Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၀.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဥပေဒသစ္ျဖင့္ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္

(Burma News မွ 9,August,2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Expects To Attract FDIs With New Law” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. Pepsi ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳရည္ေရာင္းခ်မည္                     

(10 August 2012ရက္စြဲပါ Reters ၏ “Pepsi Allowed To Sell Drinks in Myanmar” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဥပေဒသစ္ျဖင့္ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္

(Burma News မွ 9,August,2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Expects To Attract FDIs With New Law” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ေနရာမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ႏို္င္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကို ယခုလကုန္တြင္ ေၾကညာေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ယင္းဥပေဒသည္ ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ မေလးရွားအပါအဝင္ အျခားႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ အပါအဝင္ အဓိက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားစြာဟာ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ေၾကညာျပ႒ာန္းတာကို ေစာင့္ ဆိုင္းေနၾကေပမယ့္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသထားၾကပါတယ္” ဟု၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ထင္ရာစိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံေဟာင္းမွ စြန္႔ခြာ႐ုန္းထြက္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီဖြယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အစိုး ရက ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မေလးရွား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(FMM)က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “ျမန္မာ့ေစ်း ကြက္ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား”ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pepsi ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳရည္ေရာင္းခ်မည္                     

(10 August 2012ရက္စြဲပါ Reters ၏ Pepsi Allowed To Sell Drinks in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ပက္စီကုမၸဏီက ၎သည္၎၏ အခ်ိဳရည္အခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား Diamond Star ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပက္စီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ခန္႔ရွိ ၿပီ ျဖစ္သည္။

                သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒိုင္းမြန္းစတားကုမၸဏီသည္ ပက္(ပ)စီ၊ ကိုလာ၊ 7 Upႏွင့္ Mirindeမ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ပက္စီကုမၸဏီသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝယ္ယူတင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ပက္(ပ)စီကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျခားအခြင့္အလမ္း မ်ားကိုအကဲျဖတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္ ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲၿပီး အေမရိ ကန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပက္(ပ)စီသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၎အၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီကလည္း ဇြန္ လက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရကခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၀.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေခ်ာင္ပိတ္မိေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ ျမန္မာ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Digs itself a Big Hole” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. OIC အား႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ စံုစမ္းခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာစဥ္းစား

(Jakata News မွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Marty: Myanmar Considering Allowing OIC To Investigate Rohingya Situation” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆူပူအုံၾကြမႈအေပၚ အေမရိကန္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္

(UPI သတင္းဌာနမွ 9 August 2012 ရက္စြဲပါ “U.S Keeping Tabs On Myanmar Violance” ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အာဆီယံစဥ္းစား

 (The Jakarta Globe မွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Asean Mulls Assistance for Myanmar Rohingya” ကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေခ်ာင္ပိတ္မိေအာင္ဖန္တီးေနသည့္ျမန္မာ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 8 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Digs Itself a Big Hole” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရသည္ အေနာက္ဘက္ေဒသရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္ေရးရာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္မည့္ အေျခအေနထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မသိလုိက္မသိဘာသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေသာနည္းျဖင့္တစ္မ်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အျပစ္ပုံခ်သည့္ နည္းျဖင့္တစ္ဖုံ ကုိင္တြယ္ႏွိမ္နင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အတုိခ်ံဳး ေျပာရမည္ ဆုိပါက ေနျပည္ေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား လြဲမွားေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူ ေပါင္းမည္၍မည္မွ် ေသဆုံးၿပီး မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟူေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းမ်ိဳး ရရွိရန္ ခဲယဥ္း သလုိ လူစုဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အေသးစိတ္ ႏွင့္အာဏာပုိင္မ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံ တုံ႔ျပန္သည္ဟူသည္ကုိလည္း သိရွိရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူထြက္ေပၚလာေသာသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ လူေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသေၾကပ်က္စီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ  အေဆာက္အအုံေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ပ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ကလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြားပင္ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ရခုိင္ကိစၥကုိ အသာထား။ လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပႆနာကုိ ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးပင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာအာဏာပုိင္ တုိ႔သည္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈရန္သာ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း၅၀တာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြန္းႏုိင္ေရးမွာ မည္သုိ႔မွ် လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

အမွန္ဆုိရလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ လြဲ မွား ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပသတင္းစာဆရာမ်ား ဝင္ေရာက္သတင္းရယူမႈကုိ ပိတ္ပင္ ထားျခင္းက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးမီဒီယာမ်ား ပုိမုိထြက္ေပၚလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ရွိ၏။လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ"ဘက္လုိက္မႈမရွိေသာ သတင္းေပး ပုိ႔ခ်က္မ်ား" ထြက္ေပၚလာရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ဤနည္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အစုိးရက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားအေပၚ ပုိမုိဖိႏွိပ္ အေရး ယူမႈမ်ား မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္လာေတာ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရက ပုဂၢလိကသတင္းစာႏွစ္ေစာင္ကုိထုတ္ေဝခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ ဆင္ဆာဘုတ္ အဖြဲ႕သုိ႔ ဦးစြာတင္ျပမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ သတင္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္မူ ျမန္မာသတင္း ေထာက္မ်ားက မီဒီယာဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ယင္းသုိ႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိၾကသည့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားကုိကမာၻ႔မီဒီယာအသုိင္းအဝုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလုိအေလ်ာက္ စာနာေထာက္ထား လာၾကမည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္ ေသာမတ္စ္ကန္တားနားကျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိထုတ္ေဖာ္ေပးႏုိင္မည့္ စစ္မွန္ေသာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေနာက္ထပ္အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မေပၚထြက္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ကအင္အားအလြန္အကၽြံသုံးကာ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းေကာင္း ႏွိမ္နင္းခဲ့ႏုိင္သည္ဟူ၍ ေျဗာင္က်က်ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ကင္တားနားကုိ ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ကိစၥတစ္ခု ရွိေနေသးသည္။

ယင္းမွာ ရခုိင္ကိစၥက အစၥလာမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC)၏ အာရုံကုိ ဖမ္းစားလုိက္ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ေနပါသည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚမႈမ်ားကုိ အေသအခ်ာ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ေရး အတြက္ မစ္ရွင္တစ္ခု ေစလႊတ္ရန္ OICက အဆုိျပဳ ေတာင္းဆုိထားသည္။ OIC တြင္အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္မေလးရွားတုိ႔ပါဝင္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာမူ ေလ့လာသူအဆင့္ အျဖစ္သာ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ လမ္းတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ရခုိင္ကိစၥကုိ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏုိင္သလုိ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကုိ ဖြင့္ျပလာႏုိင္သည္။

ထုိသုိ႔ဖြင့္ျပပါက ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း၏ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကုိခံယူရန္သာရွိေတာ့သည္။ အကယ္၍ျမန္မာအစုိးရသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ လမ္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိပါက ျမန္မာအတြက္ေရာ အာဆီယံအတြက္ပါ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚရရွိေစမည္ သာပင္ျဖစ္၏။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆူပူအုံၾကြမႈအေပၚ အေမရိကန္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္

(UPI သတင္းဌာနမွ 9 August 2012 ရက္စြဲပါ “U.S Keeping Tabs On Myanmar Violance” ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဆူပူအုံၾကြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလုံးက ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ လက္ကုိင္ထားသင့္သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္အစုိးရသည္ မြတ္စလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Farah Pandith ဆုိသူအား ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

"မစၥ Farah Pandith သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ " ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းအက်ဥ္း ထုတ္ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စ လင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆုိပါ ဆူပူအုံၾကြမႈ ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၇၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရ၏ ကိန္းဂဏန္း မ်ားက ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုတုိ႔က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္ ေသာမတ္ကန္တားနားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္  ပတ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ အကဲျဖတ္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ပက္ထရစ္ ဗင္ထရဲလ္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးကပ္ ေစာင့္ ၾကည့္လ်က္ ရွိေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

"ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးေတြအေနနဲ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယခင္ကလုိပဲ ဆက္လက္တုိက္တြန္း လုိပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ထပ္မံမျပဳလုပ္ဖုိ႔၊ အခ်င္းခ်င္းခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ဖုိ႔၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ စြဲကုိင္ထား&