Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

 

(21 - 10 - 2009)

          ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕သည္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းကန္ထ႐ိုက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ Larsen ႏွင့္ Toubo တို႕၏လက္ထဲမွ အတင္းလုယူသြားခဲ့ၾက သည္။

          မေလးရွားႏိုင္ငံပိုင္စြမ္းအင္ကုမၸဏီ Petronas (ပက္ထ႐ိုနတ္စ္) သည္ ျမန္မာရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ(၁၉၀)မီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ တြင္းတူးစင္တည္ ေဆာက္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕၏အက်ဳိးအတြက္၊ အိႏၵိယစြမ္းအင္ကုမၸဏီ ႀကီး၊ Larsen ႏွင့္ Toubro ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ၊ ဂ်ပန္သို႕ေပးခဲ့ပါသည္။

          ကြာလာလမ္ပူတြင္ရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းသတင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက Asia Sentinel သို႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာရဲတံခြန္ပင္လယ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ခြင့္ကိုရရွိေသာ Petronas (ပက္ထ႐ိုနတ္စ္)၏ကုမၸဏီခြဲ ပတ္ထ႐ိုနတ္စ္ ခ်ာရီဂါလီ (Petronas Carigali) သည္ Thai Nippon Steel ကုမၸဏီကို အဆင့္မမွီေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ပယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ Nippon Steel ၏ကုမၸဏီခြဲ Thai Nippon Steel ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ လွ်င္ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ထိုင္းဘက္မွ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          ပစၥည္းကိုေနာက္ဆံုးစားသံုးသူက ကန္ထ႐ိုက္လက္ခြဲမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႕ မည္ပံုႏွင့္မည္သူ႕ကိုေပးရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္လာျခင္းသည္ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းျခင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္၊ ပက္ထ႐ိုနတ္ခ္ႏွင့္ မေလးရွား ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႕သည္ ထိုင္းတို႕စိတ္တိုင္းက်ေစရန္အတြက္ ေငြစိုက္ထုတ္ရမည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနပါသည္။

          တာ၀န္ယူမႈအပိုဒ္အျပင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားရွိေသးသည္။ Thai Nippon Steel သည္ ရဲတံခြန္ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းမႈမျပဳမွီက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖိအားျပဳလုပ္သည့္ စင္ေဆာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိဘဲ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဖိအားေပးကာ သိုေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းရေသာ ေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာပမာဏအတြက္ ဖိအားမ်ားမ်ားသံုးရပါသည္။ Thai Nippon Steel ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းခ်က္ ေဒၚလာ သန္း(၁၂၀)မွာ ပက္ထ႐ိုနက္စ္ဌာနတြင္း အႀကံေပးမ်ားက တြက္ခ်က္ထားသည့္ ခန္႕မွန္းေျခထက္ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းေနေၾကာင္း၊ သံမဏိႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုန္က်စရိတ္ကိုပင္ စားရိတ္ကာႏိုင္မည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

          အျခားေသာ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားက ေစ်းႏႈန္းတင္လႊာမ်ားတြင္ ေဒၚလာ သန္း(၁၆၀) မွ (၁၉၀) အထိ ေဖၚျပတင္သြင္းထားပါသည္။ Larsen ႏွင့္ Toubro အျပင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၏ Hyundai Heavy Industries စကၤာပူ Semba Wang Marine Industries ၏ကုမၸဏီခြဲ SOME ႏွင့္ မေလးရွားမွ Sime Darby Bhd ႏွင့္ Kencana Bhd တို႕ကလည္း ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

          ပက္ထ႐ိုနတ္စ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဓိကက်ေသာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎၏ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုကိစၥတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီကိုေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

          ပက္ထ႐ိုနတ္စ္သည္ Thai Nippon Steel ကုမၸဏီကို စာခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႕သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္စာပိုဒ္ထည့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပယ္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚလာ (.)ဘီလီယံ အရင္းအႏွီးရွိသည့္ Larsen ႏွင့္ Toubo နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးတို႕တြင္ ေရွ႕ဆံုးကဦးေဆာင္ေနသည့္ကုမၸဏီကို ေရြးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ Thai Nippon Steel က ၎ကိုပယ္ျခင္းခံရသည္ကို သိေသာအခါ ကန္႕သတ္ခ်က္အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အရ အဆိုပါကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပါ။ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ကုန္ဆံုးၿပီးသြားသည့္ အခါမွ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပါ။

          ထို႕ေနာက္ ပတ္ထ႐ိုနတ္စ္သည္ Larsen & Toubro ကို မေလးရွားဘ႑ာေရး