႈတို႔ကို တန္ဖိုးထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီးႏွင့္ကိုက္ညီပါမည္လား။

            ဒီမိုကေရစီရရွိရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားလိုပါသည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း လိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေမ့မထားသင့္သည္မွာ ကြ်ႏု္တို႔၏ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသိကၡာမ်ားကို ျပည္လည္တည္ေဆာက္ၾကဖို႔က အဓိကက်သည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

            ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ေဆာင္ပုဒ္ေလးကိုပင္ ကိုးကား၍ အဆံုးသတ္လိုပါသည္။ ေရျမင့္မွၾကာတင့္မည္။ လူမ်ိဳးျမင့္မွ တိုင္းျပည္ျမင့္မည္ဟူ၍ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(အထက္ပါ သတင္းမ်ားကို ေရႊျပည္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခေရာ္နီကယ္ ပရိတ္သတ္ မ်ားအတြက္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုအခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈရ သည့္အေလွ်ာက္ ေပးရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ရလဒ္ တခုခုကိုရရွိေက်နပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေပးပို႔သည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား အားလံုးသည္ yangon chronicle ၏ အာေဘာ္(လံုးဝ)မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)

                                                                                                 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment