Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ကာ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားေကာင္းစားေရးျဖင့္သာ လုပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘိဇနက္အီလစ္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလုိေသာေၾကာင့္ ၎ႏွင့္နီးစပ္ေသာ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အသုိင္း အဝုိင္းကုိ လႊဲေျပာင္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ယာေျမမ်ား၊ ေလာင္စာဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္း ၃၀၀ ခန္႔ကုိယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားစုမွာ အမ်ားျပည္သူ မသိေအာင္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ား အရပ္ဘက္အဝတ္အစား ေျပာင္းဝတ္ (စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္)ၿပီး တန္ဖုိးႀကီးလွေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔မိသားစုဝင္၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးမႈမ်ားပါဝင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အဖုိးတန္လွေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္မ်ား ၎တုိ႔လက္ဝယ္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ အနာဂတ္ကာလ အရပ္ဘက္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၎တုိ႔က စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အီလစ္အသြင္မွ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အီလစ္အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေတြ မ်ားျပားလာဖုိ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးေနတာပါ" ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Jacob Ramsay ကသုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

"စစ္တပ္ရဲ႕ ထိပ္ပုိင္းရာထူးေနရာမွာရွိခဲ့ၿပီး အခု စစ္ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္လုိက္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ စစ္အရာရွိႀကီးေတြကုိလည္း အရပ္ဘက္ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ထိပ္ပုိင္းေနရာ ျပန္ရေအာင္ယူဖုိ႔ စစ္အစုိးရက စည္းရုံးေနတယ္။ ေငြရေပါက္ရွိမယ့္ အခြင့္အေရးေတြျပၿပီး ေခ်ာ့ျမဴေနတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။

မစၥတာ Jacob Ramsay က ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ အင္ဒုိးနီးရွား ႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလကုိ မုိဒယ္အျဖစ္ထားကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။

Reuters သတင္းကုိဘာသာျပန္္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment