Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ AAPP မွ 2189 Political Prisoners in Burma ကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၂၁၈၉ ဦး ရွိ ယခင္လက ကိန္းဂဏန္း ၂၂၀၃ ဦးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၆ ဦး လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ အေတာ အတြင္းက အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦးကို ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၆ ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း လူငါးဦး ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာတြင္ သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို ဖမ္းဆီးထားမႈမ်ားကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ ေနသည့္အတြက္ ယခုလ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။

လမ္းပန္း ခက္ခဲေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ေဆးကုသခြင့္ မရရွိျခင္း စေသာ ဆိုး၀ါး နိမ့္က်သည့္ အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး အက်ဥ္းသား ၁၄၂ ဦး က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုး၀ါးေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားစြာ အေပၚ ဆိုး၀ါးစြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံမႈမ်ား ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယခု ေဖာ္ျပမည့္ ကိစၥ တစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ေသေၾကပ်က္စီး ရေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထင္ရွားေပၚလြင္ ေစပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သံဃာေတာ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေနမိႏၵမွာ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသြားခဲ့သည္။ သူသည္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈ၊ ေဆးကုသခြင့္ လံုေလာက္စြာ မရမႈတို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ အသက္ ဆံုး႐ံႈးရေသာ ၁၄၆ ဦးေျမာက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ျဖစ္သည္။ ဦးေနမိႏၵသည္ စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္း ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားခဲ့သည္။ ပါးစပ္တြင္ အနာမ်ား ေပါက္လာသျဖင့္ အစာ စားျခင္းႏွင့္ ေရေသာက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေရျပား ေရာဂါမ်ားပါ ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ ေဆးကုသခြင့္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ အေလာင္းကို ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ သၿဂိဳလ္ လိုက္သည္။

အလုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ႏိုင္လင္း မွာလည္း ယင္း၏ အိမ္ႏွင့္ မိုင္ ၆၈၀ ေ၀းေသာ စစ္ကိုင္းတုိင္း ကေလးေထာင္သို႔ အင္းစိန္ေထာင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း ပို႔ေဆာင္ျခင္း ခံရသည္။ ယင္းသည္ ေသြးကင္ဆာ ေရာဂါ (Leukemia) ခံစားေနရၿပီး တစ္လလွ်င္ ေသြးတစ္ပုလင္း သြင္းရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ဆရာ၀န္ မရွိေသာ ကေလးေထာင္တြင္ လစဥ္ ေသြးသြင္းျခင္း မရွိပါက ယင္းသည္လည္း ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္။

ယခုလ အတြင္း သတိျပဳစရာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၆ ဦး လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိစၥသည္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လႊတ္လာသူ အားလံုးသည္ ယင္းတို႔၏ ျပစ္ဒဏ္ ကာလကို အျပည့္အ၀ ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာ့ရက္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယင္းတို႔ အနက္မွ တစ္ဦးဆိုလွ်င္ သူမ၏ ကနဦး ျပစ္ဒဏ္ထက္ ၄ လ ပို က်ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment