Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေဒ၀ူးက တရုတ္ကိုေရာင္း

(From Alexander's Gas and Oil Research Store)

26 - Aug - 2009

 

          ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္အိႏၵိယတို႕မွကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္းထားေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း (Consortium) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ . ဘီလီယံ (ေပါင္စတာလင္ . ဘီလီယံ) ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားပါသည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားကို ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

          ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Daewoo International ဦးေဆာင္ေသာ အဆိုပါစီးပြားေရးအဖြဲ႕ အစည္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ China National Petroleum Corporation (CNPC) သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမွ ထုတ္ယူရရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ႏွစ္ ၃၀ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာ တူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအေပၚ တရုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အေရးပါမႈကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္၌ တည္ရွိေသာ အထီးက်န္ၿပီး ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

          အထက္ပါစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း (Consortium) တြင္ ေဒ၀ူးသည္ ၅၁% ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ အျခားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ေရနံကုမၸဏီ ONGC အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ GAIL Korea Gas ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရပိုင္ MOGE တို႕ပါ၀င္ၾကပါသည္။

          အဆိုပါ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ အလြန္တရာႀကီးမားေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕နယ္ေျမမွ ထြက္ရွိပါ သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ရွိေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕နယ္ေျမႏွင့္ ေရႊျဖဴသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ နယ္ေျမမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ေဒ၀ူး၏ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ 3 tn မွ 6 tcf အတြင္းရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။

          အဆိုပါ သဘာ၀အရင္းအျမစ္သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ အလြန္တရာတန္ဖိုးႀကီးမား ၿပီး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းရေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံခန္႕ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းရ ပါသည္။

          တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္မူ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းအေပၚ မ်က္စိက်လ်က္ ရွိေနေပသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ႕လိုအပ္ခ်က္ကလည္း တိုးတက္လာေနၿပီး၊ ၎၏ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ စြမ္းအင္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေန သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိမႈကလည္း ေလ်ာ့နည္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္လည္ပတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္ လႊင့္မႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္။

          ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္သည့္ ပိုင္ရွင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေသာ MOGE သည္ အစိုးရပိုင္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ 15% သာ ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကုိ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကန္႕ကြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႕အျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းသည္ စစ္အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရံုမွ်မက၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႕သတ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္သူ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိပါသည္။

          ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းအရာသည္ စစ္အစိုးရအား ဆန္႕က်င္သည့္ အတိုက္အခံမ်ားၾကားတြင္ ျငင္းခုန္စရာ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ယခင္က Andaman ပင္လယ္ျပင္ရွိ ျပင္သစ္ Total ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် Premier Oil တို႕တူးေဖာ္ေသာ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းတို႕ကို ပူးေပါင္းကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ရတနာႏွင့္ရဲတံခြန္တို႕မွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံသို႕ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႕ ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္းရာတြင္ သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြား ေနေသာနယ္ေျမမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားရာ မေက်လည္မႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ကန္႕ကြက္သူမ်ား၏ အသံမ်ားၿငိမ္သက္သြားေစရန္အတြက္ Premier Oil သည္ ၎၏ရွယ္ယာမ်ားကို မေလးရွား ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Petronas သို႕ ေရာင္းခ်ခဲ့ေလသည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လက CNPC က ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း မွ တရုတ္ျပည္သို႕သြယ္တန္းမည့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ရွယ္ယာ 49.9% ပါ၀င္ရန္ ေဒ၀ူးသို႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းသည္ ယူနန္သို႕ 870 ကီလိုမီတာရွည္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

          တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္ရရွိမႈအတြက္ မနားတမ္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ၎၏အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရရွိရံုမက အာရွအလယ္ပိုင္းမွ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ႀကီးမားစြာပိုင္ဆိုင္ေသာ တာခ့္မင္နစၥတန္ႏွင့္ ကာဇက္ကစၥတန္တို႕ကိုပါ စည္း႐ံုးညႇိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ပါ