Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVD News, By Larry Jagan, 18th March 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ဖက္အစုိးရသည္ လက္ကုိ တဆံုး ထုတ္ျပေလ့ ရွိသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခု(သုိ႔) မူဝါဒတစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း အတုိက္အခံမ်ားကုိ ထိန္းထားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း၏ မွန္းဆမႈမ်ား အေရးမပါေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ အစုိးရ အႀကီးအကဲသည္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ေျခလွမ္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒကုိ တစ္စၿပီးတစ္စ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကုန္မထုတ္ ျပန္ေသးသည့္တုိင္ တစ္စခ်င္း ထုတ္ျပန္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အကုန္လံုး ဖယ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ႀကိဳတင္ မွန္းဆတုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္သည္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေလ့လာျခင္း မျပဳဘဲ တင္းမာေသာ သေဘာထားကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ ေလးစားေလာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္လာေစရန္ အထိန္းသိမ္းခံ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပး၍ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခြင့္ ျပဳရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ တစ္ခုတည္းကုိသာ ၎တုိ႔က ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကသည္။

          ယခုအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ (အထူးသျဖင့္ စည္း႐ုံး မဲဆြယ္ျခင္း) ကုိ အမွန္တကယ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အျပည့္အဝ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရန္ အခ်ိန္မက်ေသးဟု ဆုိရမည္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကံဆေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားမွ လြဲလွ်င္ အျခားေသာ ေလ့လာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ဥေပေဒကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာရန္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုိေသးသည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ပါတီတစ္ခုမွ ဝါရင့္ပါတီဝင္တစ္ဦးက "ဒီဥပေဒက ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အေတာ္ေလး မွ်တတဲ့ အေျခအေနကုိ ေပးထားပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၅ သိန္းက်ပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပါတီတစ္ခု၏ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္မွာ သက္သာသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားေသာ ႏႈန္းမ်ားထက္လည္း ေလ်ာ့နည္းသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားအမ်ားစုက က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေဝဖန္ျခင္းသည္ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း အစုိးရက သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အမည္မေဖာ္လုိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးက "မဲ႐ုံေတြမွာပဲ မဲေရတြက္ၿပီး အဲဒီမွာပဲ ရလဒ္ေတြကုိ ေၾကညာမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္က အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ" ဟု သံုးသပ္သည္။ မဲေရတြက္မႈကုိ ေဒသခံ စစ္ေဆးသူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပံုမမွန္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ေပးဖြယ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

          ဤအခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြကဲ့သုိ႔ ရလဒ္မ်ားကုိ မ႐ုိးမသား ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရအတြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္သမားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖဲြ႕မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္း၌ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာလက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးတုိ႔က ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana အား ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကို မလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိမႈအေပၚ သံသယမ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၾကမည့္ ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစုိးရက လံုးဝ မလုိလားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

          "ႏုိင္ငံတကာက တျခား ဥပေဒေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဒီဥပေဒက မမွ်တဘူးလုိ႔ေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး" ဟု ရန္ကုန္မွ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ သံတမန္တစ္ဦးက DVB သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႀကီးမားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရးဆဲြသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ စစ္တပ္ကုိ ဦးစားေပးထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပဲြ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားကုိ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ရည္ရြယ္ ႀကံစည္ ဟန္႔တားထားျခင္းတုိ႔သည္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

          ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ေလ့လာသူမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အကဲခတ္သမား အမ်ားစုတုိ႔က အစုိးရအား သံသယ၏ အက်ဳိးကုိ ခံစားရ႐ွိေစရန္ လိုလားေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ အရာအမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ အစုိးရက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ တည္မီေနသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

          အျခားေနရာမ်ားမွ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ေပးအပ္ထားလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အေနာက္ သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ "ဒီေနရာမွာ ကဲြျပားတာ တစ္ခုက သူတုိ႔ရမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္က အေပၚယံပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ႕ရဲ႕ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားမွာပါ" ဟု ၎က အတိအလင္း ေျပာၾကားသည္။

          လတ္တေလာ ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၇ ဦးအနက္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိးမွ လဲြလွ်င္ က်န္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မသိၾကေပ။ ဦးသိန္းစုိးသည္ ဗဟုိတရား႐ုံးမွ ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္က စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ယခု ယူနီေဖာင္း မဝတ္ေတာ့ေသာ စစ္သားစစ္စစ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အျခား အဖဲြ႕ဝင္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား သံအမတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အစုိးရ၏ ဆုိးဝါးစြာ အႏုိင္က်င့္ ေျခာက္လွန္႔မႈကုိ ႀကံဳေတြ႕ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ပံု မရဘဲ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္လံ ေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာကသာ မ်ားေနသည္။

          ၁၉၆၂ ေနာက္ပုိင္း အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ ဆံုးျဖတ္သည့္ တရား႐ုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚမလာေတာ့ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၎တုိ႔၏ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား လံုးဝ မရွိပါ။ ယခင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား NLD ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို ပါတီက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၿပီး သူမကလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ကာလ၌ပင္ ပါတီတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

          ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားကုိ ယခု တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ သတင္းသည္ အံ့အားသင့္စရာ မရွိပါ။ အစုိးရက အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆဲြကာ ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ ဇြတ္အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အသစ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္း အားလံုးသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို အလုိမရွိေၾကာင္းကုိ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ က အႏုိင္ရရန္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ၊ ဖိအားေပးမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ ခံစားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ NLD ပါတီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အတုိက္အခံ အုပ္စုမ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

          ယခုအခ်ိန္၌ အကယ္၍ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုိသည္ ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕သစ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈကုိ လက္ခံျခင္း (သုိ႔) ပယ္ခ်ျခင္း မျပဳမီ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္လုိသူ မည္သူကုိမဆုိ ေကာ္မရွင္