Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(UN Report)

          ျမန္မာ့လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူက ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈက ကင္းလြတ္ေနေသာ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ပိုမို၍စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

          အဆိုပါအဖြဲ႕၏႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ Tomas Ojea Quintana က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေရးႀကီးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

          ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ တတိယေကာ္မတီ (လူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕)သို႕တင္ျပခဲ့ေသာ Mr Quintana (မစၥတာကင္တာနာ) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားျခင္းကိစၥ၊ မိမိ၏ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားရပ္တည္မႈေၾကာင့္ ေထာင္က်ခံေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ၊ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အရပ္သားမ်ားကိစၥမ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။

          ႏိုင္ငံေရးအထူးေစာင့္ၾကည့္သူအဖြဲ႕သည္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ရည္မွန္း ခ်က္အတိုင္း ကုလသမဂၢ၏လက္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

          ၎က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ံုးပိုင္ခြင့္တုိ႕ကို အာမခံရန္ ျမန္မာ အစိုးရအား ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားသည္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအား က်ယ္ျပန္႕စြာျဖင့္ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို တာ၀န္သိ ေသာ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ မေသခ်ာမေရရာေသာ လူမႈစီးပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အေျဖရွာရန္ လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

          မစၥတာကင္တာနာ (Mr. Quintana) က အစိုးရသို႕ ၎၏အျမင္ကိုလည္း တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအျမင္တြင္ မိမိတို႕၏ခံယူခ်က္ႏွင့္သေဘာထားရပ္တည္မႈေၾကာင့္ ေထာင္က်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား တ္ေပးေရးကိစၥ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးစံသတ္မွတ္၍ မကိုက္ညီ ေသာ အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳေရးမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္၍ျပဳျပင္ရန္ကိစၥ၊ တရားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒသမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ကိစၥ မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားျခင္းကိစၥတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း အဆုိပါ ကိစၥသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟုခံယူေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ပထမဆံုးေသာခရီးစဥ္သည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံထားရၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႕ ပါ၀င္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းလ်က္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

          သူ၏ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ၎က၊ ပထမခရီးစဥ္ကို (၂၀၀၈) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ညႊန္ၾကားမႈရရွိၿပီးၿပီးျခင္း၊ ေနာက္သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ ခရီးစဥ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီတြင္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႕ တတိယေကာ္မတီသို႕တင္ျပေသာအစီရင္ခံစာ မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ခရီးစဥ္မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအစီရင္ခံစာကို (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႕တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏ခရီးစဥ္ မ်ား အတြင္းတြင္ မိမိတို႕၏သေဘာထားရပ္တည္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ကို မိမိ၏စကားျပန္ႏွင့္အတူ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ရေၾကာင္းေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုမူ အစိုးရက ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

          ႏို၀င္ဘာ (၂၂) မွ